Sammanfattning

EU:s Säkerhetspolitiska omgivning har förändrats betydligt under de senaste åren. På samma gång har diskussionen om EU:s roll i den internationella politiken och den europeiska säkerheten tilltagit. EU har också gjort framsteg inom säkerhets- och försvarspolitiken. Utöver detta lägger såväl medborgare som medlemsstater större förväntningar på EU och dess säkerhet.

Syftet med rapporten är att granska medborgarnas syn på EU:s åtgärder inom säkerhets- och försvarspolitiken utifrån deras värderingar och attityder. Genom att använda sig av begreppet säkerhetsgemenskap i rapporten bedöms medborgarnas syn på EU som en politisk gemenskap och en säkerhetsaktör.

En central slutsats av forskningen är att säkerhetsfrågorna hittills har spelat en sekundär roll i medborgarnas förväntningar beträffande Europaintegrationen. Under de senaste åren har terrorismen och kontrollen av migration vuxit fram som genomsyrande bekymmer i EU, och att behandla dessa frågor på EU nivå har varit viktigt för medborgarna. Som säkerhetsgemenskap är EU mångfasetterad, men bland medborgarna tycks det råda en gemenskapsanda som till exempel en säkerhetspolitisk solidaritet kan bygga på.

Ledande forskare
Programdirektör