Tutkimus

Tutkimusohjelmat

Research centers

Cross-cutting themes

Projektit

Geotaloudellisten riskien vaikutus Suomen ja Euroopan unionin huoltovarmuuteen

Geotaloudellisten riskien vaikutus Suomen ja Euroopan unionin huoltovarmuuteen

Geotaloudellisten riskien vaikutus Suomen ja Euroopan unionin huoltovarmuuteen –projektissa tutkitaan kriittisiin taloudellisiin yhteyksiin liittyvien riskien lieventämistä (englanniksi ’de-risking’). Projektissa kartoitetaan, miten Suomi voisi vähentää riskejä, edistetään julkisen ja yksityisen sektorin välistä vuoropuhelua, sekä tuotetaan ehdotuksia yhteiseurooppalaisiksi toimenpiteiksi. Projektin rahoittaa Huoltovarmuuskeskus (HVK) yhdessä Ulkopoliittisen instituutin kanssa.Suomen huoltovarmuus- ja varautumispolitikka on nojannut kansainvälisen monenkeskisen yhteistyön ja...
Laajentumisen ja naapuruuspolitiikan elvyttäminen kriisinkestävän Euroopan luomiseksi

Laajentumisen ja naapuruuspolitiikan elvyttäminen kriisinkestävän Euroopan luomiseksi

Ulkopoliittinen instituutti (UPI) on mukana tutkimuskonsortiossa ”InvigoratEU – Laajentumisen ja naapuruuspolitiikan elvyttäminen kriisinkestävän Euroopan luomiseksi”, jota koordinoi Duisburg-Essenin yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan komission tutkimus- ja innovointiohjelma Horisontti Eurooppa. (Grant Agreement No. 101132124)Konsortio selvittää: i) miten EU:n laajentumisstrategiaa voidaan uudistaa uudessa geopoliittisessa tilanteessa; ii) miten vastata muiden toimijoiden geopoliittisiin tavoitteisiin itäisessä naapurustossa ja Länsi-Balkanilla; iii) miten EU:n ulkopoliittisia...
Kiinan murrokselliset teknologiat ja kansainvälinen turvallisuus

Kiinan murrokselliset teknologiat ja kansainvälinen turvallisuus

Kiinan murrokselliset teknologiat ja kansainvälinen turvallisuus -projektissa kartoitetaan Kiinan teknologista ja suurvaltapoliittista kilpailustrategiaa ja sen kyvykkyyttä murroksellisten teknologioiden saralla. Murroksellinen teknologia viittaa sellaisiin teknologisiin innovaatioihin, jotka muuttavat koko markkinalogiikan ja mahdollisesti vallitsevan yhteiskunnallisen tai kansainvälisen dynamiikan. Lisäksi projektissa analysoidaan tulevan kehityksen vaikutuksia Euroopan ja Suomen turvallisuuteen ja toimintaympäristöön. Projektin rahoittaa Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta...
Yhteensopivat infrastruktuurit ja instituutiot resilientille ja oikeudenmukaiselle vihreälle sähköistymiselle

Yhteensopivat infrastruktuurit ja instituutiot resilientille ja oikeudenmukaiselle vihreälle sähköistymiselle

2IMATCH-konsortiossa tutkitaan, miten vihreä sähköistyminen voi tuottaa nykyistä kestävämmän energiajärjestelmän maailmassa, jossa haasteina ovat lukuisat ihmisen aiheuttamat uhkat ja vastakkainasettelun kiihtyminen. Vihreän sähköistymisen käsitteellä viitataan siirtymään kohti ilmastoneutraalia ja tehokasta energiajärjestelmää, jossa sähköntuotanto perustuu suurelta osin uusiutuviin energialähteisiin.Siirtymä tuo mukanaan sekä hyötyjä että uusia haavoittuvuuksia kriisinkestävyydelle. Suurin haaste on sovittaa yhteen infrastruktuurin kehittäminen ja institutionaalinen...
Valtapolitiikkaa talouden keinoin: Geotaloudellisen tutkimuksen aloite

