Europeiska unionen

Forskningsprogrammet Europeiska unionen fokuserar på unionens yttre relationer och dess globala och regionala roll utan att glömma unionens interna dynamik. Programmets centrala teman är EU:s yttre relationer, integrationsutvecklingen och unionens politiska system.


EU:s yttre relationer – inklusive unionens beslutsfattande och ledarskap – undersöks extensivt inom programmet. Centrala teman är EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, grannrelationerna och energisäkerheten. Frågor som tangerar unionens yttre och inre säkerhet granskas i anslutning till terrorism och radikalisering. Regionalt betonar programforskningen unionens östra och södra grannskap. På forskningsagendan finns också relationerna mellan Turkiet och EU samt EU:s politik gällande den arktiska regionen.


Andra centrala teman i EU:s yttre relationer – till exempel unionens handelspolitik, relationerna till Ryssland och de transatlantiska relationerna – undersöks också inom och i samarbete med institutets övriga program. Detsamma gäller det nordiska samarbetet både inom EU och mera allmänt.  


I forskningen kring integrationsutvecklingen samt EU:s institutioner och beslutsfattande framhävs konsekvenserna av reformen av den ekonomiska och monetära unionen, integrationens särutveckling och de politiska konsekvenserna av brexit. Inom programmet granskas dessutom utvecklingstrenderna för medlemsländernas EU-politik, inklusive den EU-kritiska populismens frammarsch.


EU-programmet strävar efter att producera högklassig forskning, som även betjänar det politiska beslutsfattandet och den breda allmänheten. Forskningsprogrammet har ett starkt nätverk i Europa och strävar kontinuerligt efter att stärka och bredda sina samarbetsrelationer.

 

Nätverk

 

Trans European Policy Studies Association (TEPSA)

TEPSA, som grundades år 1974 är det äldsta alleuropeiska nätverket som handhar europeiska ärenden. Det består av alla inom dess område ledande europeiska forskningsinstitut. TEPSAs kontor är i Bryssel. Organisationens syfte är att producera högklassig forskning om den europeiska integrationen samt väcka diskussion om Europa-politikens linjedragning och möjligheter.Man strävar till detta genom växelverkan mellan de europeiska och nationella institutionerna samt det akademiska- och forskarsamfundet.

 

European Policy Institutes Network (EPIN)

EPIN är samarbetsnätverket för dynamiska expertgrupper och forskningsinstitut. Inom ramen för nätverket koncentrerar man sig på aktuell diskussion om EU och Europa. EPIN har 30 medlemsinstitut och –organisationer i sammanlagt 26 olika länder, medräknat nästan alla EU:s medlemsländer samt kandidatländer. EPIN strävar till att befrämja diskussionen om Europas framtid genom att producera expertanalyser om aktuella händelser samt genom att tillhandahålla bakgrundsinformation som klargör den nationella diskussionen.

 

Euromesco

Syftet med Euromesco är att skapa nya samarbetsrelationer mellan länderna i Europa och Medelhavsområdet och på så sätt bredda diskussionen om gemensamma bekymmer. Dialogen som förs inom ramen för Euromesco anknyter huvudsakligen till Euro-Mediterranean (EMP) –samarbetsavtalet och Europan grannskapspolitik (ENP). Nätverket erbjuderett forum där man kan diskutera sådana angelägenheter, som normalt skulle vara alltför känsliga för de diskussioner som förs mellan samarbetsavtalets staters regeringar.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Senaste publikationerna

Siddi, Marco & Tafuro Ambrosetti, Eleonora (2022). War and Decarbonisation: EU-Russia Energy Relations in Crisis. I Ferrari, Aldo; Tafuro Ambrosetti, Eleonora (red.): ISPI Report: Environment in Times of War: Climate and Energy Challenges in the Post-Soviet Region. ISPI Milan. 37-54.