Europeiska unionen

Presentation

Forskningsprogrammet Europeiska unionen har i fokus unionens globala och regionala roll, samt unionens interna dynamik. Programmets centrala teman är EUs externa relationer, integrationens utveckling och unionens politiska system. Forskningen är förankrad i värderingen av globala maktkonstellationers förändringar, EUs inre och yttre utmaningar och utvärderingen av effekter av unionens reformprojekt.

EU:s externa relationer utforskas extensivt. Centrala teman vid sidan av EU:s utrikespolitik och externa representation är den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, grannskapspolitiken och energisäkerheten. Frågor som tangerar unionens yttre och inre säkerhet granskas i kontextet av terrorism och radikalisering. Regionalt betonar programmets forskning speciellt unionens östra och södra grannskap. På forskningsagendan finns också Turkiets och EU:s relationer och EU:s politik gällande den arktiska regionen.

Inom forskningen som görs gällande integrationens utvecklingslinjer och EU:s institutioner och beslutsfattning ges det vikt åt Lissabonfördraget, utvecklingen av den ekonomiska och monetära unionen samt konsekvensbedömning av det tilltagande EU-kritiska tänkandet. Utöver detta undersöks också nya utvecklingstrender i medlemsländernas EU-politik.

Institutets EU-forskning begränsas inte till EU-programmet. Många centrala EU-teman – till exempel unionens klimatpolitik, EU:s och Rysslands förhållanden, transatlantiska relationer och nordiskt samarbete – forskas också inom och i samarbete med institutets olika forskningsprogram.

Syftet med forskningen inom EU-programmet är att stöda politiskt beslutsfattande, både i Finland och i den Europeiska unionen, och att betjäna den stora allmänheten. Forskningsprogrammet har ett starkt nätverk i Europa och strävar efter att ständigt förstärka och bredda sina samarbetsrelationer.