Utrikespolitiska institutet informerar i enlighet med artikel 12–14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning alla registrerade personer gällande behandlingen av deras personuppgifter i dataskyddsbeskrivningarna, där bland annat syftet med behandlingen av personuppgifter, vilka parter uppgifterna regelbundet överlåts till, hur länge personuppgifter sparas samt de registrerades rättigheter beskrivs.

Dataskyddsbeskrivningarna har delats in efter användningsändamål och publiceras på denna sida i den mån de gäller Utrikespolitiska institutets kunder.

Dataskyddsbeskrivningarna publiceras allteftersom de färdigställs.

Dataskyddsbeskrivningar

Formulär med anvisningar som den registrerade kan använda för att utöva sina rättigheter

Ladda ned formuläret som PDF-fil.  Dataskyddsformulär 

Dataskyddsbeskrivning för Utrikespolitiska institutets biblioteksregister 


1 Syftet med behandlingen av personuppgifter samt behandlingens rättsliga grunder

Utrikespolitiska institutets bibliotekskundregister består av följande användningsändamål:

Syftet med kunduppgifts- och utlåningssystemregistret är att administrera bibliotekets kunduppgifter samt att informera kunden om de skyldigheter och tjänster som gäller för kundrelationen i fråga. Det tillgängliga datasystemet används som bibliotekssystem som hanterar alla basfunktioner som hör till biblioteksverksamhet, bland annat anskaffning, katalogisering, utlåning, ankomstbevakning av månadspubliceringar, utskick av kundmeddelanden och insamling av statistik.

Personuppgifterna i ovannämnda underregister behandlas enligt följande rättsliga grunder:

a) den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål och/eller
b) behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. 

2 Personuppgifter som behandlas

För- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, statistikgrupp, kundgrupp, uppgifter om utlånat, återlämnat och reserverat material.

 

3 Uppgifternas mottagare eller mottagarkategorier

Enligt artikel 4.9 i EU:s dataskyddsförordning kan den personuppgiftsansvarige ”överföra” eller ”överlåta behandling” (t.ex. via det tekniska användargränssnittet vid underhållsarbete) av personuppgifter som sparats i Utrikespolitiska institutets kundregister.

Vid behov ges systemleverantören (privat systemleverantör/-leverantörer) tillgång till personuppgifterna i Utrikespolitiska institutets bibliotekskundregister.

Personuppgifter överlåts inte till tredje part i marknadsföringssyften.

 

4 Överföring av uppgifter till tredje land

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.

 

5 Personuppgifternas lagringstid                  

Uppgifter som samlats in i Utrikespolitiska institutets kundregister lagras endast så länge och i den omfattning som det är nödvändigt med tanke på de ursprungliga och förenliga syften för vilka personuppgifterna har samlats in.

Personuppgifterna sparas så länge som kundrelationen varar. De raderas på kundens begäran. När kundrelationen avslutats raderas kunduppgifterna genom de regelbundna raderingsåtgärderna.

 

6 Den registrerades rättigheter     

Den registrerade har rätt att granska de uppgifter om honom eller henne som sparats i Utrikespolitiska institutets bibliotekskundregister. För att efterleva den registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen ska hans eller hennes begäran besvaras av den personuppgiftsansvarige inom 30 dygn efter emottagen begäran.

På Utrikespolitiska institutets webbplats finns ett formulär som den registrerade kan använda för att utöva sina rättigheter (https://www.fiia.fi/instituutti/tietosuoja). Formuläret ska fyllas i noggrant, skrivas ut och undertecknas. Begäran kan göras via ett noggrant ifyllt och personligen undertecknat formulär som lämnas in till Utrikespolitiska institutets registratorskontor där den registrerade i samband med sin begäran ska styrka sin identitet. På formuläret finns mer detaljerade anvisningar.

A. Rätten att få tillgång till personuppgifterna

Den registrerade har rätt att granska de uppgifter om honom eller henne som sparats i Utrikespolitiska institutets bibliotekskundregister.

