Maktpolitik med ekonomiska medel: Geoeconomic Research Initiative

Projektet ”Maktpolitik med ekonomiska medel: Geoeconomic Research Initiative” (GERI) utvecklar ett banbrytande sätt att förstå, mäta och kartlägga länders strategiska användning av ekonomisk makt för maktpolitiska syften. Stater utövar i allt större utsträckning maktpolitik med ekonomiska medel, vilket framgår av den tilltagande användningen av ekonomiska sanktioner mot Ryssland och av motsättningarna mellan Kina och Väst avseende handel och teknologi. Att göra ömsesidiga beroenden till vapen snarare än att projicera militär makt har framstått som en central aspekt av den samtida konkurrensen mellan stormakter. Trots allt fler hänvisningar till geoekonomisk makt i politiska analyser och internationell debatt saknas dock djupgående studier av hur sådan makt kan mätas och utövas, och hur den påverkar den globala ekonomiska ordningen.

Med utgångspunkt i insikter från politisk ekonomi och säkerhetsstudier erbjuder GERI-projektet ett aktuellt och nytt ramverk för att analysera geoekonomisk makt och dess projicering i världspolitiken. Specifikt skapar projektet en analytisk ram för geoekonomins grundläggande begrepp och metoder. Detta görs genom att

  1. utveckla en empiriskt grundad analytisk modell och mätning av geoekonomisk makt, inklusive ett nytt geoekonomiskt maktindex
  2. undersöka hur geoekonomisk makt utövas i praktiken av större stater och ekonomiska aktörer
  3. utreda hur framväxten av geoekonomi som politisk praxis påverkar den internationella ekonomiska ordningen.

GERI kommer att utveckla och bibehålla en öppen databas över mått på geoekonomiska makt i världen. Databasen kommer att omfatta bl.a. handel, investeringar, valutor och sanktioner. Projektet kommer att berika den geoekonomiska litteraturen genom att förankra den i en ny empirisk metod och samtidigt vidareutveckla det geoekonomiska maktbegreppet. I en tid då stormakternas rivalitet är på tilltagande erbjuder GERI ett tidsenligt bidrag till beslutsfattare om hur den internationella ordningen omgestaltas till följd av staters användning av olika former av geoekonomiska maktmedel.

GERI projektet finansieras av Finlands Akademi och leds av forskningsdirektör Mikael Wigell. Andra forskare i projektet är äldre forskare Edward Hunter Christie (FIIA), forskare Markus Holmgren (FIIA), gästforskare Jens Hillebrand Pohl (FIIA), gästforskare Cordelia Buchanan Ponczek (FIIA), professor Justyna Szczudlik (PISM), forskningsassistent Mohammed Hadi (FIIA) och projektchef Marie-Louise Hindsberg (FIIA).

Projektet startade den 1 september 2023 och pågår till 2027.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang