Suomi tarvitsee omaa puolustusteollisuutta
Helsingin Sanomat, vieraskynä

Institute researcher Harri Mikkola and National Defence University researcher Jukka Anteroinen wrote an op-ed that appeared in Helsingin Sanomat on 10 October. They argued that a vibrant Finnish defence industry is necessary for security of supply. New EU directives present a threat to the industry.

 

 

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Harri Mikkola ja Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitoksen tutkija Jukka Anteroinen julkaisivat vieraskynän ‘ Suomi tarvitsee omaa puolustusteollisuutta’ Helsingin Sanomissa 10.10. Tutkijat totesivat, että huoltovarmuus edellyttää, että kotimaisen puolustusteollisuuden toimintamahdollisuudet turvataan myös uusien EU-säädösten aikana.

Eu­roo­pas­sa on käyn­nis­sä puo­lus­tus­teol­li­suu­den pu­do­tus­pe­li, jos­sa on lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa se­kä voit­ta­jia et­tä hä­viä­jiä. Kun toi­mi­ala on mur­rok­ses­sa, myös alan suo­ma­lai­sen teol­li­suu­den toi­min­ta­ym­pä­ris­tö muut­tuu vai­keam­mak­si.

Muu­tok­set vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti Suo­men so­ti­laal­li­sen huol­to­var­muu­den tur­vaa­mi­seen. Huol­to­var­muu­den yk­si tu­ki­jal­ka on ko­ti­mai­nen puo­lus­tus­teol­li­nen osaa­mi­nen, jol­la tur­va­taan so­ti­laal­li­sen maan­puo­lus­tuk­sen toi­min­ta­ky­ky myös poik­keu­so­lois­sa.

Eu­roo­pan puo­lus­tus­mark­ki­nat ovat pirs­tou­tu­neet val­tioi­den si­säi­siin mark­ki­noi­hin, mut­ta ti­lan­ne on muut­tu­mas­sa. Ta­lousk­rii­si, bud­jet­ti­leik­kauk­set ja krii­sin­hal­lin­ta­ope­raa­tioi­den ko­ros­tu­mi­nen ase­voi­mien toi­min­nas­sa aset­ta­vat teol­li­suu­den­alal­le uu­den­lai­sia vaa­ti­muk­sia.

Puo­lus­tus­ma­te­riaa­lin tek­nis­tyes­sä tut­ki­mus- ja ke­hit­tä­mis­kus­tan­nuk­set kas­va­vat ja alan tuot­teis­ta tu­lee en­tis­tä kal­liim­pia. Tä­mä li­sää puo­lus­tus­teol­li­suu­den kan­sain­vä­li­siä fuu­sioi­ta ja val­tioi­den vä­lis­tä puo­lus­tus­sek­to­rin yh­teis­työ­tä.

Sa­mal­la EU pyr­kii to­teut­ta­maan unio­nin kil­pai­lu­ky­ky- ja teol­li­suus­po­li­tii­kan ta­voit­teet myös puo­lus­tus­teol­li­suu­des­sa. Uu­sien alan teol­li­suu­den toi­min­taa sää­te­le­vien di­rek­tii­vien tar­koi­tuk­se­na on ava­ta EU:n luk­kiu­tu­nei­ta puo­lus­tus­mark­ki­noi­ta eu­roop­pa­lai­sel­le kil­pai­lul­le.

Suo­ma­lai­ses­sa puo­lus­tus­teol­li­suu­des­sa on pal­jon pie­niä ja kes­ki­suu­ria yri­tyk­siä. Suo­men puo­lus­tus- ja il­mai­lu­teol­li­suus­yh­dis­tyk­ses­sä on noin sa­ta jä­sen­tä. Yh­dis­tyk­sen jä­sen­yri­tys­ten lii­ke­vaih­to oli vuon­na 2011 noin 1,5 mil­jar­dia eu­roa. Jä­sen­yri­tyk­set työl­lis­tä­vät noin 8 000 suo­ma­lais­ta.

Eu­roop­pa­lais­ten mark­ki­noi­den muu­tok­sil­la on suu­ri vai­ku­tus Suo­men puo­lus­tus­teol­li­suu­den toi­min­tae­del­ly­tyk­siin. Kil­pai­lu han­kin­nois­ta li­sään­tyy. Sa­man­ai­kai­ses­ti puo­lus­tus­voi­ma­uu­dis­tus vä­hen­tää Puo­lus­tus­voi­mien ma­te­riaa­li­han­kin­ta­mää­rä­ra­ho­ja.

