EU:s klimatpolitik förändras
Foto: Alfred T. Parker / Library of Congress

EU:s klimatpolitik förändras

Briefing Paper

A Turning Point in the EU’s Climate Policy? Carbon capture and the third period of the emissions trading scheme

Den tredje handelsperioden (2013–2020) inom EU:s utsläppshandelssystem spelar en mycket viktig roll för framtidens klimatpolitik. Avskiljning och lagring av koldioxid (Carbon capture and storage, CCS) är en metod att effektivisera utsläppshandelssystemet i framtiden. Många CCS-metoder är redan nu tekniskt genomförbara, men tills vidare har EU:s utsläppshandelssystem inte lyckats uppmuntra investeringar som bygger på CCS-teknik. Jarkko Levänens FIIA Briefing Paper granskar utsikterna för CCS-tekniker som en del av EU:s klimatpolitk.

Utmaningar för Ukraina
Foto: jamesbwerk / Flickr

Utmaningar för Ukraina

Briefing Paper

The war and reforms in Ukraine: Can it cope with both?

Arkady Moshes granskar de utmaningar som Ukraina står inför i sitt färska Briefing Paper. Den pågående militära konflikten i östra Ukraina är den viktigaste faktorn som styr landets interna politiska situation. Så länge som konflikten stärker uppfattningen om att endast ett reformerat Ukraina kan klara av kriget kan det främja förändringar i landet. Å andra sidan försvårar konflikten reformer, eftersom den tär på landets resurser och – vad som är ännu viktigare – eftersom Ukraina kan använda den för att motivera sin overksamhet.

Kongressens rätt at förklara krig
Foto: Roman Boed / Flickr

Kongressens rätt at förklara krig

Working Paper

The US Congress and decision-making on war: Debates on war powers in the separation of powers system

Anna Kronlunds Working Paper behandlar den amerikanska presidentens och kongressens rätt att förklara krig. President Barack Obamas åtgärder i till exempel Libyen (2011) och Syrien (2013) samt den senaste tidens åtgärder mot Isil i Irak och Syrien har väckt diskussion om förhållandet mellan presidentens makt som överbefälhavare för armén och kongressens makt. Borde presidenten få kongressens godkännande för att använda Förenta staternas krigsmakt och, om så är fallet, i vilka situationer?

FIIA Comment

The Republicans gain the upper hand

Mika Aaltola

FIIA Comment

Passing the Arctic Council torch to the US and beyond

Juha Käpylä & Harri Mikkola

Stöd till separatisterna i östra Ukraina blir dyr för Ryssland
Foto: OSCE / Evgeniy Maloletka

Stöd till separatisterna i östra Ukraina blir dyr för Ryssland

FIIA Analysis

Not another Transnistria: How sustainable is separatism in Eastern Ukraine?

Situationen i östra Ukraina jämförs ofta med situationen i Moldaviens separatistområde Transnistrien. Det finns ändå en massa faktorer som skiljer östra Ukraina och Transnistrien från varandra och som gör separatistprojektet i ”Novorossija” svårare för Ryssland att upprätthålla än Transnistrien. Den mest betydande skillnaden är att i motsats till Transnistrien, kan inte folkrepublikerna Donetsk och Lugansk som grundades i östra Ukraina i sina nuvarande former inverka på Ukrainas vardagliga politik och ekonomi. FIIA Analysis, skriven av äldre forskare András Rácz och programdirektör Arkady Moshes, jämför östra Ukrainas separatistområden med Transnistrien som har lösgjort sig från Moldavien.

EU:s sanktioner mot Ryssland
Foton: Emiliano / Flickr.com

EU:s sanktioner mot Ryssland

Briefing Paper

EU sanctions against Russia: Europe brings a hard edge to its economic power

EU har svarat på krisen i Ukraina med politiska och ekonomiska sanktioner mot Ryssland. Dessa sanktionsbeslut skiljer sig väsentligt från EU:s tidigare sanktionspolitik. Enligt Kristi Raik, Niklas Helwig och Juha Jokela är sanktionerna inte ett alternativ för diplomatin utan EU har skärpt sanktionerna särskilt för att pressa Ryssland att delta i krisens lösning genom förhandlingar.

