Europaperspektiv 2021 - vägar till ett uthålligt EU?

kutsutilaisuus · Webbinarium · 14.04.2021 14:00 - 15:30

kutsutilaisuus

I den tjugofjärde upplagan av Europaperspektiv dryftas de utmaningar som EU står inför på vägen mot en uthållig politisk, ekonomisk och social utveckling. I webbinariet som ordnas tillsammans med Sveriges ambassad i Finland, Nätverket för Europaforsking i Sverige och Utrikespolitiska institutet i Finland diskuteras följande frågor av de svenska forskare som skrivit i årets upplaga och kommenteras av finska experter och forskare.

Med vilka medel ska EU ta sig ut ur coronakrisen och skapa förutsättningar för en inkluderande och uthållig ekonomisk tillväxt? Är det via EU:s innovationsförmåga och att främja entreprenörskap? Är den europeiska gröna given tillräcklig för att leda omställningen till ett klimatneutralt EU år 2050 och samtidigt säkra tillväxten? Hur fungerar regelskrivningen i EU efter finanskrisen 2008? Hur ser den ut, varför och vad har den haft för konsekvenser för EU:s rättsliga och politiska system?

Webbinariet kan ses på FIIA:s youtube kanal: 

Puhujat

Välkomstord:

Nicola Clase

Sveriges ambassadör i Finland

Nicola Clase är Sveriges ambassadör i Finland. Hon kommer närmast från posten som ambassadör för migrations- och flyktingfrågor vid Utrikesdepartementet. Dessförinnan var hon Sveriges ambassadör i Storbritannien i sex år. 2006–2008 var Clase statssekreterare för utrikes- och EU-frågor vid Statsrådsberedningen. I denna egenskap tjänstgjorde hon också som sherpa åt statsministern i EU-frågor och som den svenska regeringens chefsförhandlare i förhandlingarna om EU:s Lissabonfördag. Hon har en magisterexamen i Östasienstudier från Stockholms universitet, och hon har också studerat vid lärarhögskolan i Peking (Beijing Shifan Daxue) i Kina. Hon var fellow vid Harvarduniversitetets Weatherhead Center for International Affairs (WCFIA) 1999–2000 och associate vid Harvard 2008–2009.

Inledning:

Lars Oxelheim

Professor, Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi

Lars Oxelheim är professor i internationellt företagande vid Handelshögskolan i Agder i Norge och affilierad till Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm. Han är professor emeritus vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och hedersprofessor vid Fudan universitetet i Shanghai. Oxelheim grundade 1997 det Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi (SNEE) och har sedan dess varit en av redaktörerna bakom den interdisciplinära serien av Europaperspektivböcker.

Talare:

Magnus Henrekson

Professor, Institutet för näringslivsforskning (IFN)

Magnus Henrekson är professor och senior forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Han var vd för IFN 2005-2020 och var t.o.m. 2009 innehavare av Jacob Wallenbergs forskningsprofessur vid Nationalekonomiska institutionen på Handelshögskolan i Stockholm. Han disputerade vid Handelshögskolan i Göteborg 1990. Sedan slutet av 1990-talet forskar han huvudsakligen om entreprenörskapets ekonomi och företagsklimatets bestämningsfaktorer.

Kommentarer:

Mikko Huuskonen

Industriråd, Arbets- och näringsministeriet

Mikko Huuskonen är industriråd vid arbets- och näringsministeriet sedan 2018 och chef för gruppen som är ansvarig för innovationspolitik samt sedan ett par veckor ansvarig för avdelningens coronalagstiftning. Han doktorerade i juridik 2006. Han arbetade med telekombolag under 1990-talet och var i början av 2000-talet forskare vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. 2006 började han som regeringssekreterare vid undervisningsministeriet och två år senare blev han konsultativ tjänsteman vid arbets- och näringsministeriet.

Talare:

Karin Bäckstrand

Professor, Stockholms universitet

Karin Bäckstrand är professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning på Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, forskarledare på Institutet för Framtidsstudier, samt ledamot i Klimatpolitiska rådet. Hennes forskning rör internationell miljöpolitik, EU:s klimat- och energipolitik, icke-statliga aktörers roll i den globala klimatpolitiken, FN:s förhandlingar kring de globala målen och Agenda 2030, och demokratisk legitimitet bortom nationalstaten i den globala styrningen.

Kommentarer:

Magnus Cederlöf

Miljöråd, Miljöministeriet

Magnus Cederlöf arbetar vid klimatenheten på miljöministeriet. Till hans uppgifter hör utvecklingen av klimatlagstiftningen samt den nationella klimatpolitiska planeringen och rapporteringen. Cederlöf har också flera års erfarenhet av beredning av ärenden i anslutning till EU:s klimatpolitik och -lagstiftning. Till hans specialområden hör styrmedelsanalys och konsekvensbedömning.

Talare:

Carl Fredrik Bergström

Professor, Uppsala universitet

Carl Fredrik Bergström är professor i Europarätt vid Uppsala universitet. Tidigare har han arbetat vid Stockholms universitet och vid EUI i Florens. Bergström har varit forskningsledare i juridik samt tillförordnad och ställföreträdande direktör vid SIEPS (Svenska institutet för europapolitiska studier), 2000-2009. Hans centrala forskningsområden är EU-rätt med inriktning på konstitutionella frågor samt frågor om regelskrivning och ansvarsutkrävande. Under 2020 arbetade han i Nya Zeeland som Matariki Fellow vid University of Otago.

Kommentarer:

Päivi Leino-Sandberg

Professor, Helsingfors universitet

Päivi Leino-Sandberg är professor i Europarätt vid Helsingfors universitet och direktör för det engelskspråkiga magisterprogrammet Global Governance Law. Hon är vicedirektör för Erik Castrén-institutet vid Helsingfors universitet samt leder fem internationella forskningsprojekt (TrUE, SepaRope, Indigo, RECONNECT and 2035LEGITIMACY). Hennes forskning koncentrerar sig på EU:s beslutsfattande, användning av juridisk och annan expertis och frågor kring demokratisk styrning. Hennes nyaste bok, The Politics of Legal Expertise in EU Policymaking and a collection of essays, redigerat tillsammans med Emilia Korkea-aho om lag, juridisk expertis och EU:s beslutsfattande, utkommer av Cambridge University Press (2021).

Ordförande:

Katja Creutz

Ledande forskare, Utrikespolitiska institutet

Katja Creutz arbetar som ledande forskare i programmet för global säkerhet. Hennes expertis omfattar folkrätt och speciellt ansvarsfrågor, mänskliga rättigheter och globalt styre. Creutz har avlagt sin juris doktor-examen vid Helsingfors universitet, och sin politices magister-examen vid Åbo Akademi. Hon har tidigare arbetat som forskare vid Erik Castrén institutet vid Helsingfors universitet. Hon har nyligen gett ut boken State Responsibility in the International Legal Order: A Critical Appraisal vid Cambridge University Press.