Suomi tarvitsee omaa puolustusteollisuutta
Helsingin Sanomat, vieraskynä

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Harri Mikkola ja Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitoksen tutkija Jukka Anteroinen julkaisivat vieraskynän ”Suomi tarvitsee omaa puolustusteollisuutta” Helsingin Sanomissa 10.10. Tutkijat totesivat, että huoltovarmuus edellyttää, että kotimaisen puolustusteollisuuden toimintamahdollisuudet turvataan myös uusien EU-säädösten aikana.

 

 

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Harri Mikkola ja Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitoksen tutkija Jukka Anteroinen julkaisivat vieraskynän ’ Suomi tarvitsee omaa puolustusteollisuutta’ Helsingin Sanomissa 10.10. Tutkijat totesivat, että huoltovarmuus edellyttää, että kotimaisen puolustusteollisuuden toimintamahdollisuudet turvataan myös uusien EU-säädösten aikana.

Eu­roo­pas­sa on käyn­nis­sä puo­lus­tus­teol­li­suu­den pu­do­tus­pe­li, jos­sa on lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa se­kä voit­ta­jia et­tä hä­viä­jiä. Kun toi­mi­ala on mur­rok­ses­sa, myös alan suo­ma­lai­sen teol­li­suu­den toi­min­ta­ym­pä­ris­tö muut­tuu vai­keam­mak­si.

Muu­tok­set vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti Suo­men so­ti­laal­li­sen huol­to­var­muu­den tur­vaa­mi­seen. Huol­to­var­muu­den yk­si tu­ki­jal­ka on ko­ti­mai­nen puo­lus­tus­teol­li­nen osaa­mi­nen, jol­la tur­va­taan so­ti­laal­li­sen maan­puo­lus­tuk­sen toi­min­ta­ky­ky myös poik­keu­so­lois­sa.

Eu­roo­pan puo­lus­tus­mark­ki­nat ovat pirs­tou­tu­neet val­tioi­den si­säi­siin mark­ki­noi­hin, mut­ta ti­lan­ne on muut­tu­mas­sa. Ta­lousk­rii­si, bud­jet­ti­leik­kauk­set ja krii­sin­hal­lin­ta­ope­raa­tioi­den ko­ros­tu­mi­nen ase­voi­mien toi­min­nas­sa aset­ta­vat teol­li­suu­den­alal­le uu­den­lai­sia vaa­ti­muk­sia.

Puo­lus­tus­ma­te­riaa­lin tek­nis­tyes­sä tut­ki­mus- ja ke­hit­tä­mis­kus­tan­nuk­set kas­va­vat ja alan tuot­teis­ta tu­lee en­tis­tä kal­liim­pia. Tä­mä li­sää puo­lus­tus­teol­li­suu­den kan­sain­vä­li­siä fuu­sioi­ta ja val­tioi­den vä­lis­tä puo­lus­tus­sek­to­rin yh­teis­työ­tä.

Sa­mal­la EU pyr­kii to­teut­ta­maan unio­nin kil­pai­lu­ky­ky- ja teol­li­suus­po­li­tii­kan ta­voit­teet myös puo­lus­tus­teol­li­suu­des­sa. Uu­sien alan teol­li­suu­den toi­min­taa sää­te­le­vien di­rek­tii­vien tar­koi­tuk­se­na on ava­ta EU:n luk­kiu­tu­nei­ta puo­lus­tus­mark­ki­noi­ta eu­roop­pa­lai­sel­le kil­pai­lul­le.

Suo­ma­lai­ses­sa puo­lus­tus­teol­li­suu­des­sa on pal­jon pie­niä ja kes­ki­suu­ria yri­tyk­siä. Suo­men puo­lus­tus- ja il­mai­lu­teol­li­suus­yh­dis­tyk­ses­sä on noin sa­ta jä­sen­tä. Yh­dis­tyk­sen jä­sen­yri­tys­ten lii­ke­vaih­to oli vuon­na 2011 noin 1,5 mil­jar­dia eu­roa. Jä­sen­yri­tyk­set työl­lis­tä­vät noin 8 000 suo­ma­lais­ta.

Eu­roop­pa­lais­ten mark­ki­noi­den muu­tok­sil­la on suu­ri vai­ku­tus Suo­men puo­lus­tus­teol­li­suu­den toi­min­tae­del­ly­tyk­siin. Kil­pai­lu han­kin­nois­ta li­sään­tyy. Sa­man­ai­kai­ses­ti puo­lus­tus­voi­ma­uu­dis­tus vä­hen­tää Puo­lus­tus­voi­mien ma­te­riaa­li­han­kin­ta­mää­rä­ra­ho­ja.