Valtapolitiikkaa talouden keinoin: Geotaloudellisen tutkimuksen aloite

Valtapolitiikkaa talouden keinoin: Geotaloudellisen tutkimuksen aloite (GERI) -projektissa kartoitetaan ja mitataan geoekonomisen vallan kansainvälistä käyttöä. Projektissa kehitetään uusi tieteellinen menettelytapa, jonka avulla taloudellisen vallan strategista käyttöä voidaan systemaattisesti mitata, verrata ja analysoida.  Valtiot harjoittavat valtapolitiikkaa yhä useammin taloudellisin keinoin. Esimerkkejä tästä ovat muun muassa Venäjän vastainen talouspakoterintama sekä Kiinan ja länsimaiden välinen kauppa- ja teknologiakilpailu, jotka ovat mittakaavoiltaan...
Tekniset standardit kriittisenä aineettomana pääomana suomalaisyrityksille strategisen kilpailun aikakaudella

Tekniset standardit kriittisenä aineettomana pääomana suomalaisyrityksille strategisen kilpailun aikakaudella

Tutkimushankkeessa ”Tekniset standardit kriittisenä aineettomana pääomana suomalaisyrityksille strategisen kilpailun aikakaudella” (StandardEdge) kartoitetaan ja analysoidaan tekoäly- ja IoT-alojen teknisten standardien ja immateriaalioikeuksien nykyistä sääntelyä. Tarkoituksena on myös saada yritysjohtajia ja päätöksentekijöitä mukaan ennakoimaan ja muovaamaan standardien ja immateriaalioikeuksien tulevaisuutta innovatiivisilla backcasting-harjoituksilla, jotka perustuvat Delfoi-menetelmään. Hanke on 95-prosenttisesti Business Finlandin rahoittama.Tekniset standardit ovat...
Suomi Naton jäsenenä — kahdenvälisen ja minilateraalisen puolustusyhteistyön syventämisen mahdollisuudet monenvälisessä viitekehyksessä

Suomi Naton jäsenenä — kahdenvälisen ja minilateraalisen puolustusyhteistyön syventämisen mahdollisuudet monenvälisessä viitekehyksessä

Tutkimushanke ”Suomi Naton jäsenenä — kahdenvälisen ja minilateraalisen puolustusyhteistyön syventämisen mahdollisuudet (BITRIMINI)" tutkii Nato-maiden välisten puolustusyhteistyömuotojen mahdollisuuksia. Tutkimus käsittelee seuraavaa kysymystä: miten Suomen kaltainen pieni maa voi parhaiten hyötyä kahdenvälisestä ja minilateraalisesta puolustusyhteistyöstä Naton jäsenenä? Hankkeen rahoittaa Ulkopoliittinen instituutti (UPI).Suomi on viime vuosina lisännyt kansainvälistä puolustusyhteistyötä muun muassa NORDEFCO:n ,Pohjoismaiden ja Baltian maiden NB8-yhteistyön sekä...
Ilmastonmuutos ja Suomen huoltovarmuus

Ilmastonmuutos ja Suomen huoltovarmuus

Ilmastonmuutos ja Suomen huoltovarmuus (ILHU) -projektin tavoitteena on selvittää ilmastonmuutoksen ja sen hillinnän vaikutuksia Suomen huoltovarmuuteen sekä keinoja niihin varautumiseksi. Hankkeen toteuttaa kokonaisuudessaan UPI. Huoltovarmuuskeskus (HVK) toimii projektin päärahoittajana ja osallistuu sen ohjaukseen.Ilmastonmuutos uhkaa yhteiskuntien vakautta ja turvallisuutta kaikkialla maailmassa. Muuttuva ilmasto aiheuttaa epäsuoria eli niin sanottuja ketjuuntuvia vaikutuksia muun muassa haittaamalla elinkeinoja, voimistamalla pakotettuja muuttoliikkeitä ja kärjistämällä...
Energiasiirtymän globaali politiikka

Energiasiirtymän globaali politiikka

Energiasiirtymän globaali politiikka -projektissa tutkitaan energiajärjestelmissä tapahtuvia perustavanlaatuisia muutoksia. Muutoksia tarkastellaan erityisesti turvallisuuden, ilmastonmuutoksen, talouden ja suurvaltasuhteiden kannalta.Ilmastonmuutoksen vaikutukset, Ukrainan sota ja lisääntyvä geopoliittinen kilpailu ovat paitsi vauhdittaneet energiasiirtymää tukevia toimenpiteitä, myös osoittaneet niiden merkityksen. Vihreän kehityksen ohjelmia ja ilmastoneutraaliustavoitteita on viety eteenpäin kaikissa kehittyneissä talouksissa ja lukuisissa muissakin maissa, vaikkakin aikaikkunat ja...
Reignite Multilateralism via Technology

