Geoekonomi

Geoekonomi begreppet öppnar upp nya forskningssynvinklar på internationella relationer och den internationella ordningen.

Som strategisk praxis riktar geoekonomin vårt fokus på de nya strategier som stormakterna använder sig av i den skärpta stormaktstävlan. Hur visar sig geoekonomin – dvs användningen av ekonomisk makt i geostrategiskt syfte – i relationerna mellan Kina, EU, Indien, Ryssland och Förenta staterna? Hur påverkas små och medelstora stater av geoekonomins uppkomst som maktpolitiskt medel?

Vad blir konsekvenserna för den globala styrningen och ordningen när den geoekonomiska tävlingen intensifieras? Då ekonomi- och säkerhetsperspektiven alltmer sammanflätas ökar trycket på de nuvarande lagar och institutioner som styr det internationella systemet, men de mer exakta konsekvenserna förblir ännu oklara. Är vi i färd med att bevittna uppkomsten av en geoekonomisk världsordning? Hur fungerar den och vilka konsekvenser kan den antas ha för det internationella samarbetet?

Geoekonomi som begrepp och analytiskt ramverk är ännu i sin linda. Hur kan geoekonomin utvecklas som ett teoretiskt ramverk i internationella relationer? Rådande teoretiska perspektiv inom internationella relationer bortser från växelverkan mellan ekonomi och säkerhet. Geoekonomin tillför härvid ett intressant nytt perspektiv, men det krävs ännu nya analytiska redskap och begrepp för att bättre förstå de drivkrafter som styr centrala aktörer i den nya geoekonomiska eran.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Senaste publikationerna

Helwig, Niklas & Wigell, Mikael (2023). Euroopan voima geoekonomiassa. Ydin : rauhanpoliittinen aikakauslehti, 15.12.