UTRIKERPOLITISKA INSTITUTET

är
en oberoende statlig forskningsanstalt som verkar i anknytning till
riksdagen. Dess uppgift är att producera högklassig, aktuell
information om internationella och ekonomiska relationer och EU-frågor.
Genom sin forskning och sakkunskap stöder institutet samhälleligt
beslutsfattande samt befrämjar debatten inom sitt verksamhetsområde
både i hemlandet och utomlands.

Utrikespolitiska institutet söker nu en

DIREKTÖR

Tjänsten tillträds den 1 januari 2010.

Formella
behörighetsvillkor för tjänsten som direktör är doktorsexamen eller
lärdomsprov som berättigar till doktorsgraden, god förtrogenhet med
forskningsinstitutets verksamhetsområde och i praktiken visad
ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap. Till direktör kan utnämnas
även andra än finska medborgare.

Direktören har det övergripande
ansvaret för institutets verksamhet och dess utveckling.
Förutsättningarna för ett framgångsrikt handhavande av uppgiften är
bred sakkunskap, gedigen internationell erfarenhet av företrädesvis
forskningsrelaterade uppgifter samt prov på gott ledarskap. Som meriter
räknas utmärkt samarbetsförmåga och erfarenhet av samhällspåverkan samt
av think-tank-organisationers verksamhet.

Tjänsten tillsätts för högst en femårsperiod till slutet av år 2014. De sökande kan framföra sina egna löneanspråk.

Direktören
står i tjänsteförhållande till riksdagen, och den som föreslås bli
utnämnd ska enligt 13 § i lagen om riksdagen tjänstemän (1197/2003)
före utnämningen lämna uppgifter om sina bindningar.

Ansökningarna
ställs till institutets styrelse och ska vara institutet till handa
senast den 12 juni 2009 kl. 16.15. Postadressen är Utrikespolitiska
institutet, PB 400, 00161 Helsingfors (besöksadress: Kronobergsgatan 4,
Helsingfors). Ansökningarna kan även inom utsatt tid skickas per e-post
till adressen kirjaamo(at)upi-fiia.fi. Ansökningarna återsänds inte.

De
sökande uppmanas foga sin meritförteckning (högst fem sidor) till
ansökan. Av förteckningen ska framgå sökandens främsta vetenskapliga
meriter och annan redovisning över kompetens och kvalifikationer som
sökanden önskar åberopa. Dessutom ska en preliminär plan (högst två
sidor) för hur den sökande har för avsikt att utveckla institutets
verksamhet bifogas.

Tilläggsuppgifter om Utrikespolitiska
institutets forskning och verksamhet: www.upi-fiia.fi .
Personintervjuer hålls i augusti 2009. Styrelsens ordförande minister
Antti Tanskanen, tfn 0206 111 790, och förvaltningsdirektör Juha
Sarkio, tfn 0206 111 702, lämnar närmare upplysningar om tjänsten.