Strategisen kulttuurin murros Euroopassa

Suurvaltapolitiikan käänteet kiihdyttävät keskustelua eurooppalaisesta puolustuksesta ja sen myötä tarpeesta yhtenäistää strategista kulttuuria. Strategisten kulttuurin murros Euroopassa: syyt, välittäjät ja prosessit (STRAX) -hanke luo uuden lähestymistavan strategisen kulttuurin muutoksen analysointiin. Tutkimusprojektissa analysoidaan Euroopan strategisten kulttuurien muutosta keskittymällä niiden vuorovaikutukseen ja yhdistämällä innovatiivisilla tavoilla akateeminen tutkimus, politiikka-analyysi sekä ammatillinen sotilaskasvatus ja -pedagogiikka.

Ulkopoliittinen instituutti (FIIA) toteuttaa hankkeen yhdessä Tampereen yliopiston (TUNI) ja Maanpuolustuskorkeakoulun (NDU) kanssa. Hanke on Suomen Akatemian rahoittama ja kestää syyskuusta 2022 elokuuhun 2026 (rahoituspäätös 351253).

Aiempi tutkimus on usein keskittynyt yksittäisten strategisten kulttuurien analysointiin sekä poikkeustilanteisiin ja intressikamppailuihin muutoksen ajureina.  Aiemmasta tutkimuksesta poiketen STRAX-hankkeessa tutkimuksen painopiste siirretään strategisten kulttuurien päällekkäisyyksiin ja vuorovaikutussuhteisiin Euroopassa. Hankkeessa tarkastellaan, minkälaisia suhteita eurooppalaisilla strategisilla kulttuureilla on keskenään ja miten ne vaikuttavat toisiinsa. Tutkimuksessa keskitytään monikansallisten episteemisten yhteisöjen vaikutuksiin ja tutkitaan, miksi, kenen vaikutuksesta ja missä muutosta tapahtuu.

Hankkeessa on kolme pääpainoaluetta:

1) muutoksen tarve muutoksen syynä, kuten uudet hybridi- ja epätavanomaiset uhat ja mahdollinen ylikansallisen strategisen kulttuurin muodostuminen Euroopan unionissa;

2) muutoksen tekijät, kuten tutkimuksen, päätöksenteon ja koulutuksen ammatilliset yhteisöt;

3) eri strategisten kulttuurien vuorovaikutuspaikat, kuten käytännön yhteistyö, EU-prosessit ja sotilaskasvatus.

STRAX auttaa ymmärtämään, mistä strateginen kulttuuri voi koostua ja millaista sen muutos on. Hanke pyrkii myös lisäämään käytännön ymmärrystä tämän hetken Euroopan strategisista toimijoista ja poliittisista prosesseista. Lisäksi hanke pyrkii tuottamaan tietoa poliittisille päättäjille sekä vahvistamaan strategiaan liittyvän koulutuksen pedagogista kehitystä.

Konsortion johtajana toimii Tampereen yliopiston tutkimusjohtaja Hanna Ojanen. Hankkeen keskeisiä kumppaneita ovat FIIA:n johtava tutkija Niklas Helwig ja NDU:n strategiaprofessori Tommi Koivula. Kummatkin vetävät omaa osaprojektiaan konsortiossa. Tutkimusryhmään kuuluvat myös Katariina Mustasilta (FIIA), Antti Seppo (NDU) ja Anton Staffans (TUNI).

Lue lisää STRAXin verkkosivuilta. 

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia