Superregionalism och konnektivitet i Asien

Forskningsprojektet analyserar rollen av konnektivitet i Asien, huvudsakligen i indopacifiska regionen, och dess kopplingar till säkerhet, ekonomi och (hållbar) utveckling.

I en era av stormaktstävling sammanflätas ekonomin, säkerhet och utvecklingspolitiken alltmer. Det är speciellt tydligt inom konnektivitet, som är starkt förknippat med byggande av infrastruktur, men som även ofta granskas från ett säkerhetsperspektiv, genomsyrat med geopolitik och kopplat till (hållbar) utveckling.

Forskningsprojektet närmar Asien som en superregion, d.v.s. en region som definieras av olika funktionella och sammanbindande kopplingar snarare än av geografiska gränser. Dessa funktionella kopplingar inom konnektivitet används av stormakter för att konsolidera tävlande inflytandesfärer. Omstridd konnektivitet är en central del av den pågående stormaktstävlingen i den indopacifiska superregionen. Samtidigt kan dock konnektivitet också leda till samarbete på olika nivåer i form av infrastrukturallianser och partnerskap.

Projektets arbetshypotes är att konnektivitetsinfrastrukturer inte fungerar enbart som en viktig tävlingsplats utan de ger också samarbetsmöjligheter under de kommande årtiondena. Dessutom har uppbyggnad av olika förbindelser potential att både accelerera och bromsa konkurrens mellan stormakter. Projektet kommer att forska (1) superregionalism som ett teoretiskt koncept, (2) stormakternas strategier att skapa förbindelser, (3) samspelet mellan ekonomi, säkerhet och utvecklingspolitik, och (4) rollen av normativa ramar och institutionella forum inom konnektivitet.

Projektet pågår från 1 maj 2021 till 30 april 2023.

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Senaste publikationerna