Besöksadress till Utrikespolitiska institutets registratorskontor:

Utrikespolitiska institutet

Arkadiagatan 23 B, vån. 6

00100 Helsingfors

Öppettider (Utrikespolitiska institutet): vardagar kl. 09.00–16.00

Från Utrikespolitiska institutets registratorskontor styrs begäran centralt till Utrikespolitiska institutets dataskyddsombud (e-post: tietosuojavastaava@fiia.fi). Begäran om granskningsrätt besvaras av Utrikespolitiska institutets dataskyddsombud. Vid behov kan dataskyddsombudet ge mer information om handläggningen av begäran eller innehållet i svaret.

Den registrerade ska personligen hämta personuppgiftsutdraget från Utrikespolitiska institutets registratorskontor där den registrerade ska styrka sin identitet.

B. Rätten att korrigera uppgifter och begränsa behandling

Den registrerade har rätt att begära att Utrikespolitiska institutet i egenskap av personuppgiftsansvarig begränsar behandlingen i följande situationer:

 • den registrerade bestrider att personuppgifterna stämmer (rätt att korrigera uppgifter), då behandlingen begränsas under en tid så att den personuppgiftsansvarige kan kontrollera uppgifternas riktighet;
 • behandlingen strider mot lagen och den registrerade invänder mot att personuppgifterna raderas och i stället kräver att användningen begränsas;
den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna i fråga för att behandla dem, men den registrerade behöver dem för att upprätta, presentera eller försvara rättsliga krav.

C. Rätten att radera uppgifter

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade från Utrikespolitiska institutets bibliotekskundregister utan onödigt dröjsmål förutsatt att följande uppfylls:

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål de samlades in för eller för andra ändamål de användes till;
 • den registrerade återkallar samtycket som behandlingen baseras på, och behandlingen saknar andra lagliga grunder;
 • behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen; eller
personuppgifterna måste raderas för att efterleva lagstadgade skyldigheter enligt unionsrätten eller nationell lagstiftning.

D. Rätten att överföra uppgifter mellan system

Ej tillämpbar för Utrikespolitiska institutets kundregister.

 

7 Den registrerades rätt att göra invändningar               

I enlighet med artikel 21 i EU:s dataskyddsförordning har den registrerade rätt att göra invändningar, baserat på grunder som gäller i hans eller hennes specifika situation, mot behandlingen av personuppgifterna enligt artikel 6.1 e (behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som den personuppgiftsansvarige har fått i uppgift att utföra), inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifter, förutom om den personuppgiftsansvarige kan visa att det finns viktiga och välgrundade motiv som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Invändningsbegäran gällande behandlingen av personuppgifter i Utrikespolitiska institutets bibliotekskundregister kan göras genom att begäran lämnas in till Utrikespolitiska institutets registratorskontor där den registrerade i samband med sin begäran ska styrka sin identitet.

 

8 Rätten att återkalla samtycke

Den registrerade har rätt att återkalla samtycket för behandlingen när som helst utan att det påverkar lagenligheten av den tidigare behandlingen på grundval av samtycket.

Återkallande av samtycket (återkallandebegäran) för behandlingen av insamlade personuppgifter i Utrikespolitiska institutets kundregister kan göras genom att lämna in begäran till Utrikespolitiska institutets registratorskontor, där den registrerade vid behov ska styrka sin identitet.

 

9 Rätten att överklaga till tillsynsmyndighet                     

Den registrerade har rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter strider mot de tillämpade dataskyddsreglerna.  

Kontaktuppgifter till dataombudsmannens byrå:

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors

Telefonväxel: 029 566 6700
Registratorskontor: 029 566 6768

E-post (registratorskontoret): tietosuoja(at)om.fi

 

10 Den registrerades rätt att göra invändningar

Huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal samt huruvida den registrerade är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna och de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas (information om varifrån personuppgifterna har erhållits).                 

Behandlingen av personuppgifterna i Utrikespolitiska institutets bibliotekskundregister i relation till huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal samt huruvida den registrerade är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna och de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas. Personuppgifterna har fåtts direkt från den registrerade och förts in i registret med hans eller hennes samtycke.

