Linkki ohjelmaan
Ville Sinkkonen
Tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma