UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

 

är ett oberoende statligt forskningsinstitut som fungerar i anslutning till riksdagen. Dess uppgift är att producera högklassig, aktuell kunskap om internationella politiska och ekonomiska relationer och EU-frågor. Genom sin forskning och sakkunskap stöder institutet samhälleligt beslutsfattande samt befrämjar debatten inom sitt verksamhetsområde både i Finland och utomlands.

Utrikespolitiska institutet söker nu en

DIREKTÖR

Tjänsten tillträds den 1 januari 2020.

Formella behörighetsvillkor för tjänsten som direktör är doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgraden, god förtrogenhet med forskningsinstitutets verksamhetsområde och i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap. Till direktör kan utnämnas även andra än finska medborgare.

Direktören har det övergripande ansvaret för institutets verksamhet och dess utveckling. Förutsättningarna för ett framgångsrikt handhavande av uppgiften är omfattande expertis, gedigen internationell erfarenhet av företrädesvis forskningsrelaterade uppgifter samt i praktiken visad effektiv ledarförmåga. Som meriter räknas utmärkt samarbetsförmåga och erfarenhet av samhällspåverkan samt av think-tank -organisationers verksamhet.

Tjänsten tillsätts för högst en femårsperiod till slutet av år 2024. De sökande kan framföra sina egna löneanspråk.

Direktören står i tjänsteförhållande till riksdagen, och den som föreslås bli utnämnd till tjänsten ska enligt 13 § i lagen om riksdagens tjänstemän (1197/2003) före utnämningen lämna uppgifter om sina bindningar.

Ansökningarna ställs till institutets styrelse och ska vara institutet till handa senast den 4 mars 2019 kl. 16.15. Postadressen är Utrikespolitiska institutet, PB 425, 00101 Helsingfors (besöksadress: Arkadiagatan 23 B, Helsingfors). Ansökningarna kan även inom utsatt tid skickas per e-post till adressen kirjaamo@fiia.fi. Ansökningarna returneras inte.

De sökande uppmanas foga sin meritförteckning (högst fem sidor) till ansökan. Av förteckningen ska framgå sökandens främsta vetenskapliga meriter och annan redovisning över kompetens och kvalifikationer som sökanden önskar åberopa. Dessutom ska en preliminär plan (högst två sidor) för hur den sökande har för avsikt att utveckla institutets verksamhet bifogas.

Tilläggsuppgifter om Utrikespolitiska institutets forskning och verksamhet: www.fiia.fi. Personintervjuer hålls i april-maj 2019. Styrelsens ordförande statssekreterare Kare Halonen, tfn 0295 160 319 och förvaltningsdirektör Helena Lehtovirta, tfn (09) 432 7702 eller helena.lehtovirta@fiia.fi ger närmare upplysningar om tjänsten.