Tutkimus

Tutkimusohjelmat

Tutkimuskeskukset

Poikkileikkaavat teemat

Projektit

Suomi Naton jäsenenä — kahdenvälisen ja minilateraalisen puolustusyhteistyön syventämisen mahdollisuudet monenvälisessä viitekehyksessä

Suomi Naton jäsenenä — kahdenvälisen ja minilateraalisen puolustusyhteistyön syventämisen mahdollisuudet monenvälisessä viitekehyksessä

Tutkimushanke ”Suomi Naton jäsenenä — kahdenvälisen ja minilateraalisen puolustusyhteistyön syventämisen mahdollisuudet (BITRIMINI)" tutkii Nato-maiden välisten puolustusyhteistyömuotojen mahdollisuuksia. Tutkimus käsittelee seuraavaa kysymystä: miten Suomen kaltainen pieni maa voi parhaiten hyötyä kahdenvälisestä ja minilateraalisesta puolustusyhteistyöstä Naton jäsenenä? Hankkeen rahoittaa Ulkopoliittinen instituutti (UPI).Suomi on viime vuosina lisännyt kansainvälistä puolustusyhteistyötä muun muassa NORDEFCO:n ,Pohjoismaiden ja Baltian maiden NB8-yhteistyön sekä...
Ilmastonmuutos ja Suomen huoltovarmuus

Ilmastonmuutos ja Suomen huoltovarmuus

Ilmastonmuutos ja Suomen huoltovarmuus (ILHU) -projektin tavoitteena on selvittää ilmastonmuutoksen ja sen hillinnän vaikutuksia Suomen huoltovarmuuteen sekä keinoja niihin varautumiseksi. Hankkeen toteuttaa kokonaisuudessaan UPI. Huoltovarmuuskeskus (HVK) toimii projektin päärahoittajana ja osallistuu sen ohjaukseen.Ilmastonmuutos uhkaa yhteiskuntien vakautta ja turvallisuutta kaikkialla maailmassa. Muuttuva ilmasto aiheuttaa epäsuoria eli niin sanottuja ketjuuntuvia vaikutuksia muun muassa haittaamalla elinkeinoja, voimistamalla pakotettuja muuttoliikkeitä ja kärjistämällä...
Nato pohjoisessa, pohjoinen Natossa

Nato pohjoisessa, pohjoinen Natossa

Ulkopoliittisen instituutin tutkimushanke ”Nato pohjoisessa, pohjoinen Natossa” tarkastelee Naton kehittyvää roolia Suomen välittömässä turvallisuusympäristössä, Pohjois-Euroopassa. Se on jatkoa Ulkopoliittisen instituutin aiemmalle ”Suomen muuttuva rooli euroatlanttisessa turvallisuudessa” -tutkimushankkeelle. Hankkeen rahoittaa puolustusministeriö ja ulkoministeriö.Pohjois-Euroopasta on Venäjän hyökkäyksen aiheuttaman huonontuneen turvallisuustilanteen myötä tullut yksi euroatlanttisen turvallisuuden painopistealueista. Suomen liittyminen Natoon ja Ruotsin tuleva...
Vesiyhteistyö ja rauha - Finnish Water Way

Vesiyhteistyö ja rauha - Finnish Water Way

Ulkopoliittinen instituutti osallistuu yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa ”Water Cooperation and Peace – Finnish Water Way” -projektiin, jonka rahoittavat ulkoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö. Projekti alkoi vuonna 2021, ja se jatkuu 2024 vuoteen saakka.Vesidiplomatialla tarkoitetaan veden ja sen käytön poliittisten jännitteiden ehkäisemistä ja ratkaisemista menetelmillä, jotka hyödyntävät sekä vesialan osaamista että diplomaattisia keinoja. Ilmastonmuutoksen, geopoliittisten jännitteiden, talouskriisin ja monien muiden...
Naton ydinasepelote ja sen vaikutukset Suomelle