FIIA Comment

A pause in the conflict in Ukraine

Arkady Moshes

Eurasiska ekonomiska unionen möter motvind
Foton: The Presidential Press and Information Office of Russia

Eurasiska ekonomiska unionen möter motvind

FIIA Analysis

The Eurasian Economic Union: Breaking the pattern of post-Soviet integration?

Den Eurasiska ekonomiska unionen som omfattar Ryssland, Vitryssland och Kazachstan bildar ett marknadsområde med 170 miljoner människor vars bruttonationalprodukt är nästan tre biljoner dollar. Unionen skall träda i kraft i början av 2015. I teorin kan unionen förändra områdets ekonomiska förhållanden och erbjuda ett alternativ för EU i de forna Sovjetstaterna. I praktiken försvårar svagheten av institutioner och den stora diskrepansen mellan medlemsstaterna en tillnärmning av relationerna. I den försvårade internationella situationen, som uppstått i och med krisen i Ukraina, försvagar problemen framtidsutsikterna och förmågan att svara förväntningarna som den Eurasiska ekonomiska unionens medlemsstater har. Nyaste FIIA Analysis behandlar den Eurasiska ekonomiska unionen utifrån de olika medlemsstaterna i unionen.

Synpunkter på konfliktlösning
UN Photo / Sylvain Liechti

Synpunkter på konfliktlösning

FIIA Analysis

Managing conflict after civil war - The power-sharing and power-dividing approaches

Matthew Hoddie behandlar i den här analysen två institutionella modeller som man kan använda för att kontrollera en konfliktsituation efter ett inbördeskrig. Den vanligaste modellen är en maktfördelning var konkurrerande grupper delar upp den politiska, militära, regionala och ekonomiska makten. Den andra modellen baserar sig på tanken att intressen av de konkurrerande grupperna är bäst representerat i ett system var makten är uppdelad enligt tredelning av statsmakten. Representanten för varje institution är vald med olika metoder så att ingen intressegrupp kan besluta sina ärenden ensamma.

Geopolitiken av globala strömmar
Foton: Mike Herbst / Flickr / Creative Commons

Geopolitiken av globala strömmar

Rapporten 40

Towards the Geopolitics of Flows: Implications for Finland

Geopolitik definieras allt starkare av de globala strömmarna av gods, resurser, finanser, människor och information. Pålitligheten och säkerheten av dessa strömmar är beroende av, hur man opererar i de så kallade globala gemensamma områdena, det vill säga internationella havsområden, luftrummen, rymden och cyberrymden. Rapporten understryker övergången från den regionala geopolitiken av suveräna stater till geopolitiken av globala strömmar och gemensamma områden samt analyserar övergångsperiodens konsekvenserna för Finland. Rapporten är slutrapporten på forskingprojektet av Utrikespolitiska institutet finansierat av Försvarets vetenskapliga delegation (MATINE) och Försörjningsberedskapscentralen.

Working Paper

Securing global commons: A small state perspective

Mika Aaltola, Joonas Sipilä, Valtteri Vuorisalo

Europeisk diplomati tar form
EU-representationen, som är belägen vid stranden av Moskvafloden i stadsdelen Jakimanka, koordinerar europeiska diplomater därstädes. Foton: NVO / Wikimedia Commons.

Europeisk diplomati tar form

FIIA Analysis 1

Pioneers of a European Diplomatic System: EU delegations in Moscow and Washington

Från och med december 2009 har Europeiska unionen representerats av 130 ambassader. Dessa bildar den centrala delen av EU:s nya utrikestjänst (EEAS). Efter begynnelseårens försiktiga framgång borde representationerna enligt Heidi Maurer och Kristi Raik nu stöda EU:s politik, befrämja Europas intressen och allt mera aktivt skapa enhällighet bland EU:s medlemsstaters representanter. Publikationen inleder Utrikespolitiska institutets nya serie FIIA Analysis, där aktuella spörsmål inom internationell politik behandlas på ett djupt analytiskt sätt.