Ke­hi­tys on sel­vä uh­ka suo­ma­lai­sel­le puo­lus­tus­teol­li­suu­del­le, sil­lä sen tuo­tan­to on suun­tau­tu­nut suu­rel­ta osin ko­ti­maan mark­ki­noil­le.

Suu­rin EU-sää­dös­ten on­gel­ma liit­tyy vas­ta­kaup­poi­hin. Ne ei­vät enää ole en­ti­ses­sä mit­ta­kaa­vas­sa mah­dol­li­sia. Vas­ta­kaup­po­jen vä­he­ne­mi­nen vai­keut­taa Suo­men ky­kyä pi­tää yl­lä so­ti­laal­li­sen huol­to­var­muu­den kan­nal­ta riit­tä­vää osaa­mis­ta ja teol­lis­ta tuo­tan­toa.

 

Muu­tok­set vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti Suo­men so­ti­laal­li­sen huol­to­var­muu­den tur­vaa­mi­seen. Huol­to­var­muu­den yk­si tu­ki­jal­ka on ko­ti­mai­nen puo­lus­tus­teol­li­nen osaa­mi­nen, jol­la tur­va­taan so­ti­laal­li­sen maan­puo­lus­tuk­sen toi­min­ta­ky­ky myös poik­keu­so­lois­sa.

Eu­roo­pan puo­lus­tus­mark­ki­nat ovat pirs­tou­tu­neet val­tioi­den si­säi­siin mark­ki­noi­hin, mut­ta ti­lan­ne on muut­tu­mas­sa. Ta­lousk­rii­si, bud­jet­ti­leik­kauk­set ja krii­sin­hal­lin­ta­ope­raa­tioi­den ko­ros­tu­mi­nen ase­voi­mien toi­min­nas­sa aset­ta­vat teol­li­suu­den­alal­le uu­den­lai­sia vaa­ti­muk­sia.

Puo­lus­tus­ma­te­riaa­lin tek­nis­tyes­sä tut­ki­mus- ja ke­hit­tä­mis­kus­tan­nuk­set kas­va­vat ja alan tuot­teis­ta tu­lee en­tis­tä kal­liim­pia. Tä­mä li­sää puo­lus­tus­teol­li­suu­den kan­sain­vä­li­siä fuu­sioi­ta ja val­tioi­den vä­lis­tä puo­lus­tus­sek­to­rin yh­teis­työ­tä.

Sa­mal­la EU pyr­kii to­teut­ta­maan unio­nin kil­pai­lu­ky­ky- ja teol­li­suus­po­li­tii­kan ta­voit­teet myös puo­lus­tus­teol­li­suu­des­sa. Uu­sien alan teol­li­suu­den toi­min­taa sää­te­le­vien di­rek­tii­vien tar­koi­tuk­se­na on ava­ta EU:n luk­kiu­tu­nei­ta puo­lus­tus­mark­ki­noi­ta eu­roop­pa­lai­sel­le kil­pai­lul­le.

Suo­ma­lai­ses­sa puo­lus­tus­teol­li­suu­des­sa on pal­jon pie­niä ja kes­ki­suu­ria yri­tyk­siä. Suo­men puo­lus­tus- ja il­mai­lu­teol­li­suus­yh­dis­tyk­ses­sä on noin sa­ta jä­sen­tä. Yh­dis­tyk­sen jä­sen­yri­tys­ten lii­ke­vaih­to oli vuon­na 2011 noin 1,5 mil­jar­dia eu­roa. Jä­sen­yri­tyk­set työl­lis­tä­vät noin 8 000 suo­ma­lais­ta.

Eu­roop­pa­lais­ten mark­ki­noi­den muu­tok­sil­la on suu­ri vai­ku­tus Suo­men puo­lus­tus­teol­li­suu­den toi­min­tae­del­ly­tyk­siin. Kil­pai­lu han­kin­nois­ta li­sään­tyy. Sa­man­ai­kai­ses­ti puo­lus­tus­voi­ma­uu­dis­tus vä­hen­tää Puo­lus­tus­voi­mien ma­te­riaa­li­han­kin­ta­mää­rä­ra­ho­ja.

Ke­hi­tys on sel­vä uh­ka suo­ma­lai­sel­le puo­lus­tus­teol­li­suu­del­le, sil­lä sen tuo­tan­to on suun­tau­tu­nut suu­rel­ta osin ko­ti­maan mark­ki­noil­le.

