Näkökulmia konfliktinratkaisuun
UN Photo / Sylvain Liechti

Näkökulmia konfliktinratkaisuun

FIIA Analysis

Managing conflict after civil war - The power-sharing and power-dividing approaches

Matthew Hoddie tarkastelee tässä analyysissä kahta institutionaalista mallia, joiden avulla sisällissodan jälkeistä konfliktitilannetta voidaan hallita. Yleensä päädytään vallanjakomalliin, jossa kilpailevat ryhmät jakavat poliittisen, sotilaallisen, alueellisen ja taloudellisen vallan. Toinen malli perustuu ajatukseen siitä, että kilpailevien ryhmien intressit tulevat parhaiten edustetuiksi järjestelmässä, jossa valta on jaettu kolmijako-opin mukaisesti ja jokaisen instituution edustajat valitaan eri menetelmillä jottei mikään intressiryhmä pysty päättämään asioista yksin.

Paikallista rajaliikennettä koskeva järjestely vauhdittaa liikkuvuutta
Kuva: Euroopan komissio

Paikallista rajaliikennettä koskeva järjestely vauhdittaa liikkuvuutta

Raportti

Keeping the Door ajar: Local border traffic regimes on the EU’s eastern borders

Kun EU laajentui itään vuonna 2004 ja uudet jäsenmaat liittyivät Schengen-alueeseen vuonna 2007, uusien jäsenmaiden naapurissa sijaitsevien kolmansien maiden kansalaisten viisumimaksut nousivat ja viisumien myöntämiskäytännöt monimutkaistuivat. Myönnettyjen viisumien määrät vähenivät etenkin Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Venäjän Kaliningradissa. Siksi uudet EU-maat ottivat käyttöön paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn, jonka ne voivat sopia kolmansiksi maiksi luokiteltavien rajanaapuriensa kanssa maarajoja koskevasta viisumivapaudesta. Andrei Yeliseyeu analysoi paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn toimivuutta ja mahdollisuuksia Ulkopoliittisen instituutin raportissa.

Globaalien virtojen geopolitiikka
Kuva: Mike Herbst / Flickr / Creative Commons

Globaalien virtojen geopolitiikka

Raportti 40

Towards the Geopolitics of Flows: Implications for Finland

Globaalit tavara-, resurssi-, finanssi-, ihmis- ja informaatiovirrat määrittävät geopolitiikkaa entistä vahvemmin. Näiden globaalivirtojen luotettavuus ja turvallisuus riippuvat siitä, miten niin sanotuilla globaaleilla yhteiskäyttö-alueilla, kuten kansainvälisillä merialueilla, ilmatilassa, avaruudessa ja kyberavaruudessa, toimitaan. Raportissa painotetaan siirtymää pois alueellisesta, suvereenien valtioiden geopolitiikasta kohti globaalien virtojen ja yhteiskäyttöalueiden geopolitiikkaa ja analysoidaan tämän siirtymän seurauksia Suomelle. Raportti on Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) ja Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) rahoittaman UPI-tutkimushankkeen loppuraportti.

Working Paper

Securing global commons: A small state perspective

Mika Aaltola, Joonas Sipilä, Valtteri Vuorisalo

EMUn kehitysvaihtoehdot
Kuva: Euroopan komissio

EMUn kehitysvaihtoehdot

Raportti

EU:n suunta - Kuinka tiivis liitto?

Upin ja ETLAn yhteisen "EU talouskriisin jälkeen" -hankkeen loppuraportissa arvioidaan EMUn kehitysvaihtoehtoja sekä niiden taloudellisia ja poliittisia vaikutuksia koko unionille ja Suomelle. Kuinka kestävällä pohjalla toteutetut uudistukset ovat taloudellisesti ja poliittisesti? Mitä ongelmia ja muutospaineita erilaisiin vaihtoehtoihin liittyy? Millaisten valintojen eteen Suomi joutuu?

Eurooppalainen diplomatia hahmottuu
Moskovanjoen rannalla Moskovan Jakimankan kaupunginosassa sijaitseva EU:n lähetystö koordinoi eurooppalaisia diplomaatteja paikan päällä. Kuva: NVO / Wikimedia Commons.

