Epävarmuus Natosta kasvoi
Helsingin Sanomat
Miska Rantanen

Utrikespolitiska institutets forskare Hanna Ojanen kommenterade i en intervju för Helsingin Sanomat 26.6. finländarnas inställning till Nato.

Tutkija: Muutoksen takana ovat kenraali Makarovin puheet ja Puolustusvoimien säästöohjelma.
Puo­lus­tus­liit­to Na­toon kiel­tei­ses­ti suh­tau­tu­vien mää­rä on vä­hen­ty­nyt. Suo­ma­lai­sis­ta ei kui­ten­kaan ole tul­lut aiem­paa Na­to-myön­tei­sem­piä, sil­lä sa­maan ai­kaan epä­tie­tois­ten jouk­ko on kas­va­nut.


Kun vii­me jou­lu­kuus­sa suo­ma­lai­sis­ta 68 pro­sent­tia sa­noi ”ei” maan Na­to-jä­se­nyy­del­le, nyt enää 62 pro­sent­tia vas­tus­taa asiaa. Epä­tie­tois­ten osuus on nous­sut 16 pro­sen­tis­ta 21:een.


Asiat käy­vät il­mi HS:n TNS Gal­lup Oy:llä teet­tä­mäs­tä tut­ki­muk­ses­ta.


Ky­se­lyä oli alet­tu teh­dä viik­ko sen jäl­keen, kun Ve­nä­jän ase­voi­mien ko­men­ta­ja, ken­raa­li Nikolai Makarov oli pu­hu­nut Maan­puo­lus­tus­kurs­si­yh­dis­tyk­sen ti­lai­suu­des­sa Hel­sin­gis­sä.


Ma­ka­rov sa­noi, et­tä Suo­men mah­dol­li­nen Na­to-jä­se­nyys oli­si uh­ka Ve­nä­jäl­le ja et­tä Suo­men ja Na­ton yh­teis­työn tii­vis­ty­mi­nen huo­les­tut­taa Ve­nä­jää.


Vii­me vii­kon­lop­pu­na Ve­nä­jän pre­si­dent­ti Vladimir Putin vah­vis­ti Suo­men pre­si­den­tin Sauli Niinistön val­tio­vie­rai­lun päät­teek­si, et­tä Ve­nä­jän joh­to sei­soo Ma­ka­ro­vin pu­hei­den ta­ka­na.


Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin tut­ki­ja Hanna Ojanen ei lai­ta kiel­teis­ten Na­to-kan­to­jen vä­he­ne­mis­tä pel­käs­tään Ma­ka­ro­vin pu­hei­den piik­kiin, vaik­ka asias­ta nou­si­kin näyt­tä­vä jul­ki­suus­myl­läk­kä.


Oja­sen mu­kaan Ma­ka­ro­vin pu­hei­den ohel­la tu­lok­sis­sa nä­ky­vät myös Suo­men puo­lus­tuk­sen uu­del­leen­jär­jes­te­lyt sääs­töoh­jel­mi­neen.Oja­nen pe­rus­te­lee väi­tet­tä sil­lä, et­tä sel­vi­tyk­sen mu­kaan epä­tie­toi­suus on li­sään­ty­nyt ja Na­ton vas­tus­ta­jien mää­rä vä­hen­ty­nyt eri­tyi­ses­ti mies­ten kes­kuu­des­sa.


”­Mie­het seu­raa­vat ja huo­maa­vat puo­lus­tus­po­li­tiik­kaan liit­ty­viä uu­ti­sia her­kem­min kuin nai­set, ja se voi ol­la tä­män eron ta­ka­na.”


Na­toon ha­lua­vien osuus on nous­sut vain yh­den pro­sent­ti­yk­si­kön 16:sta 17:ään.


Sääs­tö­pu­heet ovat saa­neet ih­mi­set pi­kem­min häm­men­ty­neik­si, ei­vät niin­kään aja­neet hei­tä Na­toa koh­ti, tul­kit­see Oja­nen.


”­Nyt on vä­hem­män nii­tä, joil­la on syys­tä tai toi­ses­ta jär­käh­tä­mä­tön sel­keä kan­ta Na­toon.”


Usein kä­si­tyk­set Na­to-jä­se­nyy­des­tä heit­te­le­vät sen mu­kaan, on­ko puo­lus­tus­lii­tol­la ol­lut jo­ku ope­raa­tio me­nos­sa.


”­Vii­me­vuo­ti­nen Li­byan-ope­raa­tio on unoh­det­tu, jo­ten tä­mä [mie­li­pi­teen muu­tos] liit­tyy ko­ti­mai­siin asioi­hin”, sa­noo Oja­nen.


Tä­män­ker­tai­ses­sa ky­se­lys­sä Na­to-jä­se­nyy­den kan­na­tus on pit­kän ai­ka­vä­lin kes­ki­ar­von ala­puo­lel­la.


Stra­te­gian pro­fes­so­ri Pekka Sivonen Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lus­ta pi­tää tut­ki­muk­sen mie­li­pi­de­lii­kah­dus­ta mer­kit­tä­vä­nä.Hän ei kui­ten­kaan us­ko Ma­ka­ro­vin lau­su­mien vai­kut­ta­neen tu­lok­sis­sa ”­puo­leen tai toi­seen”.


”On ol­lut en­na­koi­ta­vis­sa, et­tä Na­toa koh­taan tun­net­tu kiel­tei­syy­den tun­ne ma­dal­tuu ajan mit­taan”, sa­noo Si­vo­nen ja viit­taa suo­ma­lais­ten muut­tu­nei­siin kä­si­tyk­siin EU:s­ta.


Na­toon suh­tau­tu­mi­ses­sa muu­tok­set eri puo­luei­den kan­nat­ta­jien kes­kuu­des­sa ei­vät ole mer­kit­tä­viä.


Kaik­kien puo­luei­den kan­nat­ta­jien enem­mis­tö suh­tau­tuu kiel­tei­ses­ti jä­se­nyy­teen lu­kuun ot­ta­mat­ta ko­koo­mus­ta.


Epä­tie­toi­suus on li­sään­ty­nyt kaik­kien mui­den pait­si va­sem­mis­to­lii­ton kan­nat­ta­jien kes­kuu­des­sa.