Tarve vesidiplomatialle on kasvanut ilmastomuutoksen, lisääntyneiden geopoliittisten jännitteiden sekä muiden globaalien kriisien myötä. Vesidiplomatialla viitataan poliittisten jännitteiden ennaltaehkäisyyn ja ratkaisemiseen vedenkäytön asiantuntemuksen sekä diplomaattisten työkalujen avulla. Kiistat vedestä voivat johtaa yhteiskunnalliseen epävakauteen, mutta yhteistyötä ja rauhaa voidaan edistää vedenkäytön reilulla ja johdonmukaisella hallinnalla.

Keski-Aasiassa vesi on reunaehto maiden taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Vedellä on myös olennainen rooli maiden välisissä suhteissa, sillä valtioiden rajat ylittäviä luonnonresursseja jaetaan alueellisesti. Vedenkäyttöön liittyvät kiistakysymykset Keski-Aasiassa kietoutuvat usein muihin, maiden menneisyydestä kumpuaviin ratkaisemattomiin erimielisyyksiin. Kun ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset tulevat entistä näkyvimmiksi, nämä heikentävät todennäköisesti myös vedenkäytön mahdollisuuksia. Konfliktin ja kriisinsietokyvyn ymmärtäminen on siksi tärkeää.

Tässä tutkimuksessa kartoitetaan vesidiplomatian mahdollisuuksia Keski-Aasiassa. Raportissa identifioidaan merkittävimmät konflikteihin vaikuttavat ja rauhaa edistävät tekijät, alueelliset dynamiikat sekä veden rooli resurssina. Analyysin lähtökohtana on ennakoiva näkökulma, joka keskittyy erityisesti kriisinsietokykyyn ja yhteistyön mahdollisuuksiin.

Johtava tutkija
Vanhempi tutkija