Tutkimus

Tutkimusohjelmat

Projektit

Nordic Security of Supply in the Age of Disruption

Nordic Security of Supply in the Age of Disruption

Ulkopoliittinen instituutti (UPI) voitti Pohjoismaiden ministerineuvoston kilpailutuksessa hankkeen, jossa tarkastellaan pohjoismaista huoltovarmuutta ja kriisivalmiusyhteistyön tehostamista. Hanke on nimeltään Managing Competitive Interdependence in Northern Europe: Nordic Security of Supply in the age of disruption (NOSAD) ja sitä johtaa Ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtaja, tohtori Mikael Wigell.NOSAD tarkastelee Pohjoismaiden huoltovarmuutta ja kriisivalmiusmalleja sekä alan nykyistä ja tulevaa pohjoismaisen yhteistyön potentiaalia. Itsehallintoalueet Färsaaret, Grönlanti ja...
Superregionalismi ja yhteyksien politiikka Aasiassa

Superregionalismi ja yhteyksien politiikka Aasiassa

Hanke analysoi rajat ylittäviä yhteyksiä (connectivity) ja niiden merkitystä Aasiassa, laajemmin Intian ja Tyynenmeren alueella. Erityisesti hankkeessa pyritään analysoimaan, kuinka yhteydet linkittyvät turvallisuuden, talouden ja (kestävän) kehityksen dynamiikkoihin. Suurvaltakamppailun aikakaudella, talous, turvallisuus ja kehityspolitiikka ovat yhä tiiviimmin kytköksissä toisiinsa. Näin on erityisesti kansainvälisten yhteyksien suhteen. Tällöin kyse on erityisesti fyysisten infrastruktuurien rakentamisesta, jotka ovat yhä kasvissa määrin myös turvallistettu, geopolitisoitu...
Venäjän teknologiapolitiikka ja -osaaminen globaalissa teknologiakilpailussa

Venäjän teknologiapolitiikka ja -osaaminen globaalissa teknologiakilpailussa

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ulkopoliittinen instituutti (UPI) ja Aleksanteri-instituutti (AI) toteuttavat yhteistyössä vuodenmittaisen tutkimushankkeen ”Venäjän teknologiapolitiikka ja -osaaminen globaalissa teknologiakilpailussa”. Hanke on osa valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS) ja se toteutetaan maaliskuun 2021 ja helmikuun 2022 välisenä aikana.Globaali teknologinen kilpailu linkittyy yhä vahvemmin kiihtyvään suurvaltakamppailuun ja näin ollen myös Suomessa tarvitaan laajempaa ymmärrystä teknologisen kilpailun vaikutuksista...
Eurooppa suurvaltakamppailun myllerryksessä: Suomen vaihtoehtojen ja riskien kartoittaminen geotaloudellisessa kilpailussa

Eurooppa suurvaltakamppailun myllerryksessä: Suomen vaihtoehtojen ja riskien kartoittaminen geotaloudellisessa kilpailussa

Ulkopoliittinen instituutti (UPI), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla toteuttavat yhdessä tutkimushankkeen ”Eurooppa suurvaltakamppailun myllerryksessä: Suomen vaihtoehtojen ja riskien kartoittaminen geotaloudellisessa kilpailussa”. Projekti on osa valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS). Hanke päättyy loppuvuodesta 2021.Globaali keskinäisriippuvuus ja sitä ilmentävä globaali kauppajärjestelmä on viime vuosikymmeninä nähty pääasiallisesti rauhaa ja vakautta edistävinä tekijöinä. Yhdysvaltojen ja Kiinan...
Covid-19 kansallisena ja kansainvälispoliittisena haasteena

Covid-19 kansallisena ja kansainvälispoliittisena haasteena

Projektissa tarkastellaan pandemiakriisin kansallisia sekä kansainvälispoliittisia vaikutuksia erityisesti Suomen ja Euroopan unionin tasolla. Analysoimme, kuinka Suomessa ja kansainvälisellä tasolla on varauduttu pandemioihin, miten covid-19-taudin aiheuttamaan kriisiin on reagoitu ja millaisia laajoja poliittisia seurauksia pandemialla on toistaiseksi ollut.Projektissa tarkastellaan koronakriisin kolmea eri vaihetta: varautumista ennen kriisin puhkeamista, itse kriisivaihetta sekä jälkihoitovaihetta. Tämän mukaan jaoteltuna projektin pääkysymykset ovat seuraavat: Kuinka pandemiat...
EU IDEA – Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability

