Tampereen yliopisto

Utrikespolitiska institutets forskare Juha Käpylä försvarade sin doktorsavhandling vid Tammerfors universitet 1.4. Han försvarade avhandlingen i internartionell politik med titteln ”Neopragmatismi ja kansainvälinen politiikka: Tutkielma Richard Rortyn pragmatismista ja sen vaikutuksista tieteenalan metateoriaan ja etiikkaan”. Professor Milja Kurki (Aberystwyths universitet, Stor-Britannien) fungerade som opponent och till kustos utseddes professor Tuomas Forsberg.
Mer information på Tammerfors universitets nätsidor Tampub service.