Euroopan parlamentti tiukentaa otettaan komissiosta
Turun Sanomat

TÄSTÄ ON KYSYMYS  • Parlamentarismin periaatetta on jatku­vasti vahvistettu komission ja Euroopan par­lamentin välisessä suhteessa.
  • Täydelliseen parlamentarismiin ei voida siirtyä niin kauan kuin komissio poliittisesta toimenkuvastaan riippumatta määritellään riippumattomaksi toimielimeksi ja unionin järjestelmästä puuttuu hallitus-oppositio -asetelma.
  • Uusi komissio joutuu tasapainoilemaan kahden Lissabonin sopimuksessa tuntuvasti vahvistuneen toimielimen, Euroopan parla­mentin ja Eurooppa-neuvoston välissä.

 


Komission ja parlamentin yhteispe­listä on tulossa nyt käynnistyvällä kau­della varsin mielenkiintoinen, sillä joulukuun alussa voimaan tullut Lis­sabonin sopimus vahvisti kummankin valtaa unionin päätöksenteossa. Par­lamentarismin periaate toteutuu nii­den välillä edelleen varsin omintakei­sessa muodossa.


Joulun alla saatiin Brysselissä seu­rata varsin omalaatuista näytelmää, kun uuden komission jäsenehdokkaat olivat Euroopan parlamentin kuulta­vina. Parlamentin puolueryhmät ryh­tyivät kuulemisessa kilvan kritisoi­maan toistensa riveistä tulevia komis­saariehdokkaita. Kritiikkiä ei kuiten­kaan tullut vääristä poliittisista näke­myksistä, vaan lähinnä tavasta esittää näitä näkemyksiä. Lopulta vain Bul­garian ehdokas jouduttiin vaihtamaan epäiltyjen talouskytkösten takia.


Komission ja parlamentin välistä parlamentaarista suhdetta on viime vuosina jatkuvasti vahvistettu. Euroo­pan parlamentti on saanut lisää valtaa komissiota nimitettäessä ja parlamen­tin päätöksentekovallan laajeneminen yhä useammille lainsäädäntöalueille on lisännyt komission riippuvuutta parlamentista. Edelleenkään ei ole ky­se todellisesta poliittisesta valvonnas­ta, sillä komissiolla on edelleenkin vain osittain poliittinen luonne.


Uusimmankin perussopimuksen mukaan komissio määritellään unio­nin riippumattomaksi johtoelimeksi. Riippumattomuudella viitataan riippu­mattomuuteen unionin jäsenvaltioista yhtä hyvin kuin puoluepoliittiseen riippumattomuuteen.


Käytännössä komission poliittinen riippumattomuus natisee kuitenkin liitoksissaan. Komission keskeinen rooli unionin lainsäädäntötyön moot­torina ja päätösten valmistelijana on jo pitkään johtanut vaatimuksiin sen poliittisen valvonnan tiukentamisesta. Euroopan parlamentti on vaatimusten myötä saanut enemmän sananvaltaa komissiota nimitettäessä. Samalla jo alkuperäisiin yhteisösopimuksiin kuu­luneelle parlamentin oikeudelle antaa komissiolle epäluottamuslause on an­nettu konkreettista sisältöä.


 


Lissabonin sopimus tuo komission politisoitumisen vielä askelta pidem­mälle. Sen mukaan komission pu­heenjohtajan valinnassa on huomioi­tava Euroopan parlamenttivaalien lopputulos, mikä käytännössä jo kah­teen kertaan on toteutunutkin. Mui­den komissaariehdokkaiden nimeämi­sessä pääroolissa ovat edelleen jäsen­valtiot, mikä johtaa puoluepoliittisesti varsin kirjavaan kokoonpanoon.


Kun Euroopan parlamentti sitten kuulee ehdotettuja komissaariehdok­kaita valmistautuessaan äänestämään koko komission hyväksymisestä, ky­seessä ei voikaan olla normaali poliit­tinen kuuleminen. Poliittisten näke­mysten sijasta parlamentaarikot mittailevat ehdokkaiden esiintymistapaa ja hallinnollista sopivuutta. Joulukui­nen poliittisten ryhmien välinen mit­telö kuitenkin osoitti, että poliittisem­paan suuntaan olisi paineita mennä, jolloin komission ja parlamentin väli­selle vuorovaikutukselle saataisiin normaali parlamentaarinen sisältö.


Parlamentaarisen valvonnan kaipuu lienee tulevina vuosina kasvamaan päin ainakin Euroopan parlamentissa, joka Lissabonin sopimuksessa sai uni­onin kaikista toimielimistä eniten lisää valtaa. Se tulee tästä vaalikaudesta lähtien olemaan tasavertainen lainsää­täjä unionin neuvoston kanssa useim­milla EU:lle kuuluvan lainsäädännöl­lisen vallan alueella.


Parlamentti tulee nyt mukaan vai­kuttamaan sellaisille unionivallan kentille, joissa päätökset on tähän saakka tehty komission ja neuvoston kesken kuten yhteinen maatalouspo­litiikka. Se saa aiempaa vahvemman roolin myös yhteisestä budjetista pää­tettäessä.


Parlamentin rooli uusilla alueilla saattaakin asettaa vakiintuneet yhteis­työmuodot koetukselle. Parlamentilla ei edelleenkään ole oikeutta erottaa yksittäisiä komissaareja, vaan epäluot­tamuksen vallitessa sen on erotettava koko komissio. Tätä on pidetty parla­mentaarista kontrollia tosiasiassa hei­kentävänä tekijänä.


Komission ja parlamentin puheen­johtajat varmistivat äskettäisessä sopi­muksessaan käytännöksi sen, että parlamentin antaessa epäluottamuk­sensa yksittäiselle komissaarille ko­mission puheenjohtajan on vakavasti harkittava tämän erottamista.


Uuden komission kaudella tullaan­kin todennäköisesti näkemään jännit­täviä tilanteita, kun komissio joutuu taiteilemaan kahden Lissabonin sopi­muksessa merkittävästi vahvistuneen toimielimen, eli Euroopan parlamen­tin ja jäsenmaiden pääministereistä koostuvan Eurooppa-neuvoston välil­lä.


Komission muuttaminen puhtaasti poliittiseksi johtoelimeksi kohtaa uni­onin jäsenvaltioissa vahvaa vastustus­ta. Yhtäältä muutos veisi jäsenmailta tärkeää valtaa komissaareja nimitettä­essä.


Muutos sinetöisi toisaalta unionin parlamentaarisen järjestelmän liitto­valtiollisen luonteen. Nykyisessä väli­tilassa pysyminen syö kuitenkin unio­nin päätöksentekojärjestelmältä us­kottavuutta ja hämärtää valta- ja vas­tuusuhteita.