Geotaloudellisten riskien vaikutus Suomen ja Euroopan unionin huoltovarmuuteen

Geotaloudellisten riskien vaikutus Suomen ja Euroopan unionin huoltovarmuuteen –projektissa tutkitaan kriittisiin taloudellisiin yhteyksiin liittyvien riskien lieventämistä (englanniksi ’de-risking’). Projektissa kartoitetaan, miten Suomi voisi vähentää riskejä, edistetään julkisen ja yksityisen sektorin välistä vuoropuhelua, sekä tuotetaan ehdotuksia yhteiseurooppalaisiksi toimenpiteiksi. Projektin rahoittaa Huoltovarmuuskeskus (HVK) yhdessä Ulkopoliittisen instituutin kanssa.

Suomen huoltovarmuus- ja varautumispolitikka on nojannut kansainvälisen monenkeskisen yhteistyön ja hallinnan toimivuuteen, sekä ulkoisen toimintaympäristön ennakoitavuuteen. Näiden takeena on toiminut ennen kaikkea liberaali sääntöperustainen maailmanjärjestys. Tämä perusta on kuitenkin murtumassa samalla kun voimapolitiikka on vallannut alaa ja geopoliittiset uhat ovat palanneet. Myös globaali keskinäisriippuvuus on alkanut tuottaa valtioille entistä enemmän kustannuksia, riskejä ja uhkia. Kansainvälisen politiikan toimintaympäristöä leimaa monin osin edelleen valtioiden välinen keskinäisriippuvuus, mutta se on luonteeltaan entistä enemmän kilpailullista ja vastakkain asettelevaa.  

Riskien lieventämisen (’de-risking’) ilmiö on seurausta merkittävien globaalien toimijoiden pyrkimyksistä uudelleenmuokata kansainvälisiä arvo- ja tuotantoketjuja sekä kansainvälisen kaupan ja politiikan rakenteita. Näillä toimijoilla on merkittävä potentiaali vaikuttaa rakenteellisesti myös Suomen huoltovarmuustoiminnan kansainvälisiin dynamiikkoihin ja rakenteisiin.

Projektin tavoitteena on lisätä ymmärrystä globaalien toimijoiden ja EU:n riskien lieventämiseen liittyvistä politiikkatoimista ja niiden vaikutuksista Suomen huoltovarmuuteen. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa Suomen riskien lieventämiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia huoltovarmuuden saralla sekä antaa toimintaehdotuksia Suomen vaikuttavuuden lisäämiseksi eurooppalaisessa riskien vähentämiseen liittyvässä keskustelussa.

Projektissa luodaan kehys julkishallinnon ja yksityisen sektorin yhteistyön koordinoimiselle kaupallisten ja turvallisuuteen liittyvien riskien lieventämiseen liittyvistä teemoista. Projektissa myös luodaan tiekartta riskien lieventämiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimus toteutetaan kolmena erillisenä työpakettina, jotka sisältävät työpajoja ja taustoittavia julkaisuja.

Projektia johtaa tutkimusjohtaja Mikael Wigell. Projektin muita tutkijoita ovat ohjelmajohtaja Harri Mikkola, tutkija Markus Holmgren, tutkija Joel Linnainmäki ja tutkimusassistentti Tomi Kristeri. Projekti alkoi 15.2.2024 ja se päättyy elokuussa 2025.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat