Kuinka skenaariot kansallisesta vallasta rakennetaan? Yleiskatsaus yhdysvaltalaisen valtatiedon malleihin ja niiden ilmenemiseen maan geostrategiassa
Kosmopolis, vol. 42: 2-3/

Utrikespolitiska institutets programdirektör Mika Aaltolas artikel ‘Kuinka skenaariot kansallisesta vallasta rakennetaan? Yleiskatsaus yhdysvaltalaisen valtatiedon malleihin ja niiden ilmenemiseen maan geostrategiassa’ har publicerats i tidningen Kosmopolis 27.12. Syftet med artikeln är att skapa en helhetsbild av maktskenarierna i Förenta staterna och av de samhälleliga kontexter som uppstår när dessa skapas.

 

Referat på finska
Yhdysvalloissa vallan tutkimus keskittyy usein skenaarioihin vallan menettämisestä. Vallan uhkana nähdään mutatoituva ja diffuusi vihollinen, joka kumpuaa vihollisvaltioiden ja poikkirajallisten terroristijärjestöjen yhteistyöstä. Toisaalta yhdysvaltalaiset viholliskuvat voidaan suhteuttaa huoleen maan oman toimijuuden kasvavasta hahmottomuudesta. Yhdysvaltalaisista geostrategisista teksteistä kumpuaa pelko sitä kohtaan, minkä maa näkee uutena, mutta vieraana elementtinä oman toimijuutensa murroksessa. Yhdysvallat ei enää ole itsenäinen ja itseriittoinen toimija, vaan vallan resurssien käsitetään olevan yhä hajaantuneempia ja verkottuneempia. Tähän toimijuuden muutokseen liittyy uusien valtakäsitteiden yleistyminen, esim. pehmeä ja älykäsvalta. Samassa yhteydessä Yhdysvaltalaisessa keskustellussa on syntynyt ei-suvereeneja tiloja kuvaava käsite globaalit yhteiskäyttöalueet (global commons). Artikkelin tarkoituksena on luoda yleiskuva yhdysvaltalaisiin valtaskenaarioihin ja niiden tuottamisen yhteiskunnallisiin konteksteihin. Valtaskenaariot tuotetaan Yhdysvalloissa ulkopolitiikan tekemisen ja tutkimisen rajapinnan ylittävissä toimijaverkostoissa. Artikkeli tarkastelee, kuinka tämän rajapinnan piirteet, jännitteet ja murrokset heijastuvat valtaskenaarioihin ja niiden vihollisuuskuviin. Yleiskuvametodologia pyrkii selvittämään yhdysvaltalaisten valtaskenaarioiden rakennetta ja niiden välisiä jännitteitä sekä kartoittamaan mahdollisia vaihtoehtoisia ja todennäköisiä tapoja, joilla skenaariot ovat tulevaisuudessa yhdisteltävissä. Keskeisenä tutkimusaineistona on Yhdysvaltojen puolustusministeriön tammikuussa 2012 julkaisema dokumentti ”Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense”.

 

Länk till artikeln