Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, har utnämnt medlemmar till en panel som har till uppgift att dryfta säkerheten i Europa. De femton paneldeltagarna kommer från OSSE:s 57 deltagarstater. En av medlemmarna är chefen för Finlands utrikespolitiska institut,Teija Tiilikainen. Panelens ordförande ärWolfgang Ischingerfrån Tyskland.

Panelens målsättning är att erbjuda rekommendationer som leder till ökat engagemang bland OSSE:s deltagarländer när det gäller gemensam säkerhet och gemensamma principer. Samtidigt strävar man efter mera dialog om gemensamma säkerhetsfrågor mellan deltagarländerna. Panelmedlemmarna representerar inte sina fosterländer utan fungerar som oberoende sakkunniga.

Till sommaren 2015 är det meningen att panelen ska producera en mellanrapport om OSSE:s roll i Ukraina. En slutrapport som tar upp bredare säkerhetsfrågor kommer att presenteras vid OSSE:s ministermöte i Belgrad i december 2015.

Fjolårets OSSE-ordförande Schweiz tog initiativet till att grunda panelen i samband med ministermötet i Basel den 4 december 2014.