Den geoekonomiska kampen har accelererat emedan världens stormakter börjat använda ekonomiska styrmedel för att främja strategiska mål. Det utgör en svår utmaning för EU och dess medlemsländer. EU:s marknadsinriktade förhållningssätt till ekonomisk verksamhet utsätter EU för risker som härstammar från andra stormakters geoekonomiska maktpolitik. Dessa risker accentueras inom teknologiområdet där Europas konkurrenskraft har försvagats och dess strategiska beroende av Kina och USA vuxit.

Denna rapport undersöker riskerna och möjligheterna med geoekonomins frammarsch för EU och ett av dess medlemsländer – Finland. Rapporten visar hur riskbilden för europeiska företag har förändrats och lyfter fram behovet av att införliva geoekonomisk dynamik i befintliga riskbedömningar. Den kartlägger också potentiella styrinstrument som EU och Finland kan använda sig av för att hantera strategiska beroendeförhållanden och med dessa sammankopplade geoekonomiska risker.

Rapporten samlar in data om europeiska och finska beroendeförhållanden med Kina och USA, och analyserar kritiska styrkor och sårbarheter. Analysen medför följande policy-rekommendationer: 1) införande av nationella geoekonomiska riskbedömningar; 2) ökad strategisk samordning av teknologisk utveckling; 3) främjande av internationellt handelssamarbete; och 4) säkerställande av lika villkor för europeiska företag.

Den här publikation är en del i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan. (tietokayttoon.fi) De som producerar informationen ansvarar för innehållet i publikationen. Textinnehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Publikationens permanenta adress är: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-205-3

Forskningsdirektör
Matthias Deschryvere
Christian Fjäder
Äldre forskare
Ledande forskare
Ville Kaitila
Heli Koski
Josi Seilonen
Arho Suominen