Rapporten

Equipping the European Union for the 21st century

Rosa Balfour & Kristi Raik

FIIA Comment

Managing the decline of European diplomacy

Kristi Raik & Teemu Rantanen

Europas säkerhetslandskap omstrukturerat?
Photo: European Commission

Europas säkerhetslandskap omstrukturerat?

FIIA Kolumn

Crimea as a trophy in the Kremlin symbolic game

Rysslands agerande på Krim kan få djupgående följder för det europeiska säkerhetslandskapet. Innan vi drar några långtgående slutsatser, borde vi noggrant analysera inte enbart händelserna på plats och ställe, utan även analysera de sätt på vilket händelserna skildras i rysk (och västerländsk) diskurs, hävdar institutets äldre forskare Katri Pynnöniemi i sin senaste kolumn.

En gång i månaden

UPI Breakfast Briefing

Utrikespolitiska institutets frukosttillställningar behandlar aktuella EU-frågor som är av intresse för Finland och finländare.

I medierna, 22.4.2015

Niklas Helwig kommenterade riksdagsvalet i Finland

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Niklas Helwig kommenterade riksdagsvalet i Finland för den portugisiska tidningen Observador den 18 april.

I medierna, 21.4.2015

Varför blev Ryssland nervöst på de nordiska försvarsministrarna?

Varför blev Ryssland nervöst på de nordiska försvarsministrarna? Utrikespolitiska institutets äldre forskare Sinikukka Saari svarade tidningen Suomen Kuvalehti den 17 april (SK16/2015). (på finska)

Meddelanden, 17.4.2015

Djuren i samhället

Utrikespolitiska institutets gästande forskare Noora Kotilainen har skrivit ett kapitel i den nyutkomna boken "Eläimet yhteiskunnassa" (’Djuren i samhället’). I sitt kapitel granskar Kotilainen användningen av nationalistisk diskurs vid marknadsföringen av kött i Finland. (på finska)

EILEN - Dokumentarkiv och kronologi för Finlands utrikespolitik

Eilen-arkivet är ett nätarkiv som Utrikespolitiska institutet upprätthåller. Arkivet som omfattar viktiga utrikespolitiska tal och dokument är öppet för alla. Arkivet har därtill en kronologi som upptar de för den finländska utrikespolitiken viktigaste händelserna från 1973 och framåt.

Sökterm
Startdag Slutdag  
Sök

Europeiska unionen

Europeiska unionen

Forskningsprogrammet Europeiska unionen har i fokus unionens globala och regionala roll, inklusive unionens interna dynamik. Programmets centrala teman är EU:s externa relationer, ekonomiska politik och institutionella utveckling.

EU:s östra grannskap och Ryssland

EU:s östra grannskap och Ryssland

Forskningsprogrammet EU:s östra grannskap och Ryssland följer med utvecklingen i EU:s östra grannländer, med speciellt fokus på Rysslands inrikes- och utrikespolitik. Programmets huvudteman är bland annat områdets allmänpolitiska utveckling samt Eurasiska integrationen. Dessutom koncentrerar sig programmet på utvecklingen av de mellanstatliga förhållandena i EU:s östra grannskap samt områdets förhållande till unionen.

Global säkerhet

Global säkerhet

Forskningsprogrammet Global säkerhet analyserar global säkerhet ur ett brett säkerhetsperspektiv. Programmet tar fasta på de globala säkerhetspolitiska förändringarna som påverkar utvecklingen av Europas och Finlands säkerhetsklimat. Centrala forskningsteman är utvecklingen av globala maktförhållanden, förändringarna i stormaktsbalansen, betydande funktionella och regionala säkerhets- och riskfaktorer, de transatlantiska relationernas roll i världspolitiken samt de olika dimensionerna av europeisk säkerhetspolitik.

Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt

Syftet med Forskningscentret för Förenta staternas politik och makt är att producera forskning och sakkunskap om Förenta staternas globala roll samt frågor med anknytning till dess utrikes- och inrikespolitik. Forskningscentret fungerar i samband med Utrikespolitiska institutets forskningsprogram Global säkerhet. Jane och Aatos Erkkos stiftelse stöder Utrikespolitiska institutets forskning av Förenta staterna.

Call for Papers: CUSPP Summer Session
Helsinki 9-12 September 2015