Samarbete kring vatten och fred – finskt vattenkunnande

FIIA is partnering with the Finnish Environment Institute (SYKE) in the project “Water Cooperation and Peace – Finnish Water Way”, funded by the Finnish Ministry for Foreign Affairs, Ministry of Agriculture and Forestry, and Ministry of the Environment. The project started in 2021 and will continue until 2024.

FIIA samarbetar med Finlands miljöcentral (SYKE) i projektet ”Samarbete kring vatten och fred – finskt vattenkunnande” som finansieras av utrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet. Projektet började 2021 och fortsätter ända till 2024.

Vattendiplomati hänvisar till att förhindra och hitta lösningar till politiska spänningar över vatten och dess användning med hjälp av både vattenexpertis och diplomatiska medel. I ett tidevarv präglat av klimatförändring, geopolitiska spänningar, ekonomiska kriser och olika andra globala utvecklingar, är vattenanvändning under ökande tryck och kan bidra till instabilitet och konflikter. Ändå har utmaningar gällande vatten hjälpt att få fram gemensamt förstående och samarbete. Det finns ett växande behov för samarbete, lösningar som bygger upp stabilitet som vattendiplomati kan åstadkomma.

Projektet ”Samarbete kring vatten och fred” stöder implementation av det finska förhållningssättet till vattendiplomati vars uppgift är att förhindra och lösa vattenrelaterade konflikter i en värld av klimatförändring och resursbrist. Meningen med finsk vattendiplomati är att bidra till att behålla fred och försäkra säkerheten med att göra vatten synligt i fredsinitiativ och i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.

Projektet strävar till att förstärka det internationella samarbetet inom finsk vattendiplomati och att stödja ett aktivt deltagande och kunnande av finska experter med att bidra till internationella gränsöverskridande överenskommande och deras implementation. Projektet identifierar och svarar på behovet av finsk och internationell träning om vattendiplomati samt uppbyggande av kunnande och fördjupar samarbetet experter emellan i utrikes- och säkerhetspolitik, fredsförmedling och vattensektorn.

Ett av de konkreta resultaten som projektet utvecklat är ett verktyg för konfliktanalys för vattendiplomati för att öppna upp förståelsen av vatten i konflikter. Verktyget ger ett smidigt tillvägagångsätt för att analysera möjligheten för fred och konflikt i ett givet land eller region med att granska dess profil, aktörer, faktorer för konflikt och dynamik. Konfliktanalys fungerar som ett verktyg för förutseende och förebyggande av konflikt. Den hjälper också att identifiera möjliga åtgärder för vattendiplomati och på så sätt hjälper att integrera vattenfaktorer till utrikes-och säkerhetspolitik och konfliktresolution. Den ökar även medvetenheten av driftsmiljön och försäkrar att de föreslagna aktörerna inte råkar ut för oväntade negativa konsekvenser.

Projektet koordinerar även det finska nätverket för vattendiplomati som består av experter från ministerier, universitet och forskningsinstitutioner, icke-statliga organisationer och den privata sektorn. Den nätverksbaserade implementeringen av finsk vattendiplomati försäkrar att relevant fredsförmedling och vattenaktörer samarbetar samt möjliggör användningen av deras expertis för snabba svar och längre tids utvecklingsmål.

Projektet leds av SYKE och är koordinerat av Sara Todorovic (SYKE). Forskarna i projektet är Emma Hakala (FIIA), Katariina Mustasilta (FIIA), Suvi Sojamo (SYKE) och Tea Törnroos (SYKE).

Guiden till konfliktanalysen och sammanfattningen av guiden hittas på SYKE:s hemsida (på engelska). 

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Tidigare evenemang

Publikationer relaterade till projektet

Senaste publikationerna