Avslutade projekt

Finland i Afghanistan 2001–2021

Finland i Afghanistan 2001–2021

Den 10 november 2021 fick Utrikespolitiska institutet av riksdagens utrikesutskott (UtUP 61/2021) till uppdrag att göra en självständig utredning om Finlands deltagande i åtgärder för krishantering, stabilisering, återuppbyggnad och utveckling samt humanitära stödåtgärder i Afghanistan under 2001–2021. Utrikespolitiska institutets oberoende utredning specificerar den övergripande bilden av Finlands många olika åtgärder för att stödja Afghanistan under 2001–2021. För att reda ut hur ändamålsenlig Finlands verksamhet har varit fokuserar utredningen på att analysera 1) hurdana...
International Business Risk and Resilience Monitor for Strengthening National Economic Preparedness (IBRRM)

International Business Risk and Resilience Monitor for Strengthening National Economic Preparedness (IBRRM)

Utrikespolitiska institutet håller på att utveckla en kollektiv geoekonomisk riskkartläggning för att stödja offentlig och privat riskhantering, och för att stärka strategiska dialoger mellan det privata och offentliga i en omgivning, där affärsvärlden förändras på ett grundläggande sätt.Projektet utförs från september 2021 till november 2022 inom ramverket för den Europeiska unionens instrument för tekniskt stöd (TSI). Stödet har anhållits av Österrikes ministerium för digitala och ekonomiska frågor för att förbättra ministeriets färdigheter att känna igen och...
Nordic Security of Supply in the Age of Disruption

Nordic Security of Supply in the Age of Disruption

Utrikespolitiska institutet i Finland (FIIA) vann Nordiska ministerrådets anbud att utföra en grundläggande studie på hur man kan förbättra nordiskt försörjningstrygghets- och krisberedskapssamarbete. Projektet Managing Competitive Interdependence in Northern Europe: Nordic Security of Supply in the age of disruption (NOSAD) leds av FIIAs forskningsdirektör dr Mikael Wigell.NOSAD granskar försörjningstrygghets- och krisberedskapsmodellerna i de nordiska länderna, samt analyserar existerande och potentiellt nordiskt samarbete inom fältet. De autonoma regionerna Färöarna, Grönland och...
Rysslands teknologipolitik och -kunnande i global teknologikapplöpning

Rysslands teknologipolitik och -kunnande i global teknologikapplöpning

Statens tekniska forskningscentral VTT Oy, Utrikespolitiska institutet (FIIA) och Alexandersinstitutet (AI) förverkligar tillsammans det ettåriga projektet ”Rysslands teknologipolitik och -kunnande i global teknologikapplöpning”. Projektet är en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS), och det pågår från mars 2021 till februari 2022.Då den globala teknologikapplöpningen kopplas alltmer till den ökande stormaktstävlan växer behovet att förstå teknologikapplöpningens följder för Finlands säkerhetsmiljö. Den teknologipolitiska diskussionen har...
Europeisk strategisk autonomi i en geoekonomisk värld

Europeisk strategisk autonomi i en geoekonomisk värld

Projektet granskar konsekvenserna av Europas strävan till strategisk autonomi för EU som en internationell aktör samt för relationer till andra makter i den internationella ordningen. Strategisk autonomi definieras här som en förmåga att utföra utrikes- och säkerhetspolitiska beslut och slutföra dem tillsammans med tredje parter, eller självständigt vid behov.Projektet gör följande iakttagelse: EU:s strategiska autonomi är till stor del beroende av dess resiliens i den globala geoekonomiska konkurrensen. Kina och USA ökar sin användning av ekonomiska instrument för att...
Finlands utrikes- och säkerhetspolitik

Finlands utrikes- och säkerhetspolitik

Projektet om Finlands utrikes-och säkerhetspolitik är ett strategiskt excellensinitiativ som förstärker ett av nyckelområdena inom institutets forskning. Projektet övervakas av institutets direktör. Projektet producerar strategisk forskning om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Det granskar Finlands geostrategiska positionering, och förser både den offentliga debatten och politiker med perspektiv och bedömning av finsk utrikes-och säkerhetspolitik samt om politiska alternativ.
Covid-19 som en nationell och internationell politisk utmaning

Covid-19 som en nationell och internationell politisk utmaning

Projektet undersöker de politiska effekterna som Covid-19-krisen medfört inom Finland och på EU-nivå. I projektet analyseras hur man både i Finland och på EU-nivå har förberett sig för pandemier, hur man reagerat på Covid-19-krisen, samt de politiska konsekvenser som pandemin haft hittills.Projektet undersöker tre olika faser av koronakrisen: beredskapen innan krisens utlopp, själva krisfasen och slutligen krisens efterverkan. De huvudsakliga forskningsfrågorna är: Hur har pandemier beskrivits och diskuterats i olika beredskapsdokument? Hur har finländska politiker agerat under...
EU IDEA – Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability

EU IDEA – Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability

Utrikespolitiska institutet (FIIA) samordnar ett arbetspaket som behandlar EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik som en del av det övergripande EU IDEA-projektet. I projektet studeras differentierad integration i Europeiska unionen. Sammanlagt deltar 15 forskningsinstitut och universitet i EU IDEA-projektet. Samarbetet koordineras av Istituto Affari Internzaionali (IAI) i Rom. Syftet med projektet är att utreda hurudana typer av differentiering främjar ett effektivt, sammanhängande och demokratiskt EU. Projektet har fått understöd från den Europeiska unionens forsknings- och...
Nordeuropa i Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik

Nordeuropa i Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik

Utrikespolitiska institutet (FIIA), Alexanderinstitutet (AI) vid Helsingfors universitet och Försvarshögskolan genomför tillsammans forskningsprojektet ”Nordeuropa i Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik”. Projektet är en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN-TEAS) under 2020 och den avslutas i april 2022.Under de senaste åren har den säkerhetspolitiska miljön i Finlands närområden varit föremål för ökat intresse politisk och forskningsmässigt. Det har även förtjänstfullt forskats i Rysslands strategiska tänkande. Vanligtvis behandlar internationell...
Finland och klimatsäkerhet i en värld av ömsesidigt beroende

Finland och klimatsäkerhet i en värld av ömsesidigt beroende

Utrikespolitiska institutet (FIIA), Meteorologiska institutet, Security Analysis Ab och Tyrsky konsultbolaget förverkligar tillsammans forskningsprojektet ”Finland och klimatsäkerhet i en värld av ömsesidigt beroende”. Projektet är en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS), och den avslutas i augusti 2021.Klimatförändringen hotar samhällens stabilitet och säkerhet på många olika sätt, och under de kommande årtiondena kommer följderna att förstärkas. Både de växlande klimatförhållandena samt de effektiva sätten att dämpa dem kommer att orsaka nya...
Europa och stormaktstävlan: Att kartlägga riskerna och möjligheterna för Finland i den geoekonomiska tävlan

Europa och stormaktstävlan: Att kartlägga riskerna och möjligheterna för Finland i den geoekonomiska tävlan

Utrikespolitiska institutet (FIIA), VTT Teknologiska forskningscentralen Ab och ETLA Näringslivets forskningsinstitut genomförde tillsammans forskningsprojektet: ”Europa och stormaktstävlan: att kartlägga riskerna och möjligheterna för Finland i den geoekonomiska kampen”. Projektet var del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN-TEAS) för 2021, och fortsatte ända till slutet av 2021.Det globala ömsesidiga beroendet och den globala världshandeln har traditionellt setts som grunden till fred och stabilitet. Den accelererande stormaktstävlan mellan USA och Kina hotar...
Utvecklingen av EU:s sanktionspolitik: Politiska och ekonomiska följder för Finland

Utvecklingen av EU:s sanktionspolitik: Politiska och ekonomiska följder för Finland

Utrikespolitiska institutet (FIIA) och Näringslivets forskningsinstitut (Etla) genomförde tillsammans forskningsprojektet ”Utvecklingen av EU:s sanktionspolitik: Politiska och ekonomiska följder för Finland”. Projektet är en del av Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN-TEAS) för år 2019 och pågick till våren 2020.Europeiska unionen har alltmer utnyttjat sanktioner (restriktiva åtgärder) som ett utrikespolitiskt verktyg och således blivit vid sidan om Förenta staterna och FN en av de största aktörerna att använda sanktioner. På grund av krisen i Ukraina har EU...
Avskräckningspolitikens nya utmaningar

Avskräckningspolitikens nya utmaningar

Kärnvapnen har gjort comeback på det internationella politikfältet. Inom projektet ”New Challenges for Strategic Deterrence in the 21st Century”, som utgör en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, undersöktes den strategiska avskräckningens och kärnvapnens roll med särskild fokus på Europa. I undersökningen analyserades framför allt de tekniska, doktrinella och politiska förändringar som äger rum på avskräcknings- och kärnvapenfronten under det kommande decenniet och deras inverkningar på avskräckningens roll i Europa och Finland.Projektet bestog av fyra...
Finlands föränderliga roll i den euroatlantiska säkerheten

Finlands föränderliga roll i den euroatlantiska säkerheten

Forskningsprojektet studerar hur Finlands Nato-medlemskapsprocess framskrider och analyserar hur dess Nato-politik utvecklas. I projektet granskas dessutom följderna för säkerheten i Nordeuropa av Rysslands angrepp i februari 2022. Projektet analyserar även USA:s Europapolitik och landets engagemang för Europas säkerhet.Det ryska angreppet har skapat en historisk brytpunkt i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Finlands beslut att ansöka om medlemskap i Nato ändrar landets säkerhetspolitiska perspektiv. I projektet dryftas bland annat följande frågor: Vilken är Finlands kommande...
Förenta staternas förändrade globala roll och dess inverkan på transatlantiska relationer

