Superregionalismi ja yhteyksien politiikka Aasiassa

Hanke analysoi rajat ylittäviä yhteyksiä (connectivity) ja niiden merkitystä Aasiassa, laajemmin Intian ja Tyynenmeren alueella. Erityisesti hankkeessa pyritään analysoimaan, kuinka yhteydet linkittyvät turvallisuuden, talouden ja (kestävän) kehityksen dynamiikkoihin.

Suurvaltakamppailun aikakaudella, talous, turvallisuus ja kehityspolitiikka ovat yhä tiiviimmin kytköksissä toisiinsa. Näin on erityisesti kansainvälisten yhteyksien suhteen. Tällöin kyse on erityisesti fyysisten infrastruktuurien rakentamisesta, jotka ovat yhä kasvissa määrin myös turvallistettu, geopolitisoitu sekä sidoksissa (kestävään) kehitykseen.

Tutkimushanke lähestyy Aasiaa superalueena (superregion), toisin sanoen alueena, jota maantieteellisten rajojen sijaan määrittelevät useat funktionaaliset yhteydet. Nämä yhteydet ovat tärkeä osa työkalupakkia suurvaltojen pyrkiessä luomaan kilpailevia vaikutusalueitaan. Yhteyksiin liittyvät ristiriidat ja kilpailu ovat keskeisessä osassa suurvaltakamppailussa Intian ja Tyynenmeren superalueella. Samalla yhteyspolitiikka voi myös johtaa eritasoiseen yhteistyöhön infrastruktuurikumppanuuksien muodossa.

Tutkimushankkeen työhypoteesina on, että poliittisen ja taloudellisen kilpailun lisäksi kansainväliset yhteydet ja niiden taustalla olevat konkreettiset infrastruktuurit tarjoavat yhteistyömahdollisuuksia. Lisäksi erilaisten yhteyksien rakentaminen voi sekä kiihdyttää että hidastaa suurvaltakamppailua. Hanke tutkii (1) superregionalismia teoreettisena käsitteenä, (2) suurvaltojen strategioita yhteyksien luomiseksi, (3) talous-, turvallisuus- ja kehityspolitiikan vuorovaikutusta, sekä (4) normatiivisten viitekehysten ja instituutioiden roolia yhteyksien luomisessa.

Tutkimushanke kestää 1.5.2021–30.4.2023.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Uusimmat julkaisut