Ryssland, EU:s östra grannskap och Eurasien

Forskningsprogrammet fokuserar på processer som påverkar inrikes- och säkerhetspolitiken öster om EU, men med särskilt inriktning på Ryssland.

Forskningsteman:

  1. den politiska och ekonomiska utvecklingen i Ryssland, dess utrikes- och säkerhetspolitik och relationerna med västvärlden och Kina

  2. den politiska dynamiken i före detta Sovjetunionen

  3. Västvärldens politiska metoder och initiativ i regionen öst om EU

Förändringarna i Rysslands inrikes- och utrikespolitik är viktiga för Finland, EU och hela Europa. Forskningsprogrammets huvuduppgift är att ta fram analytisk information om dessa sammanlänkade teman. Vikten av detta betonas i den nuvarande motstridiga situationen mellan Ryssland och västvärlden, och på grund av Rysslands krig i Ukraina.

Forskningsprogrammet undersöker den ryska politikens dynamik: aktörerna, nätverken samt förändringarna i intressen och makt. Programmet forskar i det strategiska tänkandet och den ideologiska grunden som driver Rysslands utrikespolitik och jämför dem med regimens politiska metoder. Omvandlingen av den ryska regimen i ett bredare sammanhang av autokratiska regimer i Eurasien bildar den grundläggande referensramen för forskningen.

Programmet undersöker också i större utsträckning de regionala drivkrafterna bakom förändringarna i Rysslands och EU:s gemensamma grannskap. Kriget i Ukraina och den långvariga politiska krisen i Belarus är de primära forskningsområdena. Samtidigt är forskningen som koncentrerar sig på Centralasien allt viktigare i takt med att Ryssland och Kina antingen försöker behålla eller öka sin roll i regionen.

Programmet forskar i utvecklingen av de tillvägagångssätt i väst som anknyter till regionen. Europas Rysslandspolitik och EU:s östliga partnerskap med Belarus, Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan är centrala forskningsteman. Forskning om regional inverkan och tolkningen av de olika politikområdena också viktiga för programmet.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Senaste publikationerna

Sciorati, Giulia & Silvan, Kristiina (2023). Sino-Russian competition: The reshaping of Central Asia. I Ehteshami, Anoushiravan; Houghton, Benjamin; Liu, Jia (red.): China Moves West: The Evolving Strategies of the Belt and Road Initiative. Lynne Rienner publishers. 39-56.