Sammanfattning

Terrorism utgör ett av de största säkerhetshoten i Europa. På grund av dess gränsöverskridande karaktär kräver terrorismbekämpning inte bara samarbete mellan medlemsstater utan också omfattande yttre åtgärder. Denna rapport fokuserar på det senare. Rapporten undersöker begrepp, strukturer, utvecklingen, aktörer samt åtgärder gällande EU:s yttre terrorismbekämpning.

EU:s yttre terrorismbekämpning äger rum inom fyra olika fält: internationell diplomati, krishantering, program för yttre bistånd samt EU:s specialiserade byråers yttre åtgärder. Var och en av dessa har sina egna, i vissa fall betydligt olika, aktörer, beslutsfattande och verkställande strukturer. Därmed förblir helheten av yttre terrorismbekämpning komplex och oöversiktlig. Komplexiteten ökar också på grund av flera pågående institutionella förändringsprocesser.

Trots flera utmaningar, har EU visat en betydande förmåga att forma sina åtgärder då hotbilderna förändrats. EU har också bidragit till medlemsstaternas egna åtgärder genom att skapa och sprida gemensamma begrepp och praxis, uppehålla en omfattande översikt samt genom att utveckla samarbetet med olika partner. EU:s yttre terrorismbekämpning beror dock till stor del på medlemsstaternas förmåga att fastställa gemensamma politiska mål.

Den här publikation är en del i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan. (tietokayttoon.fi)

Äldre forskare
Äldre forskare