 

11 Automatiserat beslutsfattande och profilering

Utrikespolitiska institutets kundregister med innehållande personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

 

Dataskyddsbeskrivning för Utrikespolitiska institutets kundregister 

 

1 Syftet med behandlingen av personuppgifter samt behandlingens rättsliga grunder

Utrikespolitiska institutets kundregister består av följande underregister kategoriserade efter användningsändamål:

 • kommunikationsregister
 • evenemangsregister
 • Ulkopolitiikka-tidningens prenumerationsregister

Kommunikationsregistrets syfte är att administrera kunduppgifter samt informera kunder via nyhetsbrev och pressmeddelanden.

Evenemangsregistrets syfte är att administrera kunduppgifter och seminarier, skicka inbjudningar till evenemang, ta emot deltagaranmälningar och upprätthållande.

Syftet med Ulkopolitiikka-tidningens prenumerationsregister är att upprätthålla prenumeranternas kunduppgifter för tidningsutskick, elektroniska läsrättigheter, marknadsföring samt UP-klubbens medlemsregister.

Personuppgifterna i ovannämnda underregister behandlas enligt följande rättsliga grunder:

 1. den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål och/eller
 2. behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

 

2 Personuppgifter som behandlas

I Utrikespolitiska institutets kundregister sparas följande personuppgifter i underregistren:

Kommunikationsregistret: namn, e-post, vilka forskningsområden kunden är intresserad av

Evenemangsregistret: namn, titel, organisation, verksamhetsställe, postadress, e-post, mobiltelefonnummer, vilka forskningsområden kunden är intresserad av, ja/nej till pressmeddelanden, ja/nej till nyhetsbrev

Ulkopolitiikka-tidningens prenumerationsregister: namn, adress, postadress, befattningsbeskrivning, organisation, e-post, mobiltelefonnummer, läroanstalt och studerandenummer.

 

3 Uppgifternas mottagare eller mottagarkategorier

Enligt artikel 4.9 i EU:s dataskyddsförordning kan den personuppgiftsansvarige ”överföra” eller ”överlåta behandling” (t.ex. via det tekniska användargränssnittet vid underhållsarbete) av personuppgifter som sparats i Utrikespolitiska institutets kundregister.

Vid behov ges systemleverantören (privat systemleverantör/-leverantörer) tillgång till personuppgifterna i Utrikespolitiska institutets kundregister.

Personuppgifter överlåts inte till tredje part i marknadsföringssyften.

 

4 Överföring av uppgifter till tredje land

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.

 

5 Personuppgifternas lagringstid                  

Uppgifter som samlats in i Utrikespolitiska institutets kundregister lagras endast så länge och i den omfattning som det är nödvändigt med tanke på de ursprungliga och förenliga syften för vilka personuppgifterna har samlats in.

Personuppgifterna i Utrikespolitiska institutets kundregister raderas enligt följande:

Kommunikationsregistret: personuppgifterna raderas på kundens begäran.

Evenemangsregistret: personuppgifterna raderas på kundens begäran.

Ulkopolitiikka-tidningens prenumerationsregister: personuppgifterna raderas efter sex år räknat från redovisningsperioden närmast efter avslutad prenumeration (bokföringslagen 2015/1620).

 

6 Den registrerades rättigheter     

Den registrerade har rätt att granska de uppgifter om honom eller henne som sparats i Utrikespolitiska institutets kundregister. För att efterleva den registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen ska hans eller hennes begäran besvaras av den personuppgiftsansvarige inom 30 dygn efter emottagen begäran.

På Utrikespolitiska institutets webbplats finns ett formulär som den registrerade kan använda för att utöva sina rättigheter (https://www.fiia.fi/instituutti/tietosuoja). Formuläret ska fyllas i noggrant, skrivas ut och undertecknas. Begäran kan göras via ett noggrant ifyllt och personligen undertecknat formulär som lämnas in till Utrikespolitiska institutets registratorskontor där den registrerade i samband med sin begäran ska styrka sin identitet. På formuläret finns mer detaljerade anvisningar.

A. Rätten att få tillgång till personuppgifterna

Den registrerade har rätt att granska de uppgifter om honom eller henne som sparats i Utrikespolitiska institutets kundregister.

