Ilmastonmuutos vaikuttaa kehitysmaiden naisiin

Työ ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi ei saa viedä resursseja pois
pitkäjänteiseltä tasa-arvotyöltä.
Tärkeää olisi siksi
etsiä keinoja, joilla kamppailu ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia
vastaan voitaisiin yhdistää kehitysmaiden naisten aseman tukemiseen ja
parantamiseen.

Ilmastonmuutoksella on valtavia
maailmanlaajuisia vaikutuksia. Sen vaikutukset, kuten maapallon
keskimääräisen lämpötilan nousu, merenpinnan kohoaminen sekä
äärimmäiset sääilmiöt, kohdistuvat voimakkaimmin haavoittuvimpiin
maihin ja ihmisiin: kehitysmaihin ja siellä eläviin naisiin.

Kehitysmaiden
naisissa piilee tärkeä voimavara taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.
Heidän panoksensa voi sekä lieventää ilmastonmuutoksen haittoja että
edistää muutoksiin sopeutumista.

Ilmastonmuutoksen
aiheuttamalla maapallon keskimääräisen lämpötilan nousulla on taipumus
kärjistää luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyviä, jo olemassa olevia
ongelmia. Kehitysmaat ovat erityisen alttiita ilmastonmuutoksen
vaikutuksille siksi, että niissä ihmisten toimeentulo on hyvin
riippuvainen luonnonolosuhteista ja niiden vaihteluista. Monet
kehitysmaat sijaitsevat maantieteellisesti alueilla, joihin suurimmat
muutokset tulevat kohdistumaan. Esimerkiksi kuivuus ja merenpinnan
nousu voivat tulevaisuudessa lisätä pakolaisvirtojen, kulkutautien ja
nälänhädän määrää kehitysmaissa.

Ilmastonmuutos voi viedä huomiota ja resursseja tasa-arvotyöltä

Kehitysmaissa
elävät naiset ovat ilmastonmuutoksen kourissa haavoittuvaisimpia.
Heidän toimeentulonsa ja hyvinvointinsa riippuvat sekä suoraan että
välillisesti luonnonresurssien riittävyydestä ja saavutettavuudesta.
Esimerkiksi lisääntyvällä kuivuudella voi olla naisten taloudellisille
ja sosiaalisille olosuhteille katastrofaaliset seuraukset. Jos puhtaan
veden saatavuus vaikeutuu, myös maanviljely ja kotieläinten pitäminen
hankaloituvat, mikä edelleen heikentää naisten asemaa yhteiskunnassa.

Naisten
ja tyttöjen työpanosta tarvitaan vaikeutuneessa taloudellisessa
tilanteessa enemmän kotona, mistä johtuen koulunkäyntiin,
terveydenhuoltoon ja oman ja perheen hyvinvoinnin vaalimiseen jää
vähemmän aikaa ja voimavaroja.

Ilmastonmuutoksen
aiheuttamien akuuttien ongelmien takia naisten oikeuksien kehittäminen
saattaa myös jäädä vähemmälle huomiolle. Ne voivat pahimmassa
tapauksessa syrjäyttää tasa-arvokehityksen kokonaan.

Myös
ilmastonmuutoksen aiheuttamien äärimmäisten sääilmiöiden ja
luonnonkatastrofien, kuten myrskyjen ja tulvien, yleistyminen vaikuttaa
kehitysmaiden naisten elämään. Ne uhkaavat suoranaisesti naisten
turvallisuutta. Naisten pelastautumismahdollisuuksia
katastrofitilanteissa vaikeuttaa esimerkiksi se, että naiset ovat
miehiä useimmiten sidottuja kodin piiriin, heillä on vähemmän rahaa
käytettävissä pelastautumisessa ja vaarallisen luonnonkatastrofin
lähestymisestä välttämättä ole saatavilla tietoa. Katastrofin
jälleenrakennusvaiheessa avun perille saapuminen voi myös vaikeutua,
mikä usein koskee erityisesti naisia.
 
Tarvitaan naisia voimauttavia uusia strategioita

Vaikka
ilmastonmuutos vaikeuttaa kehitysmaiden naisten elämää eri tavoin,
heitä ei pidä nähdä ilmastonmuutoksen passiivisina uhreina.
Kehitysmaiden naiset voivat olla keskeinen osa ratkaisua
ilmastonmuutoksen lieventämisessä ja siihen sopeutumisessa. Tärkeää
olisi siksi etsiä keinoja, joilla kamppailu ilmastonmuutoksen
haittavaikutuksia vastaan voitaisiin yhdistää kehitysmaiden naisten
aseman tukemiseen ja parantamiseen.

Kehitysmaiden
naisilla on usein jo ennestään olemassa ilmaston muuttumista koskevaa
arvokasta tietoa: he elävät lähellä luonnonoloissa tapahtuvia
vaihteluja. Heillä on myös ruohonjuuritason sopeutumisstrategioita,
joiden avulla ilmastonmuutokseen sopeutumista voidaan ymmärtää ja
helpottaa laajemminkin.

Yksi keino yhdistää
ilmastonmuutokseen liittyvä työ ja kehitysmaiden naisten aseman
parantaminen voisi olla uudenlaisten, kehitysmaiden naisia
voimauttavien strategioiden luominen.

Strategioiden
tulisi olla luonteeltaan naisten omasta elämänpiiristä ja
osaamisalueista lähtevää toimintaa, joka auttaisi naisia itse
vahvistamaan asemaansa ja vaikutusmahdollisuuksia ilmastonmuutoksen
aiheuttamiin alueellisiin haasteisiin. Niiden avulla voitaisiin
vahvistaa kehitymaiden naisten panosta maapallomme kestävässä
kehityksessä ja ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Kirjoittaja
työskentelee tutkijana Ulkopoliittisen instituutin Kansainvälinen
ympäristö- ja luonnonvarapolitiikka -tutkimusohjelmassa.