Riksdagens
kanslikommission utsåg under sommaren delegationen för Utrikespolitiska
institutet och på delegationens möte den 22 september utsågs riksdagsledamot
Susanna Huovinen (sd) till ordförande och riksdagsledamot Antti Kaikkonen (cent)
till vice ordförande för delegationen.
Delegationen har en bred bas och till dess uppgifter hör att följa med institutets
verksamhet och upprätthålla institutets kontakter till dess viktigaste
samarbetspartner. Det är också delegationens uppgift att följa med
verksamhetens genomslagskraft i samhället. Delegationens mandatperiod är fyra
år med början i juni 2015.