Tutkimus

Tutkimusohjelmat

Projektit

Päättyneet projektit

Pelotepolitiikan uudet haasteet

Pelotepolitiikan uudet haasteet

Ydinaseet ovat tehneet paluun kansainvälisen politiikan kentälle. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan osana toimivassa hankkeessa ”New Challenges for Strategic Deterrence in the 21st Century” tutkittiin strategisen pelotteen ja ydinaseiden roolia keskittyen erityisesti Eurooppaan. Tutkimuksessa ennen kaikkea analysoitiin pelote- ja ydinaserintamalla tulevalla vuosikymmenellä tapahtuvia teknologisia, doktriinillisia ja poliittisia muutoksia ja niiden vaikutuksia pelotteen rooliin Euroopassa ja Suomessa.Hanke koostui neljästä eri aihealueisiin nivoutuvasta...
Helsinki +40

Helsinki +40

Ulkopoliittinen instituutti on liittynyt mukaan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJin parlamentaarisen yleiskokouksen Helsinki +40 -projektiin. Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhteistyötä turvallisuus- ja ihmisoikeusasiantuntijoiden, poliitikkojen ja akateemisen maailman välillä ETYJin menneisyyden arvioimiseksi ja tulevaisuuden konkreettisten toimenpiteiden kartoittamiseksi. Ulkopoliittinen instituutti järjesti projektin päättävän konferenssin heinäkuussa 2015.
Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla

Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla

Ulkopoliittisessa instituutissa toteutettiin vuoden mittainen tutkimusprojekti liittyen Venäjän muuttuvaan rooliin Suomen lähialueilla. Projekti on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa vuodelle 2015. Projektissa tutkittiin Venäjän poliittista järjestelmää, maan energiapolitiikkaa ja roolia arktisen sekä Itämeren alueiden turvallisuusympäristöissä ja tehtiin johtopäätöksiä Suomen näkökulmasta sekä annettiin toimenpidesuosituksia.Projektin tuloksia julkaistiin FIIA Analysis- ja Briefing Paper -julkaisujen muodossa, ja projektin loppuraportti toimitettiin...
EU talouskriisin jälkeen

EU talouskriisin jälkeen

Hankkeessa tutkittiin Euroopan unionin kehityssuuntia talouskriisin jälkeen sekä niiden vaikutusta koko unioniin ja erikseen Suomeen. Tutkimushankkeen tavoitteena oli tarjota tukea ja välineitä suomalaiseen poliittiseen päätöksentekoon sekä luoda pohjaa laajemmalle kansalaiskeskustelulle Suomessa.Tutkimushankkeen keskeinen olettamus oli, että käsillä oleva kriisi on alleviivannut talouden ja politiikan kytköstä. Yhtäältä rahoitus- ja talouskriisi on johtanut poikkeuksellisiin politiikkatoimiin. Toisaalta kriisin liittyvillä poliittisilla päätöksillä on merkittäviä...
Yhdysvaltojen globaalin roolin muutos ja sen vaikutukset transatlanttisiin suhteisiin

Yhdysvaltojen globaalin roolin muutos ja sen vaikutukset transatlanttisiin suhteisiin

Hankkeessa tarkasteltiin Yhdysvaltojen globaalin roolin muotoutumista ja siihen vaikuttavia pitkän ja lyhyen aikavälin kehityskulkuja.Hankkeen loppuraportti Between change and continuity: Making Sense of America’s Evolving Global Engagement analysoi USA:n sisäpoliittisia prosesseja, maan roolista käytäviä strategisia keskusteluja sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehitystä. Lisäksi työssä tarkasteltiin Yhdysvaltojen suhdetta kansainväliseen järjestykseen, keskeisiin suurvaltoihin ja Pohjois-Euroopan turvallisuusympäristöön. Selvitys pyrki lisäämään ymmärrystä...
Vahvempi Pohjola: ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön nykytila ja kehittämismahdollisuudet

Vahvempi Pohjola: ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön nykytila ja kehittämismahdollisuudet

Ulkopoliittisessa instituutissa toteutettiin vuoden mittainen tutkimushanke Pohjoismaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön nykytilan ja kehittämismahdollisuuksien arvioimiseksi. Hankkeen tarkoituksena oli saavuttaa laaja-alainen yhteispohjoismainen näkemys maiden välisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön tilasta ja näkemyksistä sen kehittämiseksi. Projekti toteutettiin osana Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS) ja hanke päättyi vuoden 2018 maaliskuussa.Tutkimushanke pyrki tavoittamaan yhteistyön puutteet ja kehittämistarpeet mutta myös...
Turvallisempi Euroopan unioni: Kansalaisten näkemykset, arvot ja asenteet

Turvallisempi Euroopan unioni: Kansalaisten näkemykset, arvot ja asenteet

Ulkopoliittinen instituutti toteutti tutkimushankkeen Turvallisempi Euroopan unioni: Kansalaisten näkemykset, arvot ja asenteet. Projekti oli osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS).  Hanke päättyi vuoden 2018 joulukuussa.Euroopan turvallisuustilanne on huonontunut merkittävästi viime vuosina. Globaalit ja alueelliset kriisit ovat rantautuneet Eurooppaan ryminällä, ja edellyttäneet entistä pontevampia EU-tason toimia. Tämän seurauksena unionin merkitys turvallisuuden kentällä on korostunut sekä jäsenvaltioiden että kansalaisten näkökulmasta. Tutkimustietoa...
Muuttuvat suurvaltasuhteet ja Suomi

Muuttuvat suurvaltasuhteet ja Suomi

Ulkopoliittisessa instituutissa toteutettiin yhdeksän kuukautta kestänyt tutkimushanke, jossa keskityttiin (1) Kiinan ja Venäjän välisiin suhteisiin sekä (2) Yhdysvaltojen ja Venäjän välisiin suhteisiin. Näitä suhteita analysoitiin sekä laajemmissa globaaleissa puitteissa että alueellisissa näkökulmissa kansainvälisen ja maiden sisäisen kehityksen valossa. Vaikka painopiste oli edellä mainituissa suhteissa, projekti pyrki myös vetämään johtopäätöksiä Euroopan unionille ja Suomelle. Hanke totetuttiin osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa.
Maailmanpolitiikan kiristyvä kilpailu ja Suomi

Maailmanpolitiikan kiristyvä kilpailu ja Suomi

Ulkopoliittisessa instituutissa toteutettiin laaja tutkimusprojekti kansainvälisen politiikan ja globaalihallinnan muutoksista ja niiden vaikutuksesta Suomeen ja Suomen lähiympäristöön. Projekti oli osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS). Hanke päättyi joulukuussa 2018.Tutkimushanke jakautui kolmeen vuorovaikutteiseen tasoon:a) globaali poliittinen asetelma,b) alueellinen poliittinen asetelma (ml. EU ja Venäjä),c) Suomen välitön lähiympäristö ja Suomen taloudellinen, poliittinen ja turvallisuuspoliittinen asema.Jokaisen osion sisällä tarkasteltiin keskeisiä...