Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Marco Siddi on saanut Suomen akatemian strategisen tutkimuksen neuvostolta 364 000 euron rahoituksen tutkimushankkeeseen ”Energiasiirtymän globaali politiikka”. Projekti on osa laajempaa tutkimushanketta ”Yhteensopivat infrastruktuurit ja instituutiot resilientille ja oikeudenmukaiselle vihreälle sähköistymiselle” (2IMATCH), jota johtaa Tampereen yliopisto. Tutkimushankkeeseen osallistuvat UPIn lisäksi Teknologian tutkimus VTT Oy, Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellinen korkeakoulu ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Konsortiolla on vahvaa osaamista energiatekniikasta, ympäristötieteestä, kansainvälisestä turvallisuudesta ja energiasiirtymistä sekä kokemusta sidosryhmätutkimuksesta ja -vuorovaikutuksesta.

Hankkeessa tutkitaan, miten vihreä sähköistyminen voi tuottaa kestävämmän energiajärjestelmän ja yhteiskunnan epävarmassa maailmassa, jossa haasteina ovat lukuisat ihmisen aiheuttamat katastrofit ja jatkuva maailmanlaajuinen vastakkainasettelu. Vihreän sähköistymisen käsitteellä viitataan meneillään olevaan siirtymään kohti ilmastoneutraalia ja tehokasta energiajärjestelmää. Uudessa järjestelmässä sähköntuotanto perustuu suurelta osin uusiutuviin energialähteisiin kaikilla kulutussektoreilla ja sähköpohjaiset polttoaineet, kuten vety, ammoniakki ja metanoli, yleistyvät.

UPIn osuus hankkeesta on UPI-projekti ”Energiasiirtymän globaali politiikka”, jota johtaa Marco Siddi. Projektissa tutkitaan energiajärjestelmissä tapahtuvia perustavanlaatuisia muutoksia, joita tarkastellaan erityisesti turvallisuuden, ilmastonmuutoksen, talouden ja suurvaltasuhteiden kannalta.

Energiasiirtymän globaali politiikka -projektissa tuotetaan UPIn poliittisia analyysejä, Valokeilassa-verkkoseminaarisarja, paikan päällä pidettäviä seminaareja ja ulkoisia julkaisuja. Tutkimusryhmässä ovat mukana johtava tutkija Marco Siddi (projektin vetäjä), johtava tutkija Emma Hakala, tutkijatohtori Kristiina Silvan, vanhempi tutkija Elina Sinkkonen, tutkija Markus Holmgren ja julkaisupäällikkö Suvi Nousiainen.

Lue lisää projektisivulta: Energiasiirtymän globaali politiikka

Johtava tutkija