Strategi

UTRIKESPOLITISKA INSTITUTETS STRATEGI

Uppgift

Utrikespolitiska institutet är en oberoende offentlig forskningsinstitution som verkar i anknytning till riksdagen. Det producerar för det politiska beslutsfattandet användbar högklassig forskning samt innovativa lösningsmodeller i frågor som gäller internationella relationer och Europeiska unionen. Institutets arbete fördjupar den offentliga debatten och gagnar det vetenskapliga samfundet.

Institutets syfte är att kombinera akademisk och politikrelevant forskning med tyngdpunkt på den senast nämnda. Institutet förfogar över starkt analytiskt kunnande inom valda forskningsområden, som är speciellt betydelsefulla för Finland, Europeiska unionen och internationella organisationer.

Institutet definierar sina egna forskningsuppgifter och det sätt hur dessa genomförs i forskningsprogrammen eller på annat överenskommet sätt. De bör vitt betjäna allmänt intresse och förverkliga god vetenskaplig etik.

Institutets användbarhet och trovärdighet är en följd av verksamhetens höga kvalitet och institutets förmåga att skapa mervärde för målgrupperna. Viktigt med tanke på inflytande är, att forskningsverksamheten fyller de internationella kvalitetskriterierna och att de olika målgrupperna informeras effektivt om resultaten.

Vision

År 2015 är institutet inom sitt område det ledande finska mångvetenskapliga centret för forskning i politik. Institutet förfogar över ett grundligt kunnande inom specialområdena internationell politik och EU-frågor, och forskningskapaciteten har också väsentligen förstäkts genom bildandet av nätverk. Institutets forskningsresultat utnyttjas vitt, och verksamhetsmodellerna är så flexibla, att forskningen kan fokuseras in på att svara mot riksdagens och statsledningens mest centrala analytiska forskningsbehov.

Institutet gör på ett uppbyggligt och nydanande sätt samarbete med politiska beslutsfattare, myndigheter och andra attitydskapare, vilka det hjälper med högklassiga analyser, scenarier, ny kunskap och innovativa lösningsmodeller. Institutets förnyande och kritiska tankar får sitt berättigande i högklassig och aktuell forskningsverksamhet.

Institutet utökar sitt kunnande och förstärker sin externa financiering genom att sluta forskningskontrakt samt genom att verka aktivt vid forskarbesök.

Framgång förutsätter förmåga att analysera svaga signaler och att på förhand identifiera de centrala frågorna och de skiftande trenderna i internationella relationer. På basen av dessa riktar institutet vid behov sin forskningsagenda in på nya banor.

Centrala utgångspunkter för verksamheten

Forskningsverksamheten inom institutets program fördelar sig på både långvarig forskningsverksamhet och kortvariga forskningsprojekt. Kombinationen av dessa olika projekt ger institutet stabilitet och flexibilitet samtidigt som man bygger upp ett fördjupat kunnande.Vid rekrytering av forskningspersonal tar man i beaktande både den akademiska forskningens och den politikrelevanta forskningens behov.

Institutet säkerställer sin förmåga att reagera på nya, oförutsedda händelser genom att i sin verksamhet och i sina resurser reservera möjlighet att starta nya specifika projekt. Det ordnar också riktade evenemang och kallar samman expertgrupper. Förutnämnda aktiviteter verkställs enligt behov i samverkan med flere program eller med utomstående aktörer.

Institutet fördjupar sin expertis genom att bilda nätverk samt genom att koncentrera sina resurser till några av forskningens kärnområden. Inom de temaområden där den egna kompetensen är otillräcklig, förstärker man forskningen med ett bredbasigt samarbete och strategiskt parnertskap. Det väsentliga vid förstärkandet av institutets resurser är få extern financiering för forskningsprojekten.

Institutet ingår strategiska partnerskap, som leder till konkret samarbete. Akademiska nätverk hjälper institutets forskare att evaluera hurudan information produceras i Finland och annorstädes. Vid bildandet av nätverk med beslutsfattare och tjänstemän får man en uppfattning om hurudan sakkännedom det behövs till stöd för diskussion samt för beslutsfattande och förberedelser.

Strategiskt partnerskap skapas tillsammans med de inom sitt fack ledande forskningsinstitutionerna i Finland och internationellt. Så kan man uppnå mervärde för forskningen och kan delta i utländska projekt där forskning financieras. Institutet drar även nytta av det vetenskapliga rådets medlemmars kompetens i forskning och i skapandet av strategiska internationella kontakter.

Tillgången till information och material har en central betydelse i forskningsarbetet. Institutet försäkrar sig om att dess bibliotek och annan informationsanskaffning har tillräckliga resurser för sin verksamhet.

Utrikespolitiska institutets kommunikation baserar sig på ett noggrannt val av målgrupper och på bearbetandet av informationen i den form som bäst lämpar sig för ifrågavarande målgrupp. Publikationsverksamheten och planeringen av evenemang och dessas språkval betjänar ifrågavarande målgrupps behov. Målgrupperna varierar från små expertgrupper till stor publik både här och utomlands.

Forskningsresultat sprids i största möjliga utsträckning, och all forskning inom institutet är offentligt. Kommunikation sker via seminarier, föreläsningar, utredningar och analytiska texter i media, i internationella publikationer, pä institutets egna nätsidor och i tidskriften Ulkopolitiikka. Institutet sätter värde på att dess forskares högklassiga verk och artiklar publiceras i ledande inhemska och utländska akademiska seriepublikationer.

Institutet deltar aktivt i dialogen med de centrala aktörerna inom det utrikes – och säkerhetspolitiska beslutsfattandet. Institutet har beredskap för samarbete med riksdagens alla utskott och grupper och det är öppet för samarbete med medborgarorganisationer.

Utvecklandet av arbetsgemenskapen

Institutets internationella arbetskultur är öppen, innovativ och uppmuntrande. Gott ledarskap och chefskap möjliggör, att var och en kan känna sig framgångsrik i sitt arbete. I institutet värdesätter man samarbete, kreativitet ja effektivitet. I verksamheten tillämpas bästa praxis, vilket möjliggör ett flexibelt förenande av förväntningarna i en mångkulturell arbetsgemenskap med statsförvaltningens principer.

Institutets kunnande och nätverk vidareutvecklas så, att institutet framstår för gästforskare som en tilltalande forskningsgemenskap, som har funktionella färdigheter, välkomnande atmosfär och personalens stöd. Institutet stöder även sin egen personals möjligheter till skolning och besök utomlands i intressanta forskningsgemenskaper.