Yhdysvaltojen globaalin roolin muutos ja sen vaikutukset transatlanttisiin suhteisiin

Hankkeessa tarkasteltiin Yhdysvaltojen globaalin roolin muotoutumista ja siihen vaikuttavia pitkän ja lyhyen aikavälin kehityskulkuja.

Hankkeen loppuraportti Between change and continuity: Making Sense of America’s Evolving Global Engagement analysoi USA:n sisäpoliittisia prosesseja, maan roolista käytäviä strategisia keskusteluja sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehitystä. Lisäksi työssä tarkasteltiin Yhdysvaltojen suhdetta kansainväliseen järjestykseen, keskeisiin suurvaltoihin ja Pohjois-Euroopan turvallisuusympäristöön. Selvitys pyrki lisäämään ymmärrystä Yhdysvaltojen toimijuuden vaikutuksista Suomen laajemmassa strategisessa toimintakentässä.

Ensimmäisen vuotensa aikana Donald J. Trumpin presidentinhallinto on korostanut edeltäjiään enemmän valtioidenvälistä kilpailua, sotilaallisen vallan merkitystä, kumppanuuksien ehdollisuutta sekä kahdenvälisiä transaktioita. USA:lle perinteisesti keskeiset liberaalit arvot ovat osittain jääneet taka-alalle. Näistä painotuksen muutoksista huolimatta hallinnon politiikassa on havaittavissa myös jatkuvuutta. Yhdysvallat on esimerkiksi edelleen sitoutunut Natoon, panostaa läsnäoloon Tyynenmeren alueella ja Afganistanissa, jatkaa kamppailua kansainvälistä terrorismia vastaan ja pitää Venäjää ja Kiinaa strategisina kilpailijoinaan.

Vaikka nähtävissä olevat muutokset pysynevät USA:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan perinteisen vaihteluvälin sisällä, ne herättävät huolta sen liittolaisissa ja kumppaneissa. Transatlanttisissa suhteissa on alkanut ”odottamisen aikakausi”, jota kuvastaa tarve pidemmän aikavälin strategiselle kärsivällisyydelle ja valikoivalle sektorikohtaiselle yhteistyölle.

Hankkeen toteutti Ulkopoliittisen instituutin tutkimusryhmä ja sitä ohjasi ulkoministeriön vetämä ohjausryhmä. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi Ulkopoliittisen instituutin globaaliturvallisuus –tutkimusohjelman ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Loppuraportin toimittivat Mika Aaltola, vanhemmat tutkijat Charly Salonius-Pasternak ja Juha Käpylä sekä tutkija Ville Sinkkonen. Tutkimusryhmään kuuluivat myös seuraavat tutkijat: Bart Gaens, Projektin johtaja, Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskus, vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen instituutti, Johanna Jacobsson, Professori, IE University, Mark N. Katz, Professori, George Mason University, Anna Kronlund, tutkijatohtori, John Morton –keskus, Turun yliopisto, Leo Michel, vieraileva vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen instituutti, Harri Mikkola, vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen instituutti. Projektia koordinoivat tutkimusavustajat Anna Wikholm ja Anu Ruokamo. Hanke oli osa valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Projektiin liittyvät julkaisut

Uusimmat julkaisut