Vad händer när vi drar?
Vasabladet, Österbottens Tidning
Ari Sundberg

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak kommentoi Afganistanin tulevaisuutta ISAF-rauhanturvaoperaation päättymisen jälkeen Vasabladetissa 18.5.

Den internationella ISAF-operationen i
­Afghanistan håller på att avvecklas. Vad kommer att hända då de
internationella trupperna helt lämnar över ansvaret för ­säkerheten i landet
till landets egen polis och militär?

Vad händer när vi drar?

Jag är försiktigt positiv. Det kan gå tokigt, men det finns också goda
förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling, säger Charly
Salonius-Pasternak som är forskare vid Utrikespolitiska institutet.

Inte minst genom att tillgången till mobil telefoni är landsomfattande
och kanalerna till yttervärlden därmed öppna finns en potential för att det
isolerade landet ska kunna utvecklas.

Vid mina möten med studenter på landets universitet har jag märkt att
det pågår en livlig diskussion om landets framtida utveckling. Den diskussionen
ger hopp om att nya generationer kommer att ha ett bredare perspektiv på saker
och ting, säger Salonius-­Pasternak.

Men för att allt ska gå bra krävs att polisen
och militären klarar av att upprätthålla säkerheten i landet.

Det kommer att fortsätta att smälla, det är säkert. Men så länge inte
terrorister och kriminella klarar av att rekrytera nya medlemmar till sina
organisationer så minskar deras makt,

Det förutsätter att staten har råd att betala
löner.

Om inte poliserna och militären får sina löner kommer de inte att sköta
sina uppgifter.

Trots att ISAF-operationen går mot sitt slut
lämnas Afghanistan ändå inte åt sitt öde.

Jag är säker på att nästa president, vem det än är, kommer att
underteckna det samarbetsavtal om ­säkerhet som USA erbjudit, säger
Salonius-Pasternak.

Tyvärr tar inte kriserna i världen slut.
Därför är också det fredsbevarande arbetet ett ständigt pågående projekt. Den
ena operationen byts ut mot en annan. När en krishärd blir lugn väntar nästa på
hjälp. Det säger informatören för försvarsmaktens internationella operationer,
Laura Valli vid Björneborgs brigad. Brigaden som är förlagd till Säkylä är den
enhet som ansvarar för utbildning av finländska fredsbevarare och
krishanteringstrupper.

Finland upprätthåller en kontinuerlig beredskap för att sända ut
manskap till oroshärdar då politikerna fattar beslut om det, säger Valli

Vad ISAF-operationen i Afghanistan anbelangar
­säger hon att den inte har något definitivt slutdatum.

Just nu är vi inne i ett skede där vi planerar och förbereder oss för
att lämna Afghanistan när vi får order om det.

Valli betonar att det inte är upp till Finland
ensamt att besluta om vilka operationer vi deltar i och när vi lämnar dem.

Internationell krishantering är ett samarbete mellan många länder där
otaliga aktörer ska komma överens. För försvarsmaktens del handlar det om att
upprätthålla en beredskap att rycka ut när vi ­behövs, säger hon.

De finländska soldater som deltar i
krishanteringsoperationer får redan under utbildningen lära sig att hantera den
psykiska stress som mötet med ett land i kris kan medföra.

Under vistelsen i orosområdet har de tillgång
till psykologiskt stöd. Väl hemma deltar de i grupp- och individuella samtal
med såväl psykologer som andra experter för att inte senare behöva få problem
av de ibland jobbiga erfarenheter de kan ha i bagaget.

Finland har mycket gott rykte om sig då det handlar om efterarbetet då
en operation avslutas och soldater kommer hem, säger Valli.

Något enkelt svar på hur efterarbetet för de
hemvändande ser ut går inte att ge. Inget uppdrag är den andra lik och såväl
utbildningen av som stödet för soldaterna ser olika ut beroende på de krav
operationen ställer och de situationer trupperna möter.