Eurooppalainen diplomatia hahmottuu

FIIA Analysis 1

Pioneers of a European Diplomatic System: EU delegations in Moscow and Washington

Joulukuusta 2009 lähtien Euroopan unionia on maailmalla edustanut yli 130 lähetystöä, jotka ovat keskeinen osa EU:n uutta ulkosuhdehallintoa (EUH). Heidi Maurerin ja Kristi Raikin mukaan alkuvuosien varovaisen menestyksen jälkeen edustustojen kannattaisi nyt tukea EU:n politiikantekoa, edistää Euroopan etuja ja rakentaa EU:n jäsenmaiden edustajien yksimielisyyttä maailmalla entistä aktiivisemmin. Julkaisu aloittaa Ulkopoliittisen instituutin uuden FIIA Analysis -sarjan, jossa kansainvälisen politiikan ajankohtaisia aiheita käsitellään syvällisen analyyttisellä otteella.

Raportti

Equipping the European Union for the 21st century

Rosa Balfour & Kristi Raik

FIIA Comment

Managing the decline of European diplomacy

Kristi Raik & Teemu Rantanen

EU:n itänaapureiden vaikeat valinnat
Kuva: Euroopan komissio

EU:n itänaapureiden vaikeat valinnat

Ulkopolitiikka-lehti

Puun ja kuoren välissä

Kamppailu Ukrainan suunnasta kärjistyi alkuvuonna väkivaltaiseksi konfliktiksi, jonka loppu ei ole vielä näkyvissä. Myös pienemmät EU:n itäiset naapurimaat Moldova ja Georgia tasapainoilevat Venäjän ja EU:n ristipaineessa. EU tarjoaa vakautta ja taloudellista turvaa, mutta kovilla ehdoilla. Venäjä taas painostaa maita liittymään omaan tulliliittoonsa, Upin tutkimusavustaja Veera Laine kirjoittaa Ulkopolitiikka-lehden verkkosivuilla.

Eriytyvä integraatio
Kuva: European External Action Service

Eriytyvä integraatio

Raportti

Multi-speed Europe? Differentiated integration in the external relations of the European Union

Eriytyvä integraatio ei ole uusi ilmiö Euroopan unionissa. Se on muovannut unionin kehitystä ja politiikan osa-alueita monin tavoin integraation historian aikana. Eri tahtiin etenevä integraatio ei ole vain EU:n sisäinen asia: unionin sisäinen dynamiikka muokkaa sen ulko-suhteita. Raportissa tarkastellaan eritahtisuutta EU:n ulkosuhteissa ja analysoidaan sen vaikutusta EU:n pyrkimykseen tehdä entistä yhtenäisempää ja tehokkaampaa ulkopolitiikkaa. Raportissa pohditaan myös, missä määrin integraatio on entisestään eriytymässä ja mistä syistä.

Briefing Paper

European Defence Under Scrutiny

Tuomas Iso-Markku

Briefing Paper

Updating the EMU

Samu Kurri

Globaali arktinen
Kuva: Johannes Roaldsen Fürst / Norwegian Armed Forces

Globaali arktinen

Briefing Paper

Arctic Conflict Potential: Towards an extra-Arctic perspective

Arktisesta alueesta vallitsee yleinen ja virheellinen käsitys, jonka mukaan alueen mittavat luonnonvarat johtavat "kultaryntäykseen" ja konflikteihin, kun arktiset valtiot kilpailevat resursseista. Vaikka eri tahoilla on Arktiksella omat intressinsä, on epätodennäköistä, että alueen sisäiset kysymykset kärjistyisivät konfliktiksi. Juha Käpylän ja Harri Mikkolan mukaan todennäköisempää onkin, että mahdollinen arktinen konflikti saisi alkunsa Arktiksen ulkopuolella, jolloin siihen ei kyettäisi välttämättä puuttumaan olemassa olevien Arktisen alueen hallintamekanismien avulla.

Kumppani vai kilpailija?
Photo by European Commission

Kumppani vai kilpailija?

UPI raportti 37

Russia as an international actor: The view from Europe and the US

Sean P. Robertsin kirjoittama raportti esittää yhteenvedon eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten tutkijoiden ja kansainvälisen politiikan ammattilaisten näkemyksistä Venäjän kansainvälisestä roolista. Raportin mukaan Venä-jää ei nähdä strategisena kumppanina EU:lle tai Yhdysvalloille vaan sen kanssa tehdään yhteistyötä harvoissa asioissa, joissa on yhteisiä intres-sejä. Venäjän heikkous kansainvälisellä areenalla rajoittaa sen kykyä olla strateginen kumppani. Toisinaan se ei olekaan kyllin vahva ajamaan omaa agendaansa, mutta pystyy silti estämään muiden pyrkimyksiä.

