Forskning

Forskningsprogrammen

Projekt

Covid-19 som en nationell och internationell politisk utmaning

Covid-19 som en nationell och internationell politisk utmaning

Projektet undersöker de politiska effekterna som Covid-19-krisen medfört inom Finland och på EU-nivå. I projektet analyseras hur man både i Finland och på EU-nivå har förberett sig för pandemier, hur man reagerat på Covid-19-krisen, samt de politiska konsekvenser som pandemin haft hittills.Projektet undersöker tre olika faser av koronakrisen: beredskapen innan krisens utlopp, själva krisfasen och slutligen krisens efterverkan. De huvudsakliga forskningsfrågorna är: Hur har pandemier beskrivits och diskuterats i olika beredskapsdokument? Hur har finländska politiker agerat under...
Klimatförändringens politik

Klimatförändringens politik

Projektet undersöker det nuvarande politiserande av klimatförändringen på den globala, europeiska och nationella nivån.På den globala nivån, bjuder projektet på en tidsenlig och ny analys av de mest pressande verksamhetsproblemen gällande global styrning. Fokuset ligger på Parisavtalet och på dess avgörande del, transparens. Hur kan nyckelåtgärderna i Parisavtalet implementeras i dessa turbulenta tider som karakteriseras av en multipolär tävlan?På den europeiska nivån, fokuserar projektet på Europas gröna giv och politiken (Green Deal) och klimatagendan av den nya europeiska...
Europeisk strategisk autonomi i en geoekonomisk värld

Europeisk strategisk autonomi i en geoekonomisk värld

Projektet granskar konsekvenserna av Europas strävan till strategisk autonomi för EU som en internationell aktör samt för relationer till andra makter i den internationella ordningen. Strategisk autonomi definieras här som en förmåga att utföra utrikes- och säkerhetspolitiska beslut och slutföra dem tillsammans med tredje parter, eller självständigt vid behov.Projektet gör följande iakttagelse: EU:s strategiska autonomi är till stor del beroende av dess resiliens i den globala geoekonomiska konkurrensen. Kina och USA ökar sin användning av ekonomiska instrument för att...
EU IDEA – Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability

EU IDEA – Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability

Utrikespolitiska institutet (FIIA) samordnar ett arbetspaket som behandlar EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik som en del av det övergripande EU IDEA-projektet. I projektet studeras differentierad integration i Europeiska unionen. Sammanlagt deltar 15 forskningsinstitut och universitet i EU IDEA-projektet. Samarbetet koordineras av Istituto Affari Internzaionali (IAI) i Rom. Syftet med projektet är att utreda hurudana typer av differentiering främjar ett effektivt, sammanhängande och demokratiskt EU. Projektet har fått understöd från den Europeiska unionens forsknings- och...
Nordeuropa i Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik

Nordeuropa i Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik

Utrikespolitiska institutet (FIIA), Alexanderinstitutet (AI) vid Helsingfors universitet och Försvarshögskolan genomför tillsammans forskningsprojektet ”Nordeuropa i Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik”. Projektet är en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN-TEAS) under 2020 och den avslutas i april 2022.Under de senaste åren har den säkerhetspolitiska miljön i Finlands närområden varit föremål för ökat intresse politisk och forskningsmässigt. Det har även förtjänstfullt forskats i Rysslands strategiska tänkande. Vanligtvis behandlar internationell...

Avslutade projekt

Utvecklingen av EU:s sanktionspolitik: Politiska och ekonomiska följder för Finland

Utvecklingen av EU:s sanktionspolitik: Politiska och ekonomiska följder för Finland

Utrikespolitiska institutet (FIIA) och Näringslivets forskningsinstitut (Etla) genomförde tillsammans forskningsprojektet ”Utvecklingen av EU:s sanktionspolitik: Politiska och ekonomiska följder för Finland”. Projektet är en del av Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN-TEAS) för år 2019 och pågick till våren 2020.Europeiska unionen har alltmer utnyttjat sanktioner (restriktiva åtgärder) som ett utrikespolitiskt verktyg och således blivit vid sidan om Förenta staterna och FN en av de största aktörerna att använda sanktioner. På grund av krisen i Ukraina har EU...
Avskräckningspolitikens nya utmaningar

