UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

är ett oberoende statligt forskningsinstitut som fungerar i anslutning till riksdagen. Dess uppgift är att producera högklassig, aktuell kunskap om internationella politiska och ekonomiska relationer och EU-frågor. Genom sin forskning och sakkunskap stöder institutet samhälleligt beslutsfattande samt befrämjar debatten inom sitt verksamhetsområde både i Finland och utomlands.

 

Utrikespolitiska institutet söker

FORSKARE

för programperioden 1.1.2020 – 31.12.2022

till följande forskningsprogram:

 

Forskningsprogrammet Europeiska unionen

Programmets tyngdpunktsområden är EU:s allmänna utvecklingslinjer, unionens externa relationer och politiska system samt EU-medlemsländernas Europapolitik. I programmet granskas även de nordiska ländernas politik i en föränderlig internationell omgivning.

 

Forskningsprogrammet EU:s östra grannskap och Ryssland

Programmets tyngdpunktsområden är Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik samt dess interna politiska utveckling och särdragen för dess politiska system. Forskningen granskar också den politiska utvecklingen i EU:s östra partnerskapsländer (speciellt vad avser Ukraina och Vitryssland) och i de centralasiatiska länderna, jämte frågan om ländernas internationella ställning.

 

Forskningsprogrammet Global säkerhet

Programmets tyngdpunktsområden är det globala stormaktssystemet och det globala styret samt den föränderliga aktörsstrukturen i internationell politik. I programmet behandlas också frågor kring internationell säkerhetspolitik och energi- och klimatpolitik. Programmets geografiska fokus omfattar USA, Kina samt forskningen om de växande regionala stormakterna.

 

Ansökningar av personer i olika skeden av sin forskarkarriär (magistrar, doktorer) önskas.

För att framgångsrikt sköta uppgiften förutsätts god sakkunskap av forskningsprogrammets område samt beredskap att arbeta i en think tank –miljö. Utmärkt samarbetsförmåga och goda kunskaper i engelska anses som meriter.

Ansökan skall skrivas på engelska och riktas till institutets direktör. Ansökan skall inlämnas senast 10.5.2019 kl. 16.15. till Utrikespolitiska institutet, PB 425, 00101 Helsingfors (besöksadress Arkadiavägen 23 B, Helsingfors). Ansökan kan också skickas per e-post (kirjaamo@fiia.fi). Ur ansökan ska framgå vilket av programmen ansökan gäller. Ansökningarna returneras inte.

Till ansökan bifogas en CV (max 5 sidor), där de främsta vetenskapliga meriterna och den övriga kompetens som sökande önskar åberopa framgår samt en separat publikationsförteckning. Därtill skall en preliminär plan bifogas, där det framkommer de forskningsarbete sökande avser att vidta under programperioden.

Närmare uppgifter om Utrikespolitiska institutets verksamhet ges på www.fiia.fi. Ytterligare upplysningar om forskarvakanserna ges av institutets direktör Teija Tiilikainen (forskningsprogrammet Europeiska unionen och forskningsprogrammet Global säkerhet) +358 9 432 7701, 24.4. kl. 15-16 och 2.5. kl. 15-16 eller teija.tiilikainen@fiia.fi och programdirektör Arkady Moshes (forskningsprogrammet EU:s östra grannskap och Ryssland) +358 9 432 7750, 26.4. kl. 9-10 och 3.5. kl. 9-10 eller arkady.moshes@fiia.fi.