Forskning

Forskningsprogrammen

Research centers

Cross-cutting themes

Projekt

Tekniska standarder som kritiskt immateriellt kapital för finska företag i en tid av strategisk tävlan

Tekniska standarder som kritiskt immateriellt kapital för finska företag i en tid av strategisk tävlan

Forskningsprojektet “Tekniska standarder som kritiskt immateriellt kapital för finska företag i en tid av strategisk tävlan” (Technical Standards as Critically Intangible Capital for Finnish Companies in an Era of Strategic Competition, (StandardEdge)) kartlägger och analyserar den nuvarande regleringen för tekniska standarder och immateriell äganderätt (IP) inom AI och sakernas internet (IoT). Projektet kommer även att engagera företagsledare och beslutsfattare till att interaktivt förutse och forma framtiden för tekniska standarder genom innovativt användande av Delfi backcasting...
Maktpolitik med ekonomiska medel: Geoeconomic Research Initiative

Maktpolitik med ekonomiska medel: Geoeconomic Research Initiative

Projektet ”Maktpolitik med ekonomiska medel: Geoeconomic Research Initiative (GERI)” utvecklar ett banbrytande sätt att förstå, mäta och kartlägga länders strategiska användning av ekonomisk makt för maktpolitiska syften. Stater utövar i allt större utsträckning maktpolitik med ekonomiska medel, vilket framgår av den tilltagande användningen av ekonomiska sanktioner mot Ryssland och av motsättningarna mellan Kina och Väst avseende handel och teknologi. Att göra ömsesidiga beroenden till vapen snarare än att projicera militär makt har framstått som en central aspekt av den...
Klimatförändring och Finlands försörjningsberedskap

Klimatförändring och Finlands försörjningsberedskap

Meningen med projektet "Klimatförändring och Finlands försörjningsberedskap" (Ilmastonmuutos ja Suomen huoltovarmuus (ILHU)) är att klarlägga hur klimatförändringen och dess stävjande påverkar Finlands försörjningsberedskap och på vilket sätt man kan förbereda sig för dessa inverkningar. Projektet förverkligas av FIIA. Försörjningsberedskapscentralen är huvudfinansiär och deltar i dess ledning.Klimatförändringen hotar samhällenas stabilitet och säkerheten i hela världen. Den orsakar indirekta så kallade kedjebildande inverkningar med att störa näringsgrenar, öka...
Energiöverföringens globala politik

Energiöverföringens globala politik

Projektet ”Energiöverföringens globala politik” granskar de fundamentala förändringarna som håller på att ske inom energisystem, med fokus på deras betydelse gällande säkerhet, klimatförändring, ekonomi och stormaktsrelationer.Sporrad av både effekterna av klimatförändringen, kriget i Ukraina och den växande geopolitiska tävlan har åtgärder som stöder energiöverföring snabbats på samt visat hur viktiga de är. Gröna giv och mål för klimatneutralitet har förts fram i flera länder, inkluderat alla betydelsefulla ekonomier även om tidsramen och strategier varierar...
Reignite Multilateralism via Technology

Reignite Multilateralism via Technology

Utrikespolitiska institutet är partner i det nya forskningskonsortiet om återuppväckning av multilateralt samarbete med hjälp av teknologi (REMIT) som leds av universitetet i Maastricht. Projektet inleddes i mars 2023 och är finansierat av Europeiska kommissionens Horisont Europa ramprogram för forskning och innovation (kontraktnummer 101094228). REMIT gruppen består av forskare från nio länder: Belgien, Estland, Finland, Tyskland, Italien, Nederländerna, Rumänien och Storbritannien.Konsortiet bildades som svar på Europeiska kommissionens utlysning gällande omskapande av demokratier...
Nato i norr, det norra i NATO

Nato i norr, det norra i NATO

FIIA:s forskningprojekt ”NATO i norr, det norra i NATO” forskar i NATO:s ökande roll i Finlands närmare säkerhetsomgivning Nordeuropa. Projektet finansieras av försvarsministeriet och utrikesministeriet. Det är en fortsättning på FIIA:s tidigare forskningsprojekt ”Finlands föränderliga roll i den euroatlantiska säkerheten”.I och med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och därmed den försämrade säkerhetssituationen har Nordeuropa blivit en av de strategiska prioriteringarna i euroatlantisk säkerhet. Finlands medlemskap i NATO och Sveriges blivande medlemskap kommer att...
Samarbete kring vatten och fred – finskt vattenkunnande

Samarbete kring vatten och fred – finskt vattenkunnande

FIIA is partnering with the Finnish Environment Institute (SYKE) in the project “Water Cooperation and Peace – Finnish Water Way”, funded by the Finnish Ministry for Foreign Affairs, Ministry of Agriculture and Forestry, and Ministry of the Environment. The project started in 2021 and will continue until 2024.FIIA samarbetar med Finlands miljöcentral (SYKE) i projektet ”Samarbete kring vatten och fred – finskt vattenkunnande” som finansieras av utrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet. Projektet började 2021 och fortsätter ända till...
Natos kärnvapenavskräckning och dess inverkan på Finland

Natos kärnvapenavskräckning och dess inverkan på Finland

Utrikespolitiska institutet (FIIA) och Tammerfors universitet utför forskningsprojektet ”Natos kärnvapenavskräckning och dess inverkan på Finland” som en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN-TEAS). Projektet slutförs i december 2023.Anfallskriget som Ryssland påbörjade i februari 2022 har satt kärnvapenavskräckningen och möjlig användning av kärnvapen i centrum för internationell säkerhet och offentlig diskussion.Under 2022 har frågor om kärnvapen också stigit på Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska dagordning. Finlands beslutade i maj 2022 att...
Omvandlande av strategiska kulturer i samtida Europa

Omvandlande av strategiska kulturer i samtida Europa

Strategiska skiften i stormaktspolitik och framsteg i europeisk försvarsintegration har lett till att ända sedan mitten av 2010-talet har aktiviteten märkbart ökat för att utveckla en gemensam strategisk kultur. Forskningsprojektet Omvandlande av strategiska kulturer i samtida Europa: mot en förståelse av orsaker, förmedlare/aktörer och förändringsprocesser (Transforming strategic cultures in contemporary Europe: Towards an understanding of reasons, intermediaries and processes of change [STRAX]) analyserar en förändring i strategiska kulturer i Europa med att innovativt kombinera...