Besöksadress till Utrikespolitiska institutets registratorskontor:

Utrikespolitiska institutet

Arkadiagatan 23 B, vån. 6

00100 Helsingfors

Öppettider (Utrikespolitiska institutet): vardagar kl. 09.00–16.00

Från Utrikespolitiska institutets registratorskontor styrs begäran centralt till Utrikespolitiska institutets dataskyddsombud (e-post: tietosuojavastaava@fiia.fi). Begäran om granskningsrätt besvaras av Utrikespolitiska institutets dataskyddsombud. Vid behov kan dataskyddsombudet ge mer information om handläggningen av begäran eller innehållet i svaret.

Den registrerade ska personligen hämta personuppgiftsutdraget från Utrikespolitiska institutets registratorskontor där den registrerade ska styrka sin identitet.

B. Rätten att korrigera uppgifter och begränsa behandling

Den registrerade har rätt att begära att Utrikespolitiska institutet i egenskap av personuppgiftsansvarig begränsar behandlingen i följande situationer:

 • den registrerade bestrider att personuppgifterna stämmer (rätt att korrigera uppgifter), då behandlingen begränsas under en tid så att den personuppgiftsansvarige kan kontrollera uppgifternas riktighet;
 • behandlingen strider mot lagen och den registrerade invänder mot att personuppgifterna raderas och i stället kräver att användningen begränsas;
den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna i fråga för att behandla dem, men den registrerade behöver dem för att upprätta, presentera eller försvara rättsliga krav.

C. Rätten att radera uppgifter

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade från Utrikespolitiska institutets kundregister utan onödigt dröjsmål förutsatt att följande uppfylls:

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål de samlades in för eller för andra ändamål de användes till;
 • den registrerade återkallar samtycket som behandlingen baseras på, och behandlingen saknar andra lagliga grunder;
 • behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen; eller
personuppgifterna måste raderas för att efterleva lagstadgade skyldigheter enligt unionsrätten eller nationell lagstiftning.

D. Rätten att överföra uppgifter mellan system

Ej tillämpbar för Utrikespolitiska institutets kundregister.

 

7 Den registrerades rätt att göra invändningar               

I enlighet med artikel 21 i EU:s dataskyddsförordning har den registrerade rätt att göra invändningar, baserat på grunder som gäller i hans eller hennes specifika situation, mot behandlingen av personuppgifterna enligt artikel 6.1 e (behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som den personuppgiftsansvarige har fått i uppgift att utföra), inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifter, förutom om den personuppgiftsansvarige kan visa att det finns viktiga och välgrundade motiv som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Invändningsbegäran gällande behandlingen av personuppgifter i Utrikespolitiska institutets kundregister kan göras genom att begäran lämnas in till Utrikespolitiska institutets registratorskontor där den registrerade i samband med sin begäran ska styrka sin identitet.

 

8 Rätten att återkalla samtycke

Den registrerade har rätt att återkalla samtycket för behandlingen när som helst utan att det påverkar lagenligheten av den tidigare behandlingen på grundval av samtycket.

Återkallande av samtycket (återkallandebegäran) för behandlingen av insamlade personuppgifter i Utrikespolitiska institutets kundregister kan göras genom att skicka begäran till Utrikespolitiska institutets registratorskontor på e-postadressen kirjaamo@fiia.fi,

Radering från Ulkopolitiikka-tidningens prenumerationsregister enligt avsnitt 8.

 

9 Rätten att överklaga till tillsynsmyndighet                       

Den registrerade har rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter strider mot de tillämpade dataskyddsreglerna.  

Kontaktuppgifter till dataombudsmannens byrå:

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors

Telefonväxel: 029 566 6700
Registratorskontor: 029 566 6768

E-post (registratorskontoret): tietosuoja(at)om.fi

 

10 Den registrerades rätt att göra invändningar

Huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal samt huruvida den registrerade är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna och de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas (information om varifrån personuppgifterna har erhållits).                 

