Ilmastonmuutos vaikuttaa kehitysmaiden naisiin


Työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi ei saa viedä resursseja pois pitkäjänteiseltä tasa-arvotyöltä. Tärkeää olisi siksi etsiä keinoja, joilla kamppailu ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia vastaan voitaisiin yhdistää kehitysmaiden naisten aseman tukemiseen ja parantamiseen.


Ilmastonmuutoksella on valtavia maailmanlaajuisia vaikutuksia. Sen vaikutukset, kuten maapallon keskimääräisen lämpötilan nousu, merenpinnan kohoaminen sekä äärimmäiset sääilmiöt, kohdistuvat voimakkaimmin haavoittuvimpiin maihin ja ihmisiin: kehitysmaihin ja siellä eläviin naisiin.


Kehitysmaiden naisissa piilee tärkeä voimavara taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Heidän panoksensa voi sekä lieventää ilmastonmuutoksen haittoja että edistää muutoksiin sopeutumista.


Ilmastonmuutoksen aiheuttamalla maapallon keskimääräisen lämpötilan nousulla on taipumus kärjistää luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyviä, jo olemassa olevia ongelmia. Kehitysmaat ovat erityisen alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille siksi, että niissä ihmisten toimeentulo on hyvin riippuvainen luonnonolosuhteista ja niiden vaihteluista. Monet kehitysmaat sijaitsevat maantieteellisesti alueilla, joihin suurimmat muutokset tulevat kohdistumaan. Esimerkiksi kuivuus ja merenpinnan nousu voivat tulevaisuudessa lisätä pakolaisvirtojen, kulkutautien ja nälänhädän määrää kehitysmaissa.


Ilmastonmuutos voi viedä huomiota ja resursseja tasa-arvotyöltä


Kehitysmaissa elävät naiset ovat ilmastonmuutoksen kourissa haavoittuvaisimpia. Heidän toimeentulonsa ja hyvinvointinsa riippuvat sekä suoraan että välillisesti luonnonresurssien riittävyydestä ja saavutettavuudesta. Esimerkiksi lisääntyvällä kuivuudella voi olla naisten taloudellisille ja sosiaalisille olosuhteille katastrofaaliset seuraukset. Jos puhtaan veden saatavuus vaikeutuu, myös maanviljely ja kotieläinten pitäminen hankaloituvat, mikä edelleen heikentää naisten asemaa yhteiskunnassa.


Naisten ja tyttöjen työpanosta tarvitaan vaikeutuneessa taloudellisessa tilanteessa enemmän kotona, mistä johtuen koulunkäyntiin, terveydenhuoltoon ja oman ja perheen hyvinvoinnin vaalimiseen jää vähemmän aikaa ja voimavaroja.


Ilmastonmuutoksen aiheuttamien akuuttien ongelmien takia naisten oikeuksien kehittäminen saattaa myös jäädä vähemmälle huomiolle. Ne voivat pahimmassa tapauksessa syrjäyttää tasa-arvokehityksen kokonaan.


Myös ilmastonmuutoksen aiheuttamien äärimmäisten sääilmiöiden ja luonnonkatastrofien, kuten myrskyjen ja tulvien, yleistyminen vaikuttaa kehitysmaiden naisten elämään. Ne uhkaavat suoranaisesti naisten turvallisuutta. Naisten pelastautumismahdollisuuksia katastrofitilanteissa vaikeuttaa esimerkiksi se, että naiset ovat miehiä useimmiten sidottuja kodin piiriin, heillä on vähemmän rahaa käytettävissä pelastautumisessa ja vaarallisen luonnonkatastrofin lähestymisestä välttämättä ole saatavilla tietoa. Katastrofin jälleenrakennusvaiheessa avun perille saapuminen voi myös vaikeutua, mikä usein koskee erityisesti naisia.
 
Tarvitaan naisia voimauttavia uusia strategioita


Vaikka ilmastonmuutos vaikeuttaa kehitysmaiden naisten elämää eri tavoin, heitä ei pidä nähdä ilmastonmuutoksen passiivisina uhreina. Kehitysmaiden naiset voivat olla keskeinen osa ratkaisua ilmastonmuutoksen lieventämisessä ja siihen sopeutumisessa. Tärkeää olisi siksi etsiä keinoja, joilla kamppailu ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia vastaan voitaisiin yhdistää kehitysmaiden naisten aseman tukemiseen ja parantamiseen.


Kehitysmaiden naisilla on usein jo ennestään olemassa ilmaston muuttumista koskevaa arvokasta tietoa: he elävät lähellä luonnonoloissa tapahtuvia vaihteluja. Heillä on myös ruohonjuuritason sopeutumisstrategioita, joiden avulla ilmastonmuutokseen sopeutumista voidaan ymmärtää ja helpottaa laajemminkin.


Yksi keino yhdistää ilmastonmuutokseen liittyvä työ ja kehitysmaiden naisten aseman parantaminen voisi olla uudenlaisten, kehitysmaiden naisia voimauttavien strategioiden luominen.


Strategioiden tulisi olla luonteeltaan naisten omasta elämänpiiristä ja osaamisalueista lähtevää toimintaa, joka auttaisi naisia itse vahvistamaan asemaansa ja vaikutusmahdollisuuksia ilmastonmuutoksen aiheuttamiin alueellisiin haasteisiin. Niiden avulla voitaisiin vahvistaa kehitymaiden naisten panosta maapallomme kestävässä kehityksessä ja ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.


Kirjoittaja työskentelee tutkijana Ulkopoliittisen instituutin Kansainvälinen ympäristö- ja luonnonvarapolitiikka -tutkimusohjelmassa.