Ke­hi­tys on sel­vä uh­ka suo­ma­lai­sel­le puo­lus­tus­teol­li­suu­del­le, sil­lä sen tuo­tan­to on suun­tau­tu­nut suu­rel­ta osin ko­ti­maan mark­ki­noil­le.

Suu­rin EU-sää­dös­ten on­gel­ma liit­tyy vas­ta­kaup­poi­hin. Ne ei­vät enää ole en­ti­ses­sä mit­ta­kaa­vas­sa mah­dol­li­sia. Vas­ta­kaup­po­jen vä­he­ne­mi­nen vai­keut­taa Suo­men ky­kyä pi­tää yl­lä so­ti­laal­li­sen huol­to­var­muu­den kan­nal­ta riit­tä­vää osaa­mis­ta ja teol­lis­ta tuo­tan­toa.

 

Muu­tok­set vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti Suo­men so­ti­laal­li­sen huol­to­var­muu­den tur­vaa­mi­seen. Huol­to­var­muu­den yk­si tu­ki­jal­ka on ko­ti­mai­nen puo­lus­tus­teol­li­nen osaa­mi­nen, jol­la tur­va­taan so­ti­laal­li­sen maan­puo­lus­tuk­sen toi­min­ta­ky­ky myös poik­keu­so­lois­sa.

Eu­roo­pan puo­lus­tus­mark­ki­nat ovat pirs­tou­tu­neet val­tioi­den si­säi­siin mark­ki­noi­hin, mut­ta ti­lan­ne on muut­tu­mas­sa. Ta­lousk­rii­si, bud­jet­ti­leik­kauk­set ja krii­sin­hal­lin­ta­ope­raa­tioi­den ko­ros­tu­mi­nen ase­voi­mien toi­min­nas­sa aset­ta­vat teol­li­suu­den­alal­le uu­den­lai­sia vaa­ti­muk­sia.

Puo­lus­tus­ma­te­riaa­lin tek­nis­tyes­sä tut­ki­mus- ja ke­hit­tä­mis­kus­tan­nuk­set kas­va­vat ja alan tuot­teis­ta tu­lee en­tis­tä kal­liim­pia. Tä­mä li­sää puo­lus­tus­teol­li­suu­den kan­sain­vä­li­siä fuu­sioi­ta ja val­tioi­den vä­lis­tä puo­lus­tus­sek­to­rin yh­teis­työ­tä.

Sa­mal­la EU pyr­kii to­teut­ta­maan unio­nin kil­pai­lu­ky­ky- ja teol­li­suus­po­li­tii­kan ta­voit­teet myös puo­lus­tus­teol­li­suu­des­sa. Uu­sien alan teol­li­suu­den toi­min­taa sää­te­le­vien di­rek­tii­vien tar­koi­tuk­se­na on ava­ta EU:n luk­kiu­tu­nei­ta puo­lus­tus­mark­ki­noi­ta eu­roop­pa­lai­sel­le kil­pai­lul­le.

Suo­ma­lai­ses­sa puo­lus­tus­teol­li­suu­des­sa on pal­jon pie­niä ja kes­ki­suu­ria yri­tyk­siä. Suo­men puo­lus­tus- ja il­mai­lu­teol­li­suus­yh­dis­tyk­ses­sä on noin sa­ta jä­sen­tä. Yh­dis­tyk­sen jä­sen­yri­tys­ten lii­ke­vaih­to oli vuon­na 2011 noin 1,5 mil­jar­dia eu­roa. Jä­sen­yri­tyk­set työl­lis­tä­vät noin 8 000 suo­ma­lais­ta.

Eu­roop­pa­lais­ten mark­ki­noi­den muu­tok­sil­la on suu­ri vai­ku­tus Suo­men puo­lus­tus­teol­li­suu­den toi­min­tae­del­ly­tyk­siin. Kil­pai­lu han­kin­nois­ta li­sään­tyy. Sa­man­ai­kai­ses­ti puo­lus­tus­voi­ma­uu­dis­tus vä­hen­tää Puo­lus­tus­voi­mien ma­te­riaa­li­han­kin­ta­mää­rä­ra­ho­ja.

Ke­hi­tys on sel­vä uh­ka suo­ma­lai­sel­le puo­lus­tus­teol­li­suu­del­le, sil­lä sen tuo­tan­to on suun­tau­tu­nut suu­rel­ta osin ko­ti­maan mark­ki­noil­le.

