Kohdennetut pakotteet ovat politiikkatoimia, jotka rikkovat nimettyjen ihmisten ja yhteisöjen perustuvanlaatuisia oikeuksia, etenkin oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojakeinoon. Kohdennettujen pakotteiden oikeusvaikutuksiin on siksi kiinnitetty kansainvälisesti entistä enemmän huomiota.

Kohdennettujen pakotteiden on täytettävä oikeudenmukaisen ja selkeän menettelyn perusvaatimukset, ei pelkästään taatakseen yksilön oikeudet, mutta myös ollakseen uskottava ja tehokas ulkopolitiikan työkalu.

Tähän mennessä huoleen oikeudenmukaisesta kohtelusta on vastattu hajanaisesti ja yksittäisin keinoin. Eurooppalaisten tuomioistuinten oikeudellinen valvonta kohdennettujen pakotteiden lainmukaisuudesta on toiminut tärkeänä muutoksen edistäjänä, eritoten YK:n oikeusasiahenkilön toimen perustamisessa.

Kohdennettuihin pakotteisiin on luotava kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka painottaa jälkikäteistarkastelun ohella oikeusturvanäkökulmia myös pakotteiden hyväksymisen yhteydessä. Luottamuksellisen tiedon käyttöä tulisi tarkastella aiempaa enemmän, kuten myös nimettyjen henkilöiden oikeutta saada heitä koskevia tietoja.

Pyrkimyksissä vahvistaa kohdennettujen pakotteiden lainmukaisuuspuolta on kuitenkin huomioitava ne olosuhteet joissa kyseiset toimet hyväksytään. Huoli kansainvälisestä rauhasta ja turvallisuudesta sekä YK:n turvallisuusneuvoston vaikutusvallasta on tasapainotettava perustavanlaatuisten oikeuksien suojaamisella.