Tässä raportissa tarkastellaan Yhdysvaltojen globaalin roolin muotoutumista ja siihen vaikuttavia pitkän ja lyhyen aikavälin kehityskulkuja.

Raportti analysoi USA:n sisäpoliittisia prosesseja, maan roolista käytäviä strategisia keskusteluja sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehitystä. Lisäksi työssä tarkastellaan Yhdysvaltojen suhdetta kansainväliseen järjestykseen, keskeisiin suurvaltoihin ja Pohjois-Euroopan turvallisuusympäristöön. Selvitys pyrkii lisäämään ymmärrystä Yhdysvaltojen toimijuuden vaikutuksista Suomen laajemmassa strategisessa toimintakentässä.

Ensimmäisen vuotensa aikana Donald J. Trumpin presidentinhallinto on korostanut edeltäjiään enemmän valtioidenvälistä kilpailua, sotilaallisen vallan merkitystä, kumppanuuksien ehdollisuutta sekä kahdenvälisiä transaktioita. USA:lle perinteisesti keskeiset liberaalit arvot ovat osittain jääneet taka-alalle. Näistä painotuksen muutoksista huolimatta hallinnon politiikassa on havaittavissa myös jatkuvuutta. Yhdysvallat on esimerkiksi edelleen sitoutunut Natoon, panostaa läsnäoloon Tyynenmeren alueella ja Afganistanissa, jatkaa kamppailua kansainvälistä terrorismia vastaan ja pitää Venäjää ja Kiinaa strategisina kilpailijoinaan.

Vaikka nähtävissä olevat muutokset pysynevät USA:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan perinteisen vaihteluvälin sisällä, ne herättävät huolta sen liittolaisissa ja kumppaneissa. Transatlanttisissa suhteissa on alkanut ”odottamisen aikakausi”, jota kuvastaa tarve pidemmän aikavälin strategiselle kärsivällisyydelle ja valikoivalle sektorikohtaiselle yhteistyölle.

Julkaisu on ”Yhdysvaltain globaalin roolin muutos ja sen vaikutukset transatlanttisiin suhteisiin” -tutkimushankkeen loppuraportti. Ulkopoliittisen instituutin projekti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Raportti on aiemmin julkaistu tammikuun 31. päivä 2018 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa (3/2018).

Mika Aaltola
Vanhempi asiantuntija
Vanhempi tutkija
Affilioitunut tutkija
Affilioitunut tutkija
Johanna Jacobsson
Mark N. Katz
Vieraileva vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma
Vanhempi tutkija
Ohjelmajohtaja