EU IDEA – Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability

Ulkopoliittinen instituutti (UPI) johtaa yhtä työkokonaisuutta Euroopan unionin eriytyvää integraatiota koskevassa EU IDEA -tutkimushankkeessa. Vuonna 2019 alkaneeseen hankkeeseen osallistuu 15 tutkimusinstituuttia ja yliopistoa, ja sitä koordinoi Instituto Affari Internazionali (IAI) Roomasta. Hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen yhteistyön eriytyminen edistää tehokkuutta, koheesiota ja demokraattisuutta EU:ssa. Hanke sai Horisontti 2020 -rahoitusta avustussopimuksella 822622.EU-integraatioon on alusta saakka kuulunut jonkin verran eriytymistä eli sitä, että valtiot tai niiden...
Ilmastonmuutoksen politiikka

Ilmastonmuutoksen politiikka

Hankkeessa tutkitaan ilmastonmuutoksen politisoitumista globaalilla, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla.Globaalilla tasolla hanke tarjoaa ajankohtaista ja tuoretta analyysia keskeisimmistä ongelmista, jotka koskevat globaalia hallintaa. Keskiössä on Pariisin ilmastosopimus ja erityisesti sen potentiaali lisätä ilmastotoimien läpinäkyvyyttä.  Kuinka Pariisin ilmastosopimuksen avainkohdat pystytään toteuttamaan tuulisena aikana, jota leimaa yhä enemmän moninapainen kilpailu?Euroopan tasolla hanke keskittyy Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan eli Green Dealiin ja Euroopan...
Euroopan strateginen autonomia geoekonomisessa maailmassa

Euroopan strateginen autonomia geoekonomisessa maailmassa

Hankkeessa tutkitaan Euroopan unionin strategista autonomiaa. Mitä vaikutuksia strategisella autonomialla on EU:lle kansainvälisenä toimijana, ja miten se vaikuttaa unionin suhteisiin kansainvälisessä järjestyksessä? Strateginen autonomia tarkoittaa kykyä tehdä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä päätöksiä ja viedä ne läpi yhteistyössä kolmansien osapuolten kanssa tai tarpeen vaatiessa yksin.Projektin lähtökohtana on, että EU:n strateginen autonomia on pitkälti riippuvainen unionin kestävyydestä globaalissa geoekonomisessa kilpailussa. Kiina ja Yhdysvallat...
Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko-ja turvallisuuspolitiikassa

Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko-ja turvallisuuspolitiikassa

Ulkopoliittinen instituutti (UPI), Aleksanteri-instituutti (A-I) ja Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) toteuttavat yhdessä tutkimushankkeen ”Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko-ja turvallisuuspolitiikassa”. Projekti on osa valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS), ja se päättyy huhtikuussa 2022.  Hankkeen päätavoitteena on tuottaa kokonaisvaltainen analyysi Venäjän ulko- ja turvallisuuspoliittisista tavoitteista, keinoista ja toimintalogiikasta Pohjois-Euroopassa. Venäläisiä alkuperäislähteitä hyödyntäen hankkeessa selvitetään, miten Pohjois-Euroopan...

Päättyneet projektit

Suomi ja ilmastoturvallisuus keskinäisriippuvaisessa maailmassa

Suomi ja ilmastoturvallisuus keskinäisriippuvaisessa maailmassa

Ulkopoliittinen instituutti (UPI), Ilmatieteen laitos, Security Analysis Oy sekä Tyrsky-Konsultointi toteuttavat yhdessä tutkimushankkeen ”Suomi ja ilmastoturvallisuus keskinäisriippuvaisessa maailmassa”. Projekti on osa valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS), ja se päättyy elokuussa 2021.Ilmastonmuutos uhkaa yhteiskuntien vakautta ja turvallisuutta monin tavoin, ja tulevien vuosikymmenien kuluessa vaikutukset voimistuvat entisestään. Sekä muuttuvat ilmasto-olosuhteet että toisaalta tehokkaat toimet muutoksen hillitsemiseksi aiheuttavat...
EU:n pakotepolitiikan kehitys: Poliittiset ja taloudelliset vaikutukset Suomelle