Suu­rin EU-sää­dös­ten on­gel­ma liit­tyy vas­ta­kaup­poi­hin. Ne ei­vät enää ole en­ti­ses­sä mit­ta­kaa­vas­sa mah­dol­li­sia. Vas­ta­kaup­po­jen vä­he­ne­mi­nen vai­keut­taa Suo­men ky­kyä pi­tää yl­lä so­ti­laal­li­sen huol­to­var­muu­den kan­nal­ta riit­tä­vää osaa­mis­ta ja teol­lis­ta tuo­tan­toa.

Vas­ta­kau­pat ovat tär­kei­tä Suo­men kal­tai­sil­le mail­le, joil­la ei ole kat­ta­vaa kan­sal­lis­ta puo­lus­tus­teol­li­suut­ta. Kun suu­ri osan puo­lus­tus­ma­te­riaa­lis­ta jou­du­taan hank­ki­maan ul­ko­mail­ta, vas­ta­kau­pat edis­tä­vät vien­tiä, ta­sa­pai­not­ta­vat kan­san­ta­lou­den vaih­to­ta­set­ta ja ke­hit­tä­vät ko­ti­mai­sen puo­lus­tus­teol­li­suu­den kil­pai­lu­ky­kyä.

Puo­lus­tus­voi­mil­la pi­tää ol­la ny­kyi­siin teh­tä­viin­sä ja ny­ky­ai­kai­seen so­dan­käyn­tiin so­vel­tu­va ka­lus­to mut­ta myös ky­ky yl­lä­pi­tää ja kor­ja­ta kriit­tis­tä ka­lus­toa krii­sin ai­ka­na.

Tä­hän tar­vi­taan riit­tä­vän vah­vaa ko­ti­mais­ta puo­lus­tus­teol­li­suut­ta. Ko­ti­mai­nen teol­li­suus tun­tee puo­lus­tus­voi­mien jär­jes­tel­mät ja on mo­nel­ta osin ol­lut ra­ken­ta­mas­sa nii­tä. Tä­tä tie­toa ja osaa­mis­ta tar­vi­taan, kun uu­sia han­kin­to­ja teh­dään ja lii­te­tään ny­kyi­siin jär­jes­tel­miin.

Tut­ki­mus- ja ke­hit­tä­mis­toi­min­taa se­kä so­ti­laal­li­sen huol­to­var­muu­den kan­nal­ta olen­nai­sia teol­li­sia ky­ky­jä yl­lä­pi­de­tään Suo­men puo­lus­tus­hal­lin­non lin­jaus­ten mu­kaan en­si­si­jai­ses­ti suo­ma­lai­sen teol­li­suu­den voi­min.

Tä­mä on tär­keää myös tu­le­vai­suu­des­sa. Tut­ki­mus- ja ke­hit­tä­mis­toi­min­ta an­taa teol­li­suu­del­le mah­dol­li­suu­den mark­ki­noi­da kil­pai­lu­ky­kyi­siä tuot­tei­ta.

Ko­ti­mai­nen ky­syn­tä luo poh­jaa myös ul­ko­mai­sil­le ti­lauk­sil­le.

Suo­ma­lai­sen teol­li­suu­den vah­vuus­aluei­ta ovat muun muas­sa lo­gis­tiik­kao­saa­mi­nen, vies­tin­tä­rat­kai­sut, kra­naa­tin­heit­ti­met, pans­sa­ri­ajo­neu­vot se­kä ke­mial­li­siin, bio­lo­gi­siin ja ydin­ma­te­riaa­lei­hin liit­ty­vä osaa­mi­nen.

Suo­ma­lai­sel­la puo­lus­tus­teol­li­suu­del­la on me­nes­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia myös uu­des­sa ti­lan­tees­sa. Tä­mä edel­lyt­tää, et­tä ko­ti­mai­sen teol­li­suu­den mark­ki­na- ja oi­keus­toi­mi­osaa­mi­nen on riit­tä­vän hy­vää. Myös puo­lus­tus­teol­li­suu­den kan­sal­li­set tu­ki­me­ka­nis­mit pi­tää so­vit­taa yh­teen.

Vain näil­lä toi­mil­la voi­daan tur­va­ta ko­ti­mai­sen teol­li­suu­den mah­dol­li­suu­det hyö­dyn­tää avau­tu­via eu­roop­pa­lai­sia mark­ki­noi­ta, so­ti­laal­li­sen huol­to­var­muu­den kan­nal­ta kriit­ti­sen osaa­mi­sen py­sy­mi­nen ko­ti­maas­sa ja Suo­men puo­lus­tus­ky­vyn säi­ly­mi­nen myös poik­keus- ja krii­si­ti­lan­teis­sa.

Mik­ko­la on Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin tut­ki­ja. An­te­roi­nen on tut­ki­ja Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun so­ta­tek­nii­kan lai­tok­sel­la.