Naton ydinasepelote ja sen vaikutukset Suomelle

Ulkopoliittinen instituutti (UPI) ja Tampereen yliopisto toteuttavat tutkimushankkeen “Naton ydinasepelote ja sen vaikutukset Suomelle” osana valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS). Hanke saatetaan päätökseen joulukuussa 2023.Venäjän helmikuussa 2022 käynnistämä hyökkäyssota nosti ydinasepelotteen sekä ydinaseiden mahdollisen käytön kansainvälisen turvallisuuden ja julkisen keskustelun ytimeen.Ydinasekysymykset ovat vuoden 2022 aikana tulleet voimalla myös Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asialistalle. Reaktiona Venäjän sotatoimiin Ukrainassa...
Strategisen kulttuurin murros Euroopassa

Strategisen kulttuurin murros Euroopassa

Suurvaltapolitiikan käänteet kiihdyttävät keskustelua eurooppalaisesta puolustuksesta ja sen myötä tarpeesta yhtenäistää strategista kulttuuria. Strategisten kulttuurin murros Euroopassa: syyt, välittäjät ja prosessit (STRAX) -hanke luo uuden lähestymistavan strategisen kulttuurin muutoksen analysointiin. Tutkimusprojektissa analysoidaan Euroopan strategisten kulttuurien muutosta keskittymällä niiden vuorovaikutukseen ja yhdistämällä innovatiivisilla tavoilla akateeminen tutkimus, politiikka-analyysi sekä ammatillinen sotilaskasvatus ja -pedagogiikka.Ulkopoliittinen instituutti...
Superregionalismi ja yhteyksien politiikka Aasiassa

Superregionalismi ja yhteyksien politiikka Aasiassa

Hanke analysoi rajat ylittäviä yhteyksiä (connectivity) ja niiden merkitystä Aasiassa, laajemmin Intian ja Tyynenmeren alueella. Erityisesti hankkeessa pyritään analysoimaan, kuinka yhteydet linkittyvät turvallisuuden, talouden ja (kestävän) kehityksen dynamiikkoihin. Suurvaltakamppailun aikakaudella, talous, turvallisuus ja kehityspolitiikka ovat yhä tiiviimmin kytköksissä toisiinsa. Näin on erityisesti kansainvälisten yhteyksien suhteen. Tällöin kyse on erityisesti fyysisten infrastruktuurien rakentamisesta, jotka ovat yhä kasvissa määrin myös turvallistettu, geopolitisoitu...
Energiasiirtymän globaali politiikka

Energiasiirtymän globaali politiikka

Energiasiirtymän globaali politiikka -projektissa tutkitaan energiajärjestelmissä tapahtuvia perustavanlaatuisia muutoksia. Muutoksia tarkastellaan erityisesti turvallisuuden, ilmastonmuutoksen, talouden ja suurvaltasuhteiden kannalta.Ilmastonmuutoksen vaikutukset, Ukrainan sota ja lisääntyvä geopoliittinen kilpailu ovat paitsi vauhdittaneet energiasiirtymää tukevia toimenpiteitä, myös osoittaneet niiden merkityksen. Vihreän kehityksen ohjelmia ja ilmastoneutraaliustavoitteita on viety eteenpäin kaikissa kehittyneissä talouksissa ja lukuisissa muissakin maissa, vaikkakin aikaikkunat ja...
Reignite Multilateralism via Technology

Reignite Multilateralism via Technology

Ulkopoliittinen instituutti (UPI) on mukana Maastrichtin yliopiston johtamassa tutkimushankkeessa REMIT - Reignite Multilateralism via Technology. Nelivuotinen hanke on Euroopan komission Horisontti Eurooppa -puiteohjelman rahoittama (sopimusnumero 101094228), ja se alkoi maaliskuussa 2023. REMIT kokoaa yhteen tutkijoita yhdeksästä maasta: Belgiasta, Virosta, Suomesta, Saksasta, Italiasta, Alankomaista, Romaniasta ja Isosta-Britanniasta.REMIT-konsortio muodostettiin vastauksena Euroopan komission puiteohjelman demokratian uudistamista ja globaalia hallintaa käsittelevään rahoitushakuun. REMIT...