To 4.9.2014 klo 14:00-16:00

Emerging Powers and the New Geo-Economics of Global Trade

Vaatii ilmoittautumisen

Pe 5.9.2014 klo 09:30-11:30

From Regional Power to Great Power Status: exploring the links

Vaatii ilmoittautumisen

Kerran kuussa

UPI Breakfast Briefing

Aamupalatilaisuuksissa käsitellään Euroopan unionin ajankohtaisia, Suomea ja suomalaisia koskevia aiheita. Tilaisuudet järjestetään eduskunnan lisärakennuksen kansalaisinfossa.

Charly Salonius-Pasternak, 22.8.2014

Flexible Sovereignty as applied by Ukraine

Ukraine has adopted a new strategic approach to maintaining state sovereignty in the long-run: Flexible sovereignty.

Uutinen, 22.8.2014

Forming the Modern International Transportation Infrastructure: Political Factors

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Katri Pynnöniemen artikkeli on julkaistu pietarilaisessa akateemisessa julkaisussa Vestnik. Artikkeli on venäjäksi ja käsittelee uusien väylien avaamiseen vaikuttavia poliittisia tekijöitä. Toinen kirjoittaja on E. G. Efimova. (venäjäksi)

Mediassa, 21.8.2014

Brysselin kone: EU ja Turkki

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta oli haastateltavana Ylen ykkösellä 20.8. Ohjelmassa keskityttiin selvittämään, miten EU:n ja Turkin suhteet kehittyvät ja miten etenee Turkin mahdollinen EU-jäsenyys.

Ulkopolitiikka 2/2014 – Venäjä - länsi 1-0

Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä

Osmo Apunen: Silmän politiikkaa

Ulkopoliittinen instituutti 1961-2006
15€ + mahdolliset postikulut

EILEN - Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia

Eilen-arkisto on Ulkopoliittisen instituutin ylläpitämä kaikille avoin verkkoarkisto, johon on koottu Suomen ulkopolitiikan keskeiset dokumentit ja puheet. Lisäksi arkistossa on kronologia, johon on kirjattu Suomen ulkopolitiikan merkittävimmät tapahtumat vuodesta 1973 lähtien.

Hakutermi
Alkamispäivä Päättymispäivä  
Hae

Euroopan unioni

Euroopan unioni

Euroopan unioni -tutkimusohjelma keskittyy unionin globaaliin ja alueelliseen merkitykseen unohtamatta unionin sisäistä dynamiikkaa. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat EU:n ulkosuhteet, talouspolitiikka ja institutionaalinen kehitys.

EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä

EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä

EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma seuraa EU:n itäistä naapurustoa, erityisesti Venäjän sisä-, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ohjelman keskeisiä tutkimusaiheita ovat muiden muassa alueen yleinen poliittinen kehitys sekä Euraasian integraatioprosessi. Lisäksi ohjelma tutkii kansainvälisten suhteiden kehityskulkuja unionin itäisessä naapurustossa ja alueen suhdetta unioniin.

Globaali turvallisuus

Globaali turvallisuus

Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma lähestyy turvallisuutta laaja-alaisena globaalina haasteena. Ohjelma tarkastelee sellaisia globaalin turvallisuuspolitiikan muutostrendejä, joilla on vaikutuksia Euroopan ja Suomen turvallisuusympäristön kehitykseen. Ohjelman keskeisiä tutkimusaiheita ovat globaalin hallintajärjestelmän kehitys, suurvaltarakenteen muutokset, merkittävät funktionaaliset ja alueelliset turvallisuuden ja turvattomuuden tekijät, transatlanttisen suhteen rooli maailmanpolitiikassa sekä eurooppalaisen turvallisuuspolitiikan eri ulottuvuudet.

Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskus

Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskuksen tavoitteena on tuottaa tutkimusta ja asiantuntemusta Yhdysvaltojen globaalista roolista ja sen ulko- ja sisäpolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Tutkimuskeskus toimii Ulkopoliittisen instituutin globaali turvallisuus tutkimusohjelman yhteydessä. Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee UPIn Yhdysvaltoihin liittyvää tutkimusta.