Behandlingen av personuppgifterna i Utrikespolitiska institutets bibliotekskundregister i relation till huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal samt huruvida den registrerade är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna och de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas. Det har även klargjorts varifrån personuppgifterna har erhållits i varje underregister:

Kommunikationsregistret

 • uppgifterna har fåtts direkt från den registrerade och förts in i registret med hans eller hennes samtycke

Evenemangsregister

 • uppgifterna har fåtts direkt från den registrerade och förts in i registret med hans eller hennes samtycke

Ulkopolitiikka-tidningens prenumerationsregister

 • uppgifterna har fåtts direkt från den registrerade i prenumerationsavtalet

 

11 Automatiserat beslutsfattande och profilering

Utrikespolitiska institutets kundregister med innehållande personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

 

Dataskyddsbeskrivning för Utrikespolitiska institutets arkiv- och diarieregister 

 

1 Syftet med behandlingen av personuppgifter samt behandlingens rättsliga grunder

Arkivregistrets syfte är att bevara och hantera dokument som ska bevaras permanent, det vill säga historiskt och forskningsmässigt värdefulla dokument och annat arkivmaterial.

Syftet med registratorskontorets diarieregister är att med hjälp av det administrativa diariet bevaka behandlingen av Utrikespolitiska institutets ärenden under hela behandlingsprocessen. Med hjälp av registreringen kan vi försäkra oss om dokuments ankomsttid, vilket tryggar kundens rättssäkerhet. Registreringen baseras på 18 § i offentlighetslagen (621/1999) och 5 och 6 § i och förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999) samt arkivlagen (831/1994) och de föreskrifter och bestämmelser som utfärdats på grundval av den.

 

2 Personuppgifter som behandlas

I Utrikespolitiska institutets arkiv- och diarieregister sparas följande personuppgifter:

– Ärendets/dokumentets basuppgifter: diarienummer, ankomstdatum, brevets datering, förfallodag, avsändare/mottagare, ankommen/skickad, avsändarens diarienummer, beskrivning av ärendet, sökord, dokumentspråk, ärendets biträde, referensdiarienummer, interimistiska åtgärder (dokumenttyp, avsändare/mottagare, datum för interimistiska åtgärder, ankomstdatum, förfallodag, åtgärd), ärendets beslutsuppgifter (utredare, protokollnummer och -paragraf, beslutsdatum), slutlig åtgärd, datum för slutlig åtgärd och dokumentens arkiveringstid

 

3 Uppgifternas mottagare eller mottagarkategorier

Enligt artikel 4.9 i EU:s dataskyddsförordning kan den personuppgiftsansvarige ”överföra” eller ”överlåta behandling” (t.ex. via det tekniska användargränssnittet vid underhållsarbete) av personuppgifter som sparats i Utrikespolitiska institutets kundregister.

Vid behov ges systemleverantören (privat systemleverantör/-leverantörer) tillgång till personuppgifterna i Utrikespolitiska institutets kundregister.

Personuppgifter överlåts inte till tredje part i marknadsföringssyften.

 

4 Överföring av uppgifter till tredje land

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.

 

5 Personuppgifternas lagringstid                  

Dokumenten i Utrikespolitiska institutets arkiv- och diarieregister sparas enligt arkiveringstiderna i 8 § i arkivlagen (831/1994), varefter dokumenten raderas.

 

6 Den registrerades rättigheter     

Den registrerade har rätt att granska de uppgifter om honom eller henne som sparats i Utrikespolitiska institutets arkiv- och diarieregister. För att efterleva den registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen ska hans eller hennes begäran besvaras av den personuppgiftsansvarige inom 30 dygn efter emottagen begäran.

På Utrikespolitiska institutets webbplats finns ett formulär som den registrerade kan använda för att utöva sina rättigheter (https://www.fiia.fi/instituutti/tietosuoja). Formuläret ska fyllas i noggrant, skrivas ut och undertecknas. Begäran kan göras via ett noggrant ifyllt och personligen undertecknat formulär som lämnas in till Utrikespolitiska institutets registratorskontor där den registrerade i samband med sin begäran ska styrka sin identitet. På formuläret finns mer detaljerade anvisningar.

A. Rätten att få tillgång till personuppgifterna

Den registrerade har rätt att granska de uppgifter om honom eller henne som sparats i Utrikespolitiska institutets kundregister.

