FÖRENADE KRAFTER SKULLE ÖKA NORDENS INTERNATIONELLA INFLYTANDE
Svenskspråkig sammanfattning av Utrikespolitiska institutets rapport 29:

Det politiska landskapet i Nordeuropa håller på att förändras. Globalisering, europeisk integration och regionalisering framskrider sida vid sida och skapar både incitament och hinder för samarbete mellan de fem nordiska länderna. Den nordiska värdegemenskapen har fått konkurrens från andra försök till att skapa transnationella kollektiva identiteter. Samtidigt för reformer av internationella styrelseformer med sig nya medel, som de nordiska länderna kan utnyttja i sina strävanden att påverka världspolitiken.

Slutrapporten för Norden 2020 forskningsprojektet identifierar inflytelsekanaler och politikområden inom vilka de nordiska länderna skulle kunna agera tillsammans för att utöva större inflytande inom globala, europeiska samt regionala frågor. Genom att sammanslå krafterna skulle större vikt fästas vid nordiska synsätt. Utnyttjandet av den här latenta potentialen förutsätter dock starka förpliktelser till politisk samordning och delat ansvar i högre utsträckning. För att Nordens röst skall höras på världspolitikens arenor måste möjligheterna till ett fördjupat nordiskt samarbete inom internationella relationer utnyttjas fullt ut.