Suomi Afganistanissa 2001–2021

Ulkopoliittinen instituutti sai eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalta 10.11.2021 (UaVP 61/2021) toimeksiannon itsenäisen selvityksen tekemiseksi Suomen osallistumisesta Afganistanin kriisinhallinta-, vakauttamis-, jälleenrakennus- ja kehitystoimiin sekä humanitaarisiin tukitoimiin vuosien 2001–2021 aikana.

Ulkopoliittisen instituutin riippumaton selvitystutkimus tarkentaa kokonaiskuvaa Suomen monialaisista toimista Afganistanin tukemiseksi vuosina 2001–2021. Suomen toiminnan tarkoituksenmukaisuuden selvittämiseksi tutkimus keskittyy analysoimaan, 1) minkälaiset tavoitteet ja prioriteetit ohjasivat Suomen toimintaa ja sen eri osa-alueita; 2) minkälaisiin analyyseihin ja muutosteorioihin toiminnan eri osa-alueet perustuivat; 3) miten käytännön toimeenpano (mukaan lukien resurssit) vastasi tavoitteisiin ja toimintalogiikkaan; ja 4) miten Suomen toiminta ja sen muutokset heijastelivat eri peilauspintoja, erityisesti Afganistanin konfliktidynamiikkoja ja yleistä kehitystä, paikallisia näkökulmia ja kansainvälisten kumppaneiden viitekehyksiä. Selvitys on tulevaisuusorientoitunut: tavoitteena on tuottaa hyödyllisiä oppeja Suomen kokonaisvaltaiselle kyvylle toimia tulevaisuuden kompleksisissa konflikti- ja kriisitilanteissa.

Hanke hyödyntää jo olemassa olevia selvityksiä, julkisia asiakirjoja, tutkimusraportteja, uutislähteitä ja muuta dokumentaatiota Suomen toiminnan ja sen logiikan kartoittamiseksi. Selvityksen primaariaineisto koostuu laajoista haastatteluista Suomen diplomatia-, kriisinhallinta-, kehitys-, ja humanitaarisen avun toimijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden kanssa, sekä afganistanilaisten että kumppanien näkökulmien kartoittamisesta Suomen toiminnan reflektoimiseksi.

Selvitys tuo lisäarvoa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun tuottamalla tarkentunut kokonaiskuva Suomen Afganistan-toimista ja näiden rakentumisesta vuosien 2001–2021 välillä ja peilaamalla näitä Afganistanin kriisin ja kansainvälisen yhteisön toimien kehitykseen sekä paikallisiin näkökulmiin; keräämällä ja analysoimalla laaja primaariaineisto; ja keskittymällä tulevaisuuden konflikti- ja kriisitilanteisiin hyödyllisten oppien identifioimiseen.

Selvityksen ydintiimin muodostavat johtava tutkija Katariina Mustasilta, tutkija Mariette Hägglund, tutkija Tyyne Karjalainen, vanhempi tutkija Matti Pesu, vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki, asiantuntija Mathilda Salo ja vanhempi tutkija Timo Stewart. Ulkopoliittisen instituutin tutkijoiden lisäksi hankkeessa työskentelee asiantuntija Aziza Hossaini. Laajempi neuvoa-antava tukitiimi koostuu sekä Ulkopoliittisen instituutin asiantuntijoista että ulkopuolisista asiantuntijoista.

Hanke on käynnissä 15.12.2021-15.12.2022.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Uusimmat julkaisut