Vad händer när vi drar?
Vasabladet, Österbottens Tidning
Ari Sundberg

Utrikespolitiska institutets äldre forskare
Charly Salonius-Pasternak kommenterade i Vasabladet 18.5. Afghanistans framtid
efter
att ISAF-fredsbevarningsoperationenslutar.

Den internationella ISAF-operationen i ­Afghanistan håller på att avvecklas. Vad kommer att hända då de internationella trupperna helt lämnar över ansvaret för ­säkerheten i landet till landets egen polis och militär?

Vad händer när vi drar?

Jag är försiktigt positiv. Det kan gå tokigt, men det finns också goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling, säger Charly Salonius-Pasternak som är forskare vid Utrikespolitiska institutet.

Inte minst genom att tillgången till mobil telefoni är landsomfattande och kanalerna till yttervärlden därmed öppna finns en potential för att det isolerade landet ska kunna utvecklas.

Vid mina möten med studenter på landets universitet har jag märkt att det pågår en livlig diskussion om landets framtida utveckling. Den diskussionen ger hopp om att nya generationer kommer att ha ett bredare perspektiv på saker och ting, säger Salonius-­Pasternak.

Men för att allt ska gå bra krävs att polisen och militären klarar av att upprätthålla säkerheten i landet.

Det kommer att fortsätta att smälla, det är säkert. Men så länge inte terrorister och kriminella klarar av att rekrytera nya medlemmar till sina organisationer så minskar deras makt,

Det förutsätter att staten har råd att betala löner.

Om inte poliserna och militären får sina löner kommer de inte att sköta sina uppgifter.

Trots att ISAF-operationen går mot sitt slut lämnas Afghanistan ändå inte åt sitt öde.

Jag är säker på att nästa president, vem det än är, kommer att underteckna det samarbetsavtal om ­säkerhet som USA erbjudit, säger Salonius-Pasternak.

Tyvärr tar inte kriserna i världen slut. Därför är också det fredsbevarande arbetet ett ständigt pågående projekt. Den ena operationen byts ut mot en annan. När en krishärd blir lugn väntar nästa på hjälp. Det säger informatören för försvarsmaktens internationella operationer, Laura Valli vid Björneborgs brigad. Brigaden som är förlagd till Säkylä är den enhet som ansvarar för utbildning av finländska fredsbevarare och krishanteringstrupper.

Finland upprätthåller en kontinuerlig beredskap för att sända ut manskap till oroshärdar då politikerna fattar beslut om det, säger Valli

Vad ISAF-operationen i Afghanistan anbelangar ­säger hon att den inte har något definitivt slutdatum.

Just nu är vi inne i ett skede där vi planerar och förbereder oss för att lämna Afghanistan när vi får order om det.

Valli betonar att det inte är upp till Finland ensamt att besluta om vilka operationer vi deltar i och när vi lämnar dem.

Internationell krishantering är ett samarbete mellan många länder där otaliga aktörer ska komma överens. För försvarsmaktens del handlar det om att upprätthålla en beredskap att rycka ut när vi ­behövs, säger hon.

De finländska soldater som deltar i krishanteringsoperationer får redan under utbildningen lära sig att hantera den psykiska stress som mötet med ett land i kris kan medföra.

Under vistelsen i orosområdet har de tillgång till psykologiskt stöd. Väl hemma deltar de i grupp- och individuella samtal med såväl psykologer som andra experter för att inte senare behöva få problem av de ibland jobbiga erfarenheter de kan ha i bagaget.

Finland har mycket gott rykte om sig då det handlar om efterarbetet då en operation avslutas och soldater kommer hem, säger Valli.

Något enkelt svar på hur efterarbetet för de hemvändande ser ut går inte att ge. Inget uppdrag är den andra lik och såväl utbildningen av som stödet för soldaterna ser olika ut beroende på de krav operationen ställer och de situationer trupperna möter.