UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

är ett oberoende statligt forskningsinstitut som fungerar i anslutning till riksdagen. Dess uppgift är att producera högklassig, aktuell kunskap om internationella politiska och ekonomiska relationer och EU-frågor. Genom sin forskning och sakkunskap stöder institutet samhälleligt beslutsfattande samt befrämjar debatten inom sitt verksamhetsområde både i Finland och utomlands.

****************

Utrikespolitiska institutet söker nu en

DIREKTÖR

Tjänsten tillträds den 1 januari 2025.

Formella behörighetsvillkor för tjänsten som direktör är doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgraden, god förtrogenhet med forskningsinstitutets verksamhetsområde och i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap. Till direktör kan utnämnas även andra än finska medborgare.

Direktören har det övergripande ansvaret för institutets verksamhet och dess utveckling. Förutsättningarna för ett framgångsrikt handhavande av uppgiften är omfattande expertis, gedigen internationell erfarenhet av företrädesvis forskningsrelaterade uppgifter samt i praktiken visad framgångsrik ledarförmåga. Till meriter räknas även utmärkt samarbetsförmåga, erfarenhet av samhällspåverkan och av verksamheten av tankesmedjor.

Tjänsten tillsätts för högst en femårsperiod till slutet av år 2029. Lönen för direktören är 12 672 euro.

Direktören står i tjänsteförhållande till riksdagen, och den som föreslås bli utnämnd till tjänsten ska enligt 13 § i lagen om riksdagens tjänstemän (1197/2003) före utnämningen lämna uppgifter om sina bindningar. Med den sökandes samtycke kan göras en omfattande säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressen www.supo.fi/sv/framsida

Ansökningarna ställs till institutets styrelse och ska vara institutet till handa senast den 6 maj 2024 kl. 16.15 på tjänsten valtiolle.fi. Alternativt kan man även skicka ansökan per post: Postadressen är Utrikespolitiska institutet, PB 425, 00101 Helsingfors. Ansökningarna returneras inte.

De sökande uppmanas foga sin meritförteckning (högst fem sidor) till ansökan. Av förteckningen ska framgå sökandens främsta vetenskapliga meriter och annan redovisning över kompetens och kvalifikationer som den sökande önskar åberopa. Dessutom ska en preliminär plan (högst två sidor) för hur den sökande har för avsikt att utveckla institutets verksamhet bifogas. De sökande ombes också att lägga till i ansökningen sin publikationslista och markera fem publikationer för vetenskaplig utvärdering.

Personintervjuer hålls i juni 2024. Styrelsens ordförande Klaus Korhonen, tfn +358 50 308 6846, klaus.korhonen@formin.fi ger närmare upplysningar om tjänsten.

Tilläggsuppgifter om Utrikespolitiska institutets forskning och verksamhet: www.fiia.fi.

****************