UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

är ett oberoende statligt forskningsinstitut som fungerar i anslutning till riksdagen. Dess uppgift är att producera högklassig, aktuell kunskap om internationella politiska och ekonomiska relationer och EU-frågor. Genom sin forskning och sakkunskap stöder institutet samhälleligt beslutsfattande samt befrämjar debatten inom sitt verksamhetsområde både i Finland och utomlands.

Utrikespolitiska institutet söker nu en

DIREKTÖR

Tjänsten tillträds den 1 januari 2015.

Formella behörighetsvillkor för tjänsten som direktör är doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgraden, god förtrogenhet med forskningsinstitutets verksamhetsområde och i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap. Till direktör kan utnämnas även andra än finska medborgare.

Direktören har det övergripande ansvaret för institutets verksamhet och dess utveckling. Förutsättningarna för ett framgångsrikt handhavande av uppgiften är bred sakkunskap, gedigen internationell erfarenhet av företrädesvis forskningsrelaterade uppgifter samt prov på gott ledarskap. Som meriter räknas utmärkt samarbetsförmåga och erfarenhet av samhällspåverkan samt av think-tank -organisationers verksamhet.

Tjänsten tillsätts för högst en femårsperiod till slutet av år 2019. De sökande kan framföra sina egna löneanspråk.

Direktören står i tjänsteförhållande till riksdagen, och den som föreslås bli utnämnd ska enligt 13 § i lagen om riksdagens tjänstemän (1197/2003)
före utnämningen lämna uppgifter om sina bindningar.

Ansökningarna ställs till institutets styrelse och ska vara institutet till handa senast den 4 april 2014 kl. 16.15. Postadressen är Utrikespolitiska institutet, PB 400, 00161 Helsingfors (besöksadress: Kronbergsgatan 4, Helsingfors). Ansökningarna kan även inom utsatt tid skickas per e-post till adressen kirjaamo@fiia.fi. Ansökningarna återsänds inte.

De sökande uppmanas foga sin meritförteckning (högst fem sidor) till ansökan. Av förteckningen ska framgå sökandens främsta vetenskapliga meriter och annan redovisning över kompetens och kvalifikationer som sökanden önskar åberopa. Dessutom ska en preliminär plan (högst två sidor) för hur den sökande har för avsikt att utveckla institutets verksamhet bifogas.

Personintervjuer hålls i maj 2014. Styrelsens ordförande minister Antti Tanskanen, tfn (09) 432 7790, och riksdagens förvaltningsdirektör Pertti Rauhio, tfn (09) 432 2201 ger närmare upplysningar om tjänsten.