Avskräckningspolitikens nya utmaningar

Kärnvapnen har gjort comeback på det internationella politikfältet. Inom projektet ”New Challenges for Strategic Deterrence in the 21st Century”, som utgör en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, undersöktes den strategiska avskräckningens och kärnvapnens roll med särskild fokus på Europa. I undersökningen analyserades framför allt de tekniska, doktrinella och politiska förändringar som äger rum på avskräcknings- och kärnvapenfronten under det kommande decenniet och deras inverkningar på avskräckningens roll i Europa och Finland.Projektet bestog av fyra...
Förenta staternas förändrade globala roll och dess inverkan på transatlantiska relationer

Förenta staternas förändrade globala roll och dess inverkan på transatlantiska relationer

Projektet granskade utvecklingen av USA:s globala engagemang. Också processer som påverkat USA:s globala roll både ur ett längre och ett kortare tidsperspektiv betraktades.Projektets slutrapport Between change and continuity: Making Sense of America’s Evolving Global Engagement behandlade USA:s inrikespolitiska processer, strategiska diskussioner angående landets roll samt utvecklingen av utrikes- och säkerhetspolitiken. Ytterligare analyserades USA:s förhållande till den internationella ordningen, centrala stormakter och relationen till Nordeuropas säkerhetsomgivning. Syftet med...
A Stronger North? Developing Nordic cooperation on foreign and security policy

A Stronger North? Developing Nordic cooperation on foreign and security policy

FIIA conducted a one-year research project entitled: A Stronger North? – Developing Nordic cooperation on foreign and security policy. The project was part of the implementation of the Finnish Government Plan for Analysis, Assessment and Research activities for 2017. The project examined possibilities for deepening Nordic cooperation in the field of foreign and security policy and it drew conclusions and made policy recommendations for the Finnish government. The project’s findings were published in FIIA Report format and the summary of key findings was delivered to the Prime Minister’s...
Changing Great Power Politics and Its Implications to Finland

Changing Great Power Politics and Its Implications to Finland

The Finnish Institute of International Affairs conducted a nine-month research project which focused on the developments of two great power relationships: (1) the relations between China and Russia, and (2) the relations between the United States and Russia. These relationships were analysed both in a larger global framework as well as from regional perspectives in the light of recent international as well as domestic developments. Even though the focus was on the aforementioned relations, the project also aimed at drawing conclusions for the European Union and Finland. The project was part of the...
Ett tryggare EU: Medborgarnas åsikter, värderingar och attityder

Ett tryggare EU: Medborgarnas åsikter, värderingar och attityder

Utrikespolitiska institutet har slutfört forskningsprojektet Ett tryggare EU: Medborgarnas åsikter, värderingar och attityder. Projektet var en del av Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN-TEAS) och slutfördes i december 2018.Säkerhetsläget i Europa har försämrats kännbart de senaste åren. Globala och regionala kriser har landstigit i Europa med dunder och brak, och kräver kraftigare åtgärder på EU-nivå än tidigare. Till följd av detta har unionens betydelse på säkerhetsfältet framhävts ytterligare ur såväl medlemsstaternas som medborgarnas synvinkel. Det...
Spänningar i världspolitiken och Finland

Spänningar i världspolitiken och Finland

Vid utrikespolitiska institutet pågår det ett omfattande forskningsprojekt om den internationella politikens och globala förvaltningens förändringar och deras inverkan på Finland och Finlands näromgivning. Projektet är en del av Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet och pågår till slutet av år 2018.Forskningsprojektet är indelat i tre interaktiva nivåer: a) global politisk struktur b) regional politisk struktur (inkl. EU och Ryssland) c) Finlands omedelbara näromgivning och Finlands ekonomiska, politiska och säkerhetspolitiska ställning.Inom varje del granskas centrala...
Terrorismbekämpningens externa dimensioner

Terrorismbekämpningens externa dimensioner

Utrikespolitiska institutet påbörjade forskningsprojektet ” Terrorismbekämpningens externa dimensioner”. Projektet var en del av Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN-TEAS) för år 2019 och pågick till början av 2020.Terrorismbekämpning har varit ett av EU:s utrikes- och säkerhetspolitiks centrala tyngdpunktsområden alltsedan terrordåden den 11 september och säkerhetsstrategin år 2003. Gemensamma strategier för terrorismbekämpning och samarbete mellan säkerhetsmyndigheter har format praxisen också i sådana länder som inte i större utsträckning har lidit av...