Intresset för nordiskt samarbete i utrikes- och säkerhetspolitiken har ökat under de senaste åren. Det förändrade säkerhetspolitiska läget i Östersjöområdet efter Ukrainakrisen samt en växande global osäkerhet har lyft utrikes- och säkerhetspolitiken samt försvarspolitiken i nyckelposition i nordiskt samarbete.

Det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet är av informell karaktär i och med att det sker utanför det nordiska samarbetets institutionella strukturer. Denna rapport analyserar samarbetets aktuella läge genom att först granska dess olika former. Sedan diskuterar man -ur olika perspektiv – möjligheterna att fördjupa samarbetet samt hindren som finns för detta: diskussionen omfattar agendabyggandet, institutionella komplexiteten, nordiskt samarbete i multilaterala sammanhang och bilaterala förhållanden. Försvarssamarbetet utgör ett separat delområde i och med att det har sina egna strukturer och praxis. Rapporten tar en utblick över utvecklingen av nordiskt försvarssamarbete på det politiska likaväl som militära planet.

Det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet bygger på gemenskaplighet och tillit. Det njuter av ett starkt stöd från befolkningarna och politikerna. Samarbetets informella karaktär upplevs vara en av dess främsta styrkor. Det finns en betydande potential för ett djupare samarbete och uppnående av en starkare nordisk röst. Trots det finns det olika pådrivande faktorer samt påtagliga skillnader mellan de nordiska ländernas säkerhetspolitiska lösningar, institutionella anknytningar, prioriteter och graden av engagemang. Dessa skapar skiljelinjer och begränsningar för samarbetet, vilka är svåra att komma över.

Den här publikation är en del i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017 (tietokayttoon.fi/sv).

De som producerar informationen ansvarar för innehållet i publikationen. Textinnehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.

Äldre forskare
Eeva Innola
Forskare - forskningsprogrammet Europeiska Unionen
Teija Tiilikainen
Direktör; chefredaktör, tidskiften Ulkopolitiikka