Rapporten

Rapporten    ISBN 978-952-287-282-1

Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla


Publicerad 30.8.2016

Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi, Sinikukka Saari & Ulkopoliittisen instituutin työryhmä
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Ladda ner PDF (1.15 Mb)

I rapporten granskas förändringen i Rysslands utrikespolitik samt analyseras förändringens inverkan på Finland.

Rysslands förvaltningssystem, baserat på inofficiella maktnätverk, är tätt sammanvävt med landets utrikespolitik. Rysslands utrikespolitiska målsättningar har under en längre tid varit oföränderliga, men under de senaste åren har medlen att uppnå målsättningarna blivit mer aggressiva. Förändringen har huvudsakligen förorsakats av landets inre faktorer såsom råvaruberoende, ekonomins strukturella problem samt bristfälligheter i rättsstaten. Tillspetsningen av dessa faktorer, samtidigt som landets möjligheter till extern militär, ekonomisk och informationspåverkan har förstärkts, har bidragit till Rysslands förändrade utrikespolitiska beteende.

I rapporten analyseras mer ingående följderna av Rysslands förändrade verksamhet och dess inverkan på Finlands närområden vad gäller energipolitik, arktisk politik samt den säkerhetspolitiska omgivningen i Östersjön. Inom energipolitiken kan man observera en geoekonomisk verksamhetsmodell som skapar beroendeförhållanden, inom det arktiska området spelar säkerhetsaspekter en allt större roll i Rysslands verksamhet, och i Östersjöområdet har riskpotentialen aktiverats.

I slutet av rapporten listas de centrala risker som Rysslands förändrade beteende förorsakar samt presenteras praktiska åtgärdsrekommendationer för hur Finland bör handskas med dessa risker. Det är viktigt för Finland att utveckla sin samhälleliga motståndskraft och satsa på internationellt samarbete med en granne som Ryssland som är inrikespolitiskt oberäknerlig och skapar spänningar i de internationella förhållandena.

Den här publikationen är en del i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2015 (www.tietokayttoon.fi). De som producerar informationen ansvarar för innehållet i publikationen. Textinnehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.

Rekommenderas