Tutkija Tiia Lehtonen väitteli perjantaina 27.3. Firenzen Yliopistollisessa Eurooppa-instituutissa aiheenaan pienten maiden vaikutusvalta EU:n perussopimusneuvotteluissa.


Lehtonen tutki päätöksentekosääntöjen vaikutusta pienten maiden vaikutusvaltaan EU:n perussopimusneuvotteluissa. Hän vertasi sitä, miten pienet maat saivat äänensä kuuluviin toisaalta yksimielisyyttä vaativassa päätöksentekomallissa ja toisaalta enemmistöpäätöksin etenevässä päätöksenteossa.


Tutkimuksessa vertailtiin neljän pienen jäsenvaltion, Belgian, Tanskan, Suomen ja Irlannin todellisia vaikutusmahdollisuuksia kolmen keskeisen instituutiouudistuksen läpi. Näitä olivat komission kokoonpano, määräenemmistöpäätöksenteon lisääminen sekä kiertävästä EU-puheenjohtajuudesta luopuminen. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös virallisia ja epävirallisia neuvottelutaktiikoita sekä erilaisia vaikuttamisen muotoja.


Yksimielisiä päätöksiä vaativa hallitustenvälinen konferenssi osoittautui pienten maiden kannalta suotuisammaksi paikaksi puolustaa näkemyksiään.  Vuosina 2002-2003 toteutettu vaihtoehtoinen sopimusneuvottelumalli,  nk. EU:n tulevaisuuskonventti, jossa päätöksiä tehtiin rajoitetulla enemmistöperiaatteella, jätti pienten maiden kannat huomattavasti vähemmälle huomiolle.


Hallitustenvälisessä konferenssissakin pienten maiden neuvottelujen onnistumiseen vaikuttivat selvästi se, kuinka tärkeänä maa mitäkin asiaa itselleen piti ja se, jouduttiinko lopputulos hyväksymään kansanäänestyksessä.


Lisäksi tutkimus nosti esille laajan kirjon sosiaalisia ja psykologisia tekijöitä, jotka vaikuttivat pienten maiden neuvottelumenestykseen. Henkilökemiat, ihmissuhteet, neuvottelijoiden luottamusta herättävät henkilökohtaiset ominaisuudet, karisma ja sosiaaliset taidot vaikuttivat lopputuloksiin aiempaa luultua enemmän.


Väittelijä on seuraavan kerran tavattavissa insituutissa 6.4. Lisätietoja saa viestintäpäällikkö Leena Liukkoselta, p. 0206 111 712.