Förenta staternas förändrade globala roll och dess inverkan på transatlantiska relationer

Projektet granskade utvecklingen av USA:s globala engagemang. Också processer som påverkat USA:s globala roll både ur ett längre och ett kortare tidsperspektiv betraktades.Projektets slutrapport Between change and continuity: Making Sense of America’s Evolving Global Engagement behandlade USA:s inrikespolitiska processer, strategiska diskussioner angående landets roll samt utvecklingen av utrikes- och säkerhetspolitiken. Ytterligare analyserades USA:s förhållande till den internationella ordningen, centrala stormakter och relationen till Nordeuropas säkerhetsomgivning. Syftet med...
A Stronger North? Developing Nordic cooperation on foreign and security policy

A Stronger North? Developing Nordic cooperation on foreign and security policy

FIIA conducted a one-year research project entitled: A Stronger North? – Developing Nordic cooperation on foreign and security policy. The project was part of the implementation of the Finnish Government Plan for Analysis, Assessment and Research activities for 2017. The project examined possibilities for deepening Nordic cooperation in the field of foreign and security policy and it drew conclusions and made policy recommendations for the Finnish government. The project’s findings were published in FIIA Report format and the summary of key findings was delivered to the Prime Minister’s...
Ett tryggare EU: Medborgarnas åsikter, värderingar och attityder

Ett tryggare EU: Medborgarnas åsikter, värderingar och attityder

Utrikespolitiska institutet har slutfört forskningsprojektet Ett tryggare EU: Medborgarnas åsikter, värderingar och attityder. Projektet var en del av Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN-TEAS) och slutfördes i december 2018.Säkerhetsläget i Europa har försämrats kännbart de senaste åren. Globala och regionala kriser har landstigit i Europa med dunder och brak, och kräver kraftigare åtgärder på EU-nivå än tidigare. Till följd av detta har unionens betydelse på säkerhetsfältet framhävts ytterligare ur såväl medlemsstaternas som medborgarnas synvinkel. Det...
Changing Great Power Politics and Its Implications to Finland

Changing Great Power Politics and Its Implications to Finland

The Finnish Institute of International Affairs conducted a nine-month research project which focused on the developments of two great power relationships: (1) the relations between China and Russia, and (2) the relations between the United States and Russia. These relationships were analysed both in a larger global framework as well as from regional perspectives in the light of recent international as well as domestic developments. Even though the focus was on the aforementioned relations, the project also aimed at drawing conclusions for the European Union and Finland. The project was part of the...
Spänningar i världspolitiken och Finland

Spänningar i världspolitiken och Finland

Vid utrikespolitiska institutet pågår det ett omfattande forskningsprojekt om den internationella politikens och globala förvaltningens förändringar och deras inverkan på Finland och Finlands näromgivning. Projektet är en del av Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet och pågår till slutet av år 2018.Forskningsprojektet är indelat i tre interaktiva nivåer: a) global politisk struktur b) regional politisk struktur (inkl. EU och Ryssland) c) Finlands omedelbara näromgivning och Finlands ekonomiska, politiska och säkerhetspolitiska ställning.Inom varje del granskas centrala...
Terrorismbekämpningens externa dimensioner

Terrorismbekämpningens externa dimensioner

Utrikespolitiska institutet påbörjade forskningsprojektet ” Terrorismbekämpningens externa dimensioner”. Projektet var en del av Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN-TEAS) för år 2019 och pågick till början av 2020.Terrorismbekämpning har varit ett av EU:s utrikes- och säkerhetspolitiks centrala tyngdpunktsområden alltsedan terrordåden den 11 september och säkerhetsstrategin år 2003. Gemensamma strategier för terrorismbekämpning och samarbete mellan säkerhetsmyndigheter har format praxisen också i sådana länder som inte i större utsträckning har lidit av...
Multilateralt samarbete i den strategiska konkurrensens tidsålder: Finlands och Europeiska unionens påverkansmöjligheter

Multilateralt samarbete i den strategiska konkurrensens tidsålder: Finlands och Europeiska unionens påverkansmöjligheter

Utrikespolitiska institutet (UPI) genomför forskningsprojektet ”Multilateralt samarbete i den strategiska konkurrensens tidsålder: Finlands och Europeiska unionens påverkansmöjligheter” som en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 2022 (VN-TEAS). Projektet slutförs i februari 2023. Multilateralt samarbete är en av de mest centrala principerna och hörnstenarna för internationella relationer och olika länders utrikespolitik. Trots de betydande framgångarna har utvecklingen av det multilaterala samarbetet inte varit okomplicerad, bakslag och kriser har varit ofta...