Suu­rin EU-sää­dös­ten on­gel­ma liit­tyy vas­ta­kaup­poi­hin. Ne ei­vät enää ole en­ti­ses­sä mit­ta­kaa­vas­sa mah­dol­li­sia. Vas­ta­kaup­po­jen vä­he­ne­mi­nen vai­keut­taa Suo­men ky­kyä pi­tää yl­lä so­ti­laal­li­sen huol­to­var­muu­den kan­nal­ta riit­tä­vää osaa­mis­ta ja teol­lis­ta tuo­tan­toa.

Vas­ta­kau­pat ovat tär­kei­tä Suo­men kal­tai­sil­le mail­le, joil­la ei ole kat­ta­vaa kan­sal­lis­ta puo­lus­tus­teol­li­suut­ta. Kun suu­ri osan puo­lus­tus­ma­te­riaa­lis­ta jou­du­taan hank­ki­maan ul­ko­mail­ta, vas­ta­kau­pat edis­tä­vät vien­tiä, ta­sa­pai­not­ta­vat kan­san­ta­lou­den vaih­to­ta­set­ta ja ke­hit­tä­vät ko­ti­mai­sen puo­lus­tus­teol­li­suu­den kil­pai­lu­ky­kyä.

Puo­lus­tus­voi­mil­la pi­tää ol­la ny­kyi­siin teh­tä­viin­sä ja ny­ky­ai­kai­seen so­dan­käyn­tiin so­vel­tu­va ka­lus­to mut­ta myös ky­ky yl­lä­pi­tää ja kor­ja­ta kriit­tis­tä ka­lus­toa krii­sin ai­ka­na.

Tä­hän tar­vi­taan riit­tä­vän vah­vaa ko­ti­mais­ta puo­lus­tus­teol­li­suut­ta. Ko­ti­mai­nen teol­li­suus tun­tee puo­lus­tus­voi­mien jär­jes­tel­mät ja on mo­nel­ta osin ol­lut ra­ken­ta­mas­sa nii­tä. Tä­tä tie­toa ja osaa­mis­ta tar­vi­taan, kun uu­sia han­kin­to­ja teh­dään ja lii­te­tään ny­kyi­siin jär­jes­tel­miin.

Tut­ki­mus- ja ke­hit­tä­mis­toi­min­taa se­kä so­ti­laal­li­sen huol­to­var­muu­den kan­nal­ta olen­nai­sia teol­li­sia ky­ky­jä yl­lä­pi­de­tään Suo­men puo­lus­tus­hal­lin­non lin­jaus­ten mu­kaan en­si­si­jai­ses­ti suo­ma­lai­sen teol­li­suu­den voi­min.

Tä­mä on tär­keää myös tu­le­vai­suu­des­sa. Tut­ki­mus- ja ke­hit­tä­mis­toi­min­ta an­taa teol­li­suu­del­le mah­dol­li­suu­den mark­ki­noi­da kil­pai­lu­ky­kyi­siä tuot­tei­ta.

Ko­ti­mai­nen ky­syn­tä luo poh­jaa myös ul­ko­mai­sil­le ti­lauk­sil­le.

Suo­ma­lai­sen teol­li­suu­den vah­vuus­aluei­ta ovat muun muas­sa lo­gis­tiik­kao­saa­mi­nen, vies­tin­tä­rat­kai­sut, kra­naa­tin­heit­ti­met, pans­sa­ri­ajo­neu­vot se­kä ke­mial­li­siin, bio­lo­gi­siin ja ydin­ma­te­riaa­lei­hin liit­ty­vä osaa­mi­nen.

Suo­ma­lai­sel­la puo­lus­tus­teol­li­suu­del­la on me­nes­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia myös uu­des­sa ti­lan­tees­sa. Tä­mä edel­lyt­tää, et­tä ko­ti­mai­sen teol­li­suu­den mark­ki­na- ja oi­keus­toi­mi­osaa­mi­nen on riit­tä­vän hy­vää. Myös puo­lus­tus­teol­li­suu­den kan­sal­li­set tu­ki­me­ka­nis­mit pi­tää so­vit­taa yh­teen.

Vain näil­lä toi­mil­la voi­daan tur­va­ta ko­ti­mai­sen teol­li­suu­den mah­dol­li­suu­det hyö­dyn­tää avau­tu­via eu­roop­pa­lai­sia mark­ki­noi­ta, so­ti­laal­li­sen huol­to­var­muu­den kan­nal­ta kriit­ti­sen osaa­mi­sen py­sy­mi­nen ko­ti­maas­sa ja Suo­men puo­lus­tus­ky­vyn säi­ly­mi­nen myös poik­keus- ja krii­si­ti­lan­teis­sa.

Mik­ko­la on Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin tut­ki­ja. An­te­roi­nen on tut­ki­ja Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun so­ta­tek­nii­kan lai­tok­sel­la.