Vesiyhteistyö ja rauha - Finnish Water Way

Ulkopoliittinen instituutti osallistuu yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa ”Water Cooperation and Peace – Finnish Water Way” -projektiin, jonka rahoittavat ulkoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö. Projekti alkoi vuonna 2021, ja se jatkuu 2024 vuoteen saakka.

Vesidiplomatialla tarkoitetaan veden ja sen käytön poliittisten jännitteiden ehkäisemistä ja ratkaisemista menetelmillä, jotka hyödyntävät sekä vesialan osaamista että diplomaattisia keinoja. Ilmastonmuutoksen, geopoliittisten jännitteiden, talouskriisin ja monien muiden maailmanlaajuisten ongelmien leimaamalla aikakaudella vedenkäyttöön kohdistuu kasvavia paineita ja se voi osaltaan aiheuttaa epävakautta ja konflikteja. Vedenkäyttöä koskevien haasteiden tiedetään kuitenkin myös edistävän keskinäistä ymmärrystä ja yhteistyötä. Tarvitaan yhä enemmän sellaisia yhteistyöhön kannustavia ja vakautta rakentavia ratkaisuja, joita vesidiplomatia voi tuottaa.

Vesiyhteistyö ja rauha -projektilla tuetaan suomalaisen vesidiplomatian toteuttamista. Vesidiplomatian tavoitteena on edistää rauhaa ja ylläpitää turvallisuutta tekemällä veden merkitys näkyväksi rauhanaloitteissa ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Projektin tavoitteena on vahvistaa suomalaista vesidiplomatiayhteistyötä kansainvälisesti ja tukea suomalaisten asiantuntijoiden aktiivista osallistumista kansainvälisten sopimusten tekemiseen ja niiden täytäntöönpanoon. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan ja vastataan Suomen sekä kansainvälisen vesidiplomatiakoulutuksen ja -osaamisen kehittämistarpeisiin. Lisäksi hankkeessa syvennetään ulko- ja turvallisuuspolitiikan, rauhanvälityksen ja vesialan asiantuntijoiden välistä yhteistyötä.

Yhtenä konkreettisena tuloksena hankkeessa on kehitetty vesidiplomatian konfliktianalyysityökalu, joka auttaa ymmärtämään veden roolia konflikteissa. Työkalu tarjoaa eri tilanteisiin mukautuvan lähestymistavan, jonka avulla voidaan analysoida mahdollisuuksia rauhaan ja konflikteihin tietyssä maassa tai alueella tutkimalla sen profiilia, toimijoita, konfliktin aiheuttajia ja dynamiikkaa. Konfliktianalyysi toimii ennakoinnin ja konfliktien ehkäisyn välineenä. Se auttaa tunnistamaan mahdollisia vesidiplomatiatoimia ja siten sisällyttämään veteen liittyviä näkökulmia ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja konfliktien ratkaisuun. Samalla konfliktianalyysin tekeminen parantaa tietoisuutta toimintaympäristöstä ja auttaa välttämään mahdollisia ei-toivottuja, haitallisia vaikutuksia, joita toimista voisi seurata.

Projektissa koordinoidaan lisäksi Suomen vesidiplomatiaverkostoa, johon kuuluu asiantuntijoita ministeriöistä, tiedeyhteisöistä ja tutkimuslaitoksista, kansalaisjärjestöistä sekä yksityiseltä sektorilta. Toteuttamalla Suomen vesidiplomatiaa verkostopohjaisesti varmistetaan, että rauhanvälitys- ja vesialan toimijat toimivat yhteistyössä ja että heidän asiantuntemustaan voidaan hyödyntää sekä lyhyen että pidemmän aikavälin kehittämistavoitteissa.

Konfliktianalyysiopas ja oppaan tiivistelmä löytyvät SYKE:n nettisivuilta.   

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat

Projektiin liittyvät julkaisut

Uusimmat julkaisut