Besöksadress till Utrikespolitiska institutets registratorskontor:

Utrikespolitiska institutet
Arkadiagatan 23 B, vån. 6
00100 Helsingfors

Öppettider (Utrikespolitiska institutet): vardagar kl. 09.00–16.00

Från Utrikespolitiska institutets registratorskontor styrs begäran centralt till Utrikespolitiska institutets dataskyddsombud (e-post: tietosuojavastaava@fiia.fi). Begäran om granskningsrätt besvaras av Utrikespolitiska institutets dataskyddsombud. Vid behov kan dataskyddsombudet ge mer information om handläggningen av begäran eller innehållet i svaret.

Den registrerade ska personligen hämta personuppgiftsutdraget från Utrikespolitiska institutets registratorskontor där den registrerade ska styrka sin identitet.

B. Rätten att korrigera uppgifter och begränsa behandling

Den registrerade har rätt att begära att Utrikespolitiska institutet i egenskap av personuppgiftsansvarig begränsar behandlingen i följande situationer:

 • den registrerade bestrider att personuppgifterna stämmer (rätt att korrigera uppgifter), då behandlingen begränsas under en tid så att den personuppgiftsansvarige kan kontrollera uppgifternas riktighet;
 • behandlingen strider mot lagen och den registrerade invänder mot att personuppgifterna raderas och i stället kräver att användningen begränsas;
 • den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna i fråga för att behandla dem, men den registrerade behöver dem för att upprätta, presentera eller försvara rättsliga krav.

  C. Rätten att radera uppgifter

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade från Utrikespolitiska institutets kundregister utan onödigt dröjsmål förutsatt att följande uppfylls:

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål de samlades in för eller för andra ändamål de användes till;
 • den registrerade återkallar samtycket som behandlingen baseras på, och behandlingen saknar andra lagliga grunder;
 • behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen; eller
 • personuppgifterna måste raderas för att efterleva lagstadgade skyldigheter enligt unionsrätten eller nationell lagstiftning.

  D. Rätten att överföra uppgifter mellan system

Ej tillämpbar för Utrikespolitiska institutets arkiv- och diarieregister.

 

7 Den registrerades rätt att göra invändningar               

I enlighet med artikel 21 i EU:s dataskyddsförordning har den registrerade rätt att göra invändningar, baserat på grunder som gäller i hans eller hennes specifika situation, mot behandlingen av personuppgifterna enligt artikel 6.1 e (behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som den personuppgiftsansvarige har fått i uppgift att utföra), inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifter, förutom om den personuppgiftsansvarige kan visa att det finns viktiga och välgrundade motiv som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Invändningsbegäran gällande behandlingen av personuppgifter i Utrikespolitiska institutets arkiv- och diarieregister kan göras genom att begäran lämnas in till Utrikespolitiska institutets registratorskontor där den registrerade i samband med sin begäran ska styrka sin identitet.

 

8 Rätten att återkalla samtycke

Den registrerade har rätt att återkalla samtycket för behandlingen när som helst utan att det påverkar lagenligheten av den tidigare behandlingen på grundval av samtycket.

Återkallande av samtycket (återkallandebegäran) för behandlingen av insamlade personuppgifter i Utrikespolitiska institutets kundregister kan göras genom att skicka begäran till Utrikespolitiska institutets registratorskontor på e-postadressen kirjaamo@fiia.fi,

Radering från Ulkopolitiikka-tidningens prenumerationsregister enligt avsnitt 8.

 

9 Rätten att överklaga till tillsynsmyndighet                       

Den registrerade har rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter strider mot de tillämpade dataskyddsreglerna.  

Kontaktuppgifter till dataombudsmannens byrå:

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors

Telefonväxel: 029 566 6700
Registratorskontor: 029 566 6768

E-post (registratorskontoret): tietosuoja(at)om.fi

 

10 Huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal samt huruvida den registrerade är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna och de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas (information om varifrån personuppgifterna har erhållits).               

Behandlingen av personuppgifterna i Utrikespolitiska institutets arkiv- och diarieregister i relation till huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal samt huruvida den registrerade är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna och de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas.

Arkiv- och diarieregistret:

 • uppgifterna har fåtts från dokument

 

11 Automatiserat beslutsfattande och profilering

Utrikespolitiska institutets arkiv- och diarieregister med innehållande personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.