Reignite Multilateralism via Technology

Ulkopoliittinen instituutti (UPI) on mukana Maastrichtin yliopiston johtamassa tutkimushankkeessa REMIT - Reignite Multilateralism via Technology. Nelivuotinen hanke on Euroopan komission Horisontti Eurooppa -puiteohjelman rahoittama (sopimusnumero 101094228), ja se alkoi maaliskuussa 2023. REMIT kokoaa yhteen tutkijoita yhdeksästä maasta: Belgiasta, Virosta, Suomesta, Saksasta, Italiasta, Alankomaista, Romaniasta ja Isosta-Britanniasta.REMIT-konsortio muodostettiin vastauksena Euroopan komission puiteohjelman demokratian uudistamista ja globaalia hallintaa käsittelevään rahoitushakuun. REMIT...
Nato pohjoisessa, pohjoinen Natossa

Nato pohjoisessa, pohjoinen Natossa

Ulkopoliittisen instituutin tutkimushanke ”Nato pohjoisessa, pohjoinen Natossa” tarkastelee Naton kehittyvää roolia Suomen välittömässä turvallisuusympäristössä, Pohjois-Euroopassa. Se on jatkoa Ulkopoliittisen instituutin aiemmalle ”Suomen muuttuva rooli euroatlanttisessa turvallisuudessa” -tutkimushankkeelle. Hankkeen rahoittaa puolustusministeriö ja ulkoministeriö.Pohjois-Euroopasta on Venäjän hyökkäyksen aiheuttaman huonontuneen turvallisuustilanteen myötä tullut yksi euroatlanttisen turvallisuuden painopistealueista. Suomen liittyminen Natoon ja Ruotsin tuleva...
Vesiyhteistyö ja rauha - Finnish Water Way

Vesiyhteistyö ja rauha - Finnish Water Way

Ulkopoliittinen instituutti osallistuu yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa ”Water Cooperation and Peace – Finnish Water Way” -projektiin, jonka rahoittavat ulkoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö. Projekti alkoi vuonna 2021, ja se jatkuu 2024 vuoteen saakka.Vesidiplomatialla tarkoitetaan veden ja sen käytön poliittisten jännitteiden ehkäisemistä ja ratkaisemista menetelmillä, jotka hyödyntävät sekä vesialan osaamista että diplomaattisia keinoja. Ilmastonmuutoksen, geopoliittisten jännitteiden, talouskriisin ja monien muiden...
Naton ydinasepelote ja sen vaikutukset Suomelle

Naton ydinasepelote ja sen vaikutukset Suomelle

Ulkopoliittinen instituutti (UPI) ja Tampereen yliopisto toteuttavat tutkimushankkeen “Naton ydinasepelote ja sen vaikutukset Suomelle” osana valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS). Hanke saatetaan päätökseen joulukuussa 2023.Venäjän helmikuussa 2022 käynnistämä hyökkäyssota nosti ydinasepelotteen sekä ydinaseiden mahdollisen käytön kansainvälisen turvallisuuden ja julkisen keskustelun ytimeen.Ydinasekysymykset ovat vuoden 2022 aikana tulleet voimalla myös Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asialistalle. Reaktiona Venäjän sotatoimiin Ukrainassa...
Strategisen kulttuurin murros Euroopassa

Strategisen kulttuurin murros Euroopassa

Suurvaltapolitiikan käänteet kiihdyttävät keskustelua eurooppalaisesta puolustuksesta ja sen myötä tarpeesta yhtenäistää strategista kulttuuria. Strategisten kulttuurin murros Euroopassa: syyt, välittäjät ja prosessit (STRAX) -hanke luo uuden lähestymistavan strategisen kulttuurin muutoksen analysointiin. Tutkimusprojektissa analysoidaan Euroopan strategisten kulttuurien muutosta keskittymällä niiden vuorovaikutukseen ja yhdistämällä innovatiivisilla tavoilla akateeminen tutkimus, politiikka-analyysi sekä ammatillinen sotilaskasvatus ja -pedagogiikka.Ulkopoliittinen instituutti...