Doktorsavhandling om små staters inflytande i EU

Forskaren Tiia Lehtonen har fredagen 27.3. disputerat i Europeiska universitetsinstitutet i  Florens med ämnet små staters möjligheter att påverka EU:s grundlagsförhandlingar.

Lehtonen analyserade vilken inverkan reglerna om beslutsfattande hade på små staters  inflytande i EU:s grundlagsförhandlingar. Hon jämförde, hur små stater fick sin röst hörd i å ena sidan i den beslutsmodell där enhällighet krävs och å andra sidan i modellen där beslutsfattande sker med enkel majoritet.

I forskningen jämfördes fyra små medlemstaters, Belgiens, Danmarks, Finlands och Irlands konkreta påverkningsmöjligheter via tre centrala institutionsreformer. Dessa var komissionens sammansättning, utökandet av majoritetsbeslut samt avyttrandet av det växlande EU-ordförandeskapet. I forskningen analyserades också officiella och inofficiella förhandlingstaktiker samt olika påverkningsmodeller.

Regeringskonferensen som krävde enhälliga beslut visade sig vara det mest gynnsamma forumet för små stater att försvara sina åsikter. Förhandlingsmodellen av fördrag som verkställdes under åren 2002-2003, det s.k. EU:s framtidskonventet, där beslut fattades med kvalificerad majoritet, lämnade små staters synpunkter tämligen obeaktade. 

Den tyngd som varje enskilt land gav det behandlade ärendet inverkade även i regeringskonferensen helt tydligt på de små staterna framgång i förhandlingarna och på det om slutresultatet behövdes godkännas i folkomröstning.

Ytterligare förde forskningen fram ett brett spektrum av sociala och psykologiska faktorer som inverkade på små staters framgång i förhandlingar. Personkemi, människorelationer, förhandlarnas förtroendeväckande personliga egenskaper, karisma och sociala färdigheter påverkade slutresultatet mera än väntat. 

Tiia Lehtonen är forskare vid Utrikespolitiska institutet och kan nås per e-post

tiia.lehtonen@upi-fiia.fi
eller per telefon +358 0206 111 723