EU:n pakotepolitiikan kehitys: Poliittiset ja taloudelliset vaikutukset Suomelle

Ulkopoliittinen instituutti (FIIA) ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) toteuttivat yhdessä tutkimushankkeen ”EU:n pakotepolitiikan kehitys: Poliittiset ja taloudelliset vaikutukset Suomelle”. Projekti oli osa valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS), ja se päättyi toukokuussa 2020.Euroopan unioni on yhä voimakkaammin ottanut käyttöön pakotteet ulkopoliittisena työkaluna, ja EU:sta on tullut Yhdysvaltojen ja YK:n rinnalla yksi merkittävimmistä pakotetoimijoista. Viime vuosina EU on asettanut entistä kovempia ja myös kohdennettuja taloudellisia...
Pelotepolitiikan uudet haasteet

Pelotepolitiikan uudet haasteet

Ydinaseet ovat tehneet paluun kansainvälisen politiikan kentälle. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan osana toimivassa hankkeessa ”New Challenges for Strategic Deterrence in the 21st Century” tutkittiin strategisen pelotteen ja ydinaseiden roolia keskittyen erityisesti Eurooppaan. Tutkimuksessa ennen kaikkea analysoitiin pelote- ja ydinaserintamalla tulevalla vuosikymmenellä tapahtuvia teknologisia, doktriinillisia ja poliittisia muutoksia ja niiden vaikutuksia pelotteen rooliin Euroopassa ja Suomessa.Hanke koostui neljästä eri aihealueisiin nivoutuvasta...
Helsinki +40

Helsinki +40

Ulkopoliittinen instituutti on liittynyt mukaan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJin parlamentaarisen yleiskokouksen Helsinki +40 -projektiin. Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhteistyötä turvallisuus- ja ihmisoikeusasiantuntijoiden, poliitikkojen ja akateemisen maailman välillä ETYJin menneisyyden arvioimiseksi ja tulevaisuuden konkreettisten toimenpiteiden kartoittamiseksi. Ulkopoliittinen instituutti järjesti projektin päättävän konferenssin heinäkuussa 2015.
Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla

Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla

Ulkopoliittisessa instituutissa toteutettiin vuoden mittainen tutkimusprojekti liittyen Venäjän muuttuvaan rooliin Suomen lähialueilla. Projekti on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa vuodelle 2015. Projektissa tutkittiin Venäjän poliittista järjestelmää, maan energiapolitiikkaa ja roolia arktisen sekä Itämeren alueiden turvallisuusympäristöissä ja tehtiin johtopäätöksiä Suomen näkökulmasta sekä annettiin toimenpidesuosituksia.Projektin tuloksia julkaistiin FIIA Analysis- ja Briefing Paper -julkaisujen muodossa, ja projektin loppuraportti toimitettiin...
EU talouskriisin jälkeen

EU talouskriisin jälkeen

Hankkeessa tutkittiin Euroopan unionin kehityssuuntia talouskriisin jälkeen sekä niiden vaikutusta koko unioniin ja erikseen Suomeen. Tutkimushankkeen tavoitteena oli tarjota tukea ja välineitä suomalaiseen poliittiseen päätöksentekoon sekä luoda pohjaa laajemmalle kansalaiskeskustelulle Suomessa.Tutkimushankkeen keskeinen olettamus oli, että käsillä oleva kriisi on alleviivannut talouden ja politiikan kytköstä. Yhtäältä rahoitus- ja talouskriisi on johtanut poikkeuksellisiin politiikkatoimiin. Toisaalta kriisin liittyvillä poliittisilla päätöksillä on merkittäviä...
Yhdysvaltojen globaalin roolin muutos ja sen vaikutukset transatlanttisiin suhteisiin

Yhdysvaltojen globaalin roolin muutos ja sen vaikutukset transatlanttisiin suhteisiin

Hankkeessa tarkasteltiin Yhdysvaltojen globaalin roolin muotoutumista ja siihen vaikuttavia pitkän ja lyhyen aikavälin kehityskulkuja.Hankkeen loppuraportti Between change and continuity: Making Sense of America’s Evolving Global Engagement analysoi USA:n sisäpoliittisia prosesseja, maan roolista käytäviä strategisia keskusteluja sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehitystä. Lisäksi työssä tarkasteltiin Yhdysvaltojen suhdetta kansainväliseen järjestykseen, keskeisiin suurvaltoihin ja Pohjois-Euroopan turvallisuusympäristöön. Selvitys pyrki lisäämään ymmärrystä...
Vahvempi Pohjola: ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön nykytila ja kehittämismahdollisuudet

Vahvempi Pohjola: ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön nykytila ja kehittämismahdollisuudet

Ulkopoliittisessa instituutissa toteutettiin vuoden mittainen tutkimushanke Pohjoismaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön nykytilan ja kehittämismahdollisuuksien arvioimiseksi. Hankkeen tarkoituksena oli saavuttaa laaja-alainen yhteispohjoismainen näkemys maiden välisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön tilasta ja näkemyksistä sen kehittämiseksi. Projekti toteutettiin osana Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS) ja hanke päättyi vuoden 2018 maaliskuussa.Tutkimushanke pyrki tavoittamaan yhteistyön puutteet ja kehittämistarpeet mutta myös...
Turvallisempi Euroopan unioni: Kansalaisten näkemykset, arvot ja asenteet

Turvallisempi Euroopan unioni: Kansalaisten näkemykset, arvot ja asenteet

Ulkopoliittinen instituutti toteutti tutkimushankkeen Turvallisempi Euroopan unioni: Kansalaisten näkemykset, arvot ja asenteet. Projekti oli osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS).  Hanke päättyi vuoden 2018 joulukuussa.Euroopan turvallisuustilanne on huonontunut merkittävästi viime vuosina. Globaalit ja alueelliset kriisit ovat rantautuneet Eurooppaan ryminällä, ja edellyttäneet entistä pontevampia EU-tason toimia. Tämän seurauksena unionin merkitys turvallisuuden kentällä on korostunut sekä jäsenvaltioiden että kansalaisten näkökulmasta. Tutkimustietoa...
Muuttuvat suurvaltasuhteet ja Suomi

Muuttuvat suurvaltasuhteet ja Suomi

Ulkopoliittisessa instituutissa toteutettiin yhdeksän kuukautta kestänyt tutkimushanke, jossa keskityttiin (1) Kiinan ja Venäjän välisiin suhteisiin sekä (2) Yhdysvaltojen ja Venäjän välisiin suhteisiin. Näitä suhteita analysoitiin sekä laajemmissa globaaleissa puitteissa että alueellisissa näkökulmissa kansainvälisen ja maiden sisäisen kehityksen valossa. Vaikka painopiste oli edellä mainituissa suhteissa, projekti pyrki myös vetämään johtopäätöksiä Euroopan unionille ja Suomelle. Hanke totetuttiin osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa.
Maailmanpolitiikan kiristyvä kilpailu ja Suomi

Maailmanpolitiikan kiristyvä kilpailu ja Suomi

Ulkopoliittisessa instituutissa toteutettiin laaja tutkimusprojekti kansainvälisen politiikan ja globaalihallinnan muutoksista ja niiden vaikutuksesta Suomeen ja Suomen lähiympäristöön. Projekti oli osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS). Hanke päättyi joulukuussa 2018.Tutkimushanke jakautui kolmeen vuorovaikutteiseen tasoon:a) globaali poliittinen asetelma,b) alueellinen poliittinen asetelma (ml. EU ja Venäjä),c) Suomen välitön lähiympäristö ja Suomen taloudellinen, poliittinen ja turvallisuuspoliittinen asema.Jokaisen osion sisällä tarkasteltiin keskeisiä...
Terrorismin torjunnan ulkoiset ulottuvuudet

Terrorismin torjunnan ulkoiset ulottuvuudet

Ulkopoliittisessa instituutissa oli käynnissä tutkimushanke ”Terrorismin torjunnan ulkoiset ulottuvuudet”. Projekti oli osa valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS), ja se päättyi alkuvuonna 2020.Terrorismin torjunta on ollut yksi keskeisimpiä EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan painopistealueita aina syyskuun 11. päivän terrori-iskuista ja sen jälkeisestä vuoden 2003 turvallisuusstrategiasta asti. Torjuntaa ja turvallisuusviranomaisten yhteistyötä koskevien strategioiden myötä yhteiset käytännöt ja käsitteet on hiottu samansuuntaisiksi myös...