The Substantial Union: Recasting the EU’s Middle East Policies
Deutsche Gesellschaft für Auswärtigen Politik